PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Projektowanie i implementacja polityki rodzinnej na poziomie lokalnym na przykładzie dwóch miast
 
Więcej
Ukryj
1
Independent researcher
 
 
Data publikacji: 21-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Klaudia Wolniewicz-Slomka   

Author’s email address: k.wolniewiczslomka@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;45:105-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje wyniki analiz procesu kształtowania jednej z sektorowych polityk publicznych – polityki rodzinnej na poziomie lokalnym w Polsce na przykładzie systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi. Autorka analizuje proces projektowania i wdrażania rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. ustawie żłobkowej) w dwóch wybranych do badania miastach – Padłowie i Onuwicach18. Autorka odpowiada na następujące pytania badawcze: jak kontekst społeczno-polityczny przebadanych miast przyczynia się do charakteru implementacji w tych miastach?; co wpływa na przebieg implementacji na poziomie lokalnym, tzn. jakie czynniki z poziomu krajowego, a jakie z poziomu lokalnego?; jacy aktorzy uczestniczyli w procesach projektowania i wdrażania zmian zawartych w tzw. ustawie żłobkowej i jaka była ich rola?; jak analizowana ustawa została oceniona przez lokalnych aktorów?; co gwarantuje sukces, a co wpływa na porażkę implementacyjną w świetle założeń teorii hybrydowej? Artykuł wpisuje się w nurt badań nad polityką publiczną. Przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2017 roku w Padłowie i Onuwicach.
 
REFERENCJE (15)
1.
Act of 4 February 2011 on Care for Children up to the age of 3 (Journal of Laws of 2011, No. 45, item 235 with later amendments.
 
2.
Birkland, T.A. (2007). Agenda Setting in Public Policy. In: F. Fischer, G.J. Miller, M.S. Sidney (ed.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. (63–78). Boca Raton, FL: CRC Press Taylor and Francis Group.
 
3.
Howlett, M. (2011). Designing Public Policies. Principles and Instruments. Abingdon, Oxon, New York: Routledge.
 
4.
Kraft, M.E., Furlong, S.R. (2007). Public Policy. Politics, Analysis, and Alternatives. Washington, DC: CQ Press.
 
5.
Lasswell, H.D. (1956). The Decision Process. College Park, MD: University of Maryland Press.
 
6.
Lindblom, C., Woodhouse, E.J. (1993). The Policy-making Process, 3rd ed., Englewood Cliff: Prentice Hall.
 
7.
Matland, R.E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, April, vol. 5, no. 2, pp. 145–174. DOI: https://doi.org/10.1093/oxford....
 
8.
Nakamura, R.T. (1987). The Textbook Policy Process and Implementation Research, Policy Studies Research, vol. 7, iss. 1, pp. 142–154.
 
9.
Pülzl, H., Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In: F. Fischer, G.J. Miller, M.S. Sidney (eds.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory Politics, and Methods. (89–108). Boca Raton, FL: CRC Press Taylor and Francis Group.
 
10.
Soroka, S.N. (2002). Agenda-Setting Dynamics in Canada. Vancouver, Toronto: UBC Press.
 
11.
Szatur-Jaworska, B. (2016). Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
12.
Włodarczyk, W.C. (2010). Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
13.
Woźnicki, J. (2012). Nowa dyscyplina—„nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych. Nauka, vol. 1, pp. 133–151.
 
14.
Zawicki, M. (2016). Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna. Monografie no 246. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
15.
Zybała, A. (2013). Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa. Warszawa: Difin.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top