PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Prostitution phenomenon in Poland compared to the European countries as the area of activities taken up by the state and non-governmental institutions
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Izabela Ślęzak   

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres internetowy autorki: iza.slezak@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;28:85-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aims at reconstructing the actions taken up by selected organizations that work with persons, who provide sexual services in Poland. The paper has a review character, based on analysis of literature and documents related to work of selected organizations. It presents, subsequently: the legal context of regulation of prostitution in Poland, which includes this phenomenon in the scope of social politics; the reconstruction of actions of selected organizations, who work with persons providing sexual services in Poland, and their comparison with analogical subjects from other European countries. The empirical part concentrates on recognition of aims, tasks and general characteristics of activity of selected Polish organization, including theoretical and ideological assumptions, which create its basis. The qualitative part is the analysis of Internet sites of selected organizations, and documents made available by them (reports, terms and conditions, etc.), and other available publications about them. The performed analyses suggest that there are not enough initiatives, which would actively incorporate the prostituting persons in organization of actions to their benefit, which would allow to realize the empowerment concept.
 
REFERENCES (45)
1.
Antoniszyn M., Marek A. (1985), Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
2.
Auleytner J. (2012), Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
3.
Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bałchan A., Lasota M. (2010), Przewodnik streetworkera, Katowice–Opole, Stowarzyszenie „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, Zakład Poligraficzny SINDRUK.
 
5.
Beniowski M. (1998), Wychodzenie z kręgu zła, „Harm Reduction”, nr 1.
 
6.
Bernstein E. (1999), What’s Wrong with Prostitution? What’s Right with Sex Work? Comparing Markets in Female Sexual Labor, „Hastings Women’s Law Journal”, nr 1 (10).
 
7.
Biczysko S. (1968), Próba analizy zjawiska prostytucji w Polsce ,„Problemy Kryminalistyki”, nr 74–75.
 
8.
Brewis J., Linstead S. (2002), ‘The Worst Thing is the Screwing’ (1): Consumption and the Management of Identity in Sex Work, „Gender, Work & Organization”, Vol. 7, Issue 2.
 
9.
Dawid-Olczyk I. (2006), Wsparcie dla ofiar handlu ludźmi w praktyce Fundacji „La Strada”, w: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa, Ośrodek Badań Praw Człowieka, IPSiR UW.
 
10.
Dec J., Trębińska E. (2004), Swoisty charakter pomocy osobom świadczącym usługi seksualne, w: E. Siarkiewicz (red.), Niejednoznaczność poradnictwa, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
11.
Dworkin A. (1992), Prostitution and Male Supremacy, http://prostitutionresearch.co...: 20.01.2015].
 
12.
Farley M. (2005), Unequal, http://prostitutionresearch.co... [dostęp: 20.01.2015].
 
13.
Giddens A., Sutton Ph. W. (2012), Socjologia. Wydanie Nowe, tłum. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Głąbicka K. (2004), Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Radom, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 
15.
Gołdyn P. (2007), Retrospektywny przegląd metod resocjalizacji kobiet moralnie zaniedbanych w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, w: I. Pospiszyl, R. Szczepaniak (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Łodź, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 
16.
Gołdyn P. (2013), Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka: społeczno-edukacyjne formy działalności wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918–1939), Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 
17.
Jasińska M. (1967), Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
18.
Jasińska M. (1976), Problematyka prostytucji w Polsce, w: A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa, PWN.
 
19.
Jeffreys S. (2001), Legalizacja prostytucji nie jest rozwiązaniem, „Prawo i Płeć”, nr 1.
 
20.
Karpiński M. (1997), Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji, Londyn, Lemur.
 
21.
Kesler K. (2002), Is a Feminist Stance in Support of Prostitution Possible? An Exploration of Current Trends, „Sexualities”, nr5.
 
22.
Kowalczyk-Jamnicka M. (1998), Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
23.
Leigh C. (1997), Inventing sex work, w: J. Nagle (red.), Whores and other feminists, New York,Routledge.
 
24.
Leś E. (2014), Rola trzeciego sektora w polityce społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
25.
Pheterson G. (1993), The Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness, „Social Text”, nr 37.
 
26.
Radecki W. (1968), Sytuacja prawna prostytucji w Polsce, „Problemy Kryminalistyki”, nr 73.
 
27.
Raymond J.G. (2006), 10 powodów, by nie legalizować prostytucji (i prawna odpowiedź na popyt na prostytucję), „Prawo i Płeć”, nr 12.
 
28.
Roberts N. (1997), Dziwki w historii: prostytucja w społeczeństwie zachodnim, tłum. L. Engelking, Warszawa, Volumen.
 
29.
Rysz-Kowalczyk B. (2014), Teoria kwestii i problemów społecznych, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Sikorska-Kulesza J. (2004), Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa, MADA.
 
31.
Szarfenberg R. (2014), Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
32.
Sztobryn-Giercuszkiewicz J. (2004), Psychologiczne aspekty prostytucji, Łódź, DAJAS.
 
33.
Szulik M. (2006), Psychologiczna sytuacja ofiary handlu ludźmi, w: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa, Ośrodek Badań Praw Człowieka, IPSiR UW.
 
34.
Szylko-Skoczny M. (2014), Problemy społeczne w sferze pracy, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
35.
Wiśniewska K., Bałchan A. (2007), Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan o problemie prostytucji i nie tylko rozmawia Katarzyna Wiśniewska, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 
36.
Witowicz B. (2001), Feminizm wobec prostytucji, „Prawo i Płeć”, nr 1.
 
37.
Wojtalik J., Olejniczak D. (2011), Komercyjne usługi seksualne jako problem zdrowia publicznego, „Seksuologia Polska”, nr 1 (9).
 
38.
 
39.
http://www.nswp.org [dostęp: 30.05.2014].
 
40.
http://www.parasol.org.pl/ [dostęp: 30.05.2014].
 
41.
http://www.po-moc.pl [dostęp: 30.05.2014].
 
42.
http://programstacja.org.pl [dostęp: 30.05.2014].
 
43.
http://www.sexworkeurope.org/ [dostęp: 30.05.2014].
 
44.
http://www.skaids.org/ [dostęp: 30.05.2014].
 
45.
http://strada.org.pl/ [dostęp: 30.05.2014].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top