PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Zjawisko prostytucji w Polsce na tle europejskim jako obszar działań instytucji państwowych i organizacji pozarządowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Ślęzak   

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres internetowy autorki: iza.slezak@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;28:85-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest rekonstrukcja działań wybranych organizacji pracujących z osobami świadczącymi usługi seksualne w Polsce. Artykuł ma charakter przeglądowy i opiera się na analizie literatury przedmiotu oraz dokumentów dotyczących działania wybranych organizacji. Zaprezentowano w nim kolejno: kontekst prawny regulacji odnoszących się do prostytucji w naszym kraju, który włącza to zjawisko w zakres polityki społecznej; rekonstrukcję działań wybranych organizacji pracujących z osobami świadczącymi usługi seksualne w Polsce oraz ich porównanie z analogicznymi podmiotami z innych krajów europejskich. W warstwie empirycznej skoncentrowano się na rozpoznaniu celów i zadań oraz na ogólnej charakterystyce działalności wybranych polskich organizacji, w tym założeń teoretycznych i ideologicznych, będących jej podstawą. Jakościowa analiza obejmowała treści zawarte na stronach internetowych wybranych organizacji oraz udostępniane przez nie dokumenty (m.in. sprawozdania, regulaminy) i inne dostępne publikacje na ich temat. Z przeprowadzonych analiz wynika, że aktualnie brakuje inicjatyw umożliwiających osobom świadczącym usługi seksualne aktywne włączenie się w organizowanie działań, które pozwoliłoby na realizowanie idei empowerment (upełnomocnienia).
 
REFERENCJE (45)
1.
Antoniszyn M., Marek A. (1985), Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
2.
Auleytner J. (2012), Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
3.
Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bałchan A., Lasota M. (2010), Przewodnik streetworkera, Katowice–Opole, Stowarzyszenie „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, Zakład Poligraficzny SINDRUK.
 
5.
Beniowski M. (1998), Wychodzenie z kręgu zła, „Harm Reduction”, nr 1.
 
6.
Bernstein E. (1999), What’s Wrong with Prostitution? What’s Right with Sex Work? Comparing Markets in Female Sexual Labor, „Hastings Women’s Law Journal”, nr 1 (10).
 
7.
Biczysko S. (1968), Próba analizy zjawiska prostytucji w Polsce ,„Problemy Kryminalistyki”, nr 74–75.
 
8.
Brewis J., Linstead S. (2002), ‘The Worst Thing is the Screwing’ (1): Consumption and the Management of Identity in Sex Work, „Gender, Work & Organization”, Vol. 7, Issue 2.
 
9.
Dawid-Olczyk I. (2006), Wsparcie dla ofiar handlu ludźmi w praktyce Fundacji „La Strada”, w: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa, Ośrodek Badań Praw Człowieka, IPSiR UW.
 
10.
Dec J., Trębińska E. (2004), Swoisty charakter pomocy osobom świadczącym usługi seksualne, w: E. Siarkiewicz (red.), Niejednoznaczność poradnictwa, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
11.
Dworkin A. (1992), Prostitution and Male Supremacy, http://prostitutionresearch.co...: 20.01.2015].
 
12.
Farley M. (2005), Unequal, http://prostitutionresearch.co... [dostęp: 20.01.2015].
 
13.
Giddens A., Sutton Ph. W. (2012), Socjologia. Wydanie Nowe, tłum. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Głąbicka K. (2004), Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Radom, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 
15.
Gołdyn P. (2007), Retrospektywny przegląd metod resocjalizacji kobiet moralnie zaniedbanych w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, w: I. Pospiszyl, R. Szczepaniak (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Łodź, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 
16.
Gołdyn P. (2013), Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka: społeczno-edukacyjne formy działalności wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918–1939), Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 
17.
Jasińska M. (1967), Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
18.
Jasińska M. (1976), Problematyka prostytucji w Polsce, w: A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa, PWN.
 
19.
Jeffreys S. (2001), Legalizacja prostytucji nie jest rozwiązaniem, „Prawo i Płeć”, nr 1.
 
20.
Karpiński M. (1997), Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji, Londyn, Lemur.
 
21.
Kesler K. (2002), Is a Feminist Stance in Support of Prostitution Possible? An Exploration of Current Trends, „Sexualities”, nr5.
 
22.
Kowalczyk-Jamnicka M. (1998), Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
23.
Leigh C. (1997), Inventing sex work, w: J. Nagle (red.), Whores and other feminists, New York,Routledge.
 
24.
Leś E. (2014), Rola trzeciego sektora w polityce społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
25.
Pheterson G. (1993), The Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness, „Social Text”, nr 37.
 
26.
Radecki W. (1968), Sytuacja prawna prostytucji w Polsce, „Problemy Kryminalistyki”, nr 73.
 
27.
Raymond J.G. (2006), 10 powodów, by nie legalizować prostytucji (i prawna odpowiedź na popyt na prostytucję), „Prawo i Płeć”, nr 12.
 
28.
Roberts N. (1997), Dziwki w historii: prostytucja w społeczeństwie zachodnim, tłum. L. Engelking, Warszawa, Volumen.
 
29.
Rysz-Kowalczyk B. (2014), Teoria kwestii i problemów społecznych, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Sikorska-Kulesza J. (2004), Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa, MADA.
 
31.
Szarfenberg R. (2014), Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
32.
Sztobryn-Giercuszkiewicz J. (2004), Psychologiczne aspekty prostytucji, Łódź, DAJAS.
 
33.
Szulik M. (2006), Psychologiczna sytuacja ofiary handlu ludźmi, w: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa, Ośrodek Badań Praw Człowieka, IPSiR UW.
 
34.
Szylko-Skoczny M. (2014), Problemy społeczne w sferze pracy, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
35.
Wiśniewska K., Bałchan A. (2007), Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan o problemie prostytucji i nie tylko rozmawia Katarzyna Wiśniewska, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 
36.
Witowicz B. (2001), Feminizm wobec prostytucji, „Prawo i Płeć”, nr 1.
 
37.
Wojtalik J., Olejniczak D. (2011), Komercyjne usługi seksualne jako problem zdrowia publicznego, „Seksuologia Polska”, nr 1 (9).
 
38.
 
39.
http://www.nswp.org [dostęp: 30.05.2014].
 
40.
http://www.parasol.org.pl/ [dostęp: 30.05.2014].
 
41.
http://www.po-moc.pl [dostęp: 30.05.2014].
 
42.
http://programstacja.org.pl [dostęp: 30.05.2014].
 
43.
http://www.sexworkeurope.org/ [dostęp: 30.05.2014].
 
44.
http://www.skaids.org/ [dostęp: 30.05.2014].
 
45.
http://strada.org.pl/ [dostęp: 30.05.2014].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top