PL EN
Counteracting Domestic Violence in The Polish Civil Procedure
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji/ Instytut Prawa/ Katedra Postępowania Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-06-2022
 
 
Data akceptacji: 10-07-2022
 
 
Data publikacji online: 10-10-2022
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Woś   

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji/ Instytut Prawa/ Katedra Postępowania Cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Aleje Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2022;57(2):107-119
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
This publication is an analysis of Polish regulations concerning proceedings in cases for obligating the perpetrator of domestic violence to leave the jointly occupied residence and its immediate surroundings or prohibit approaching the residence and its immediate surroundings. These regulations are intended to ensure protection of a person experiencing domestic violence on the basis of civil proceedings by introducing comprehensive solutions allowing for quick isolation of a person affected by violence from the person using violence, in situations where the latter poses a threat to the life or health of the household members. The implementation of the above goal is possible thanks to the introduction of, following the example of Austria, immediately enforceable isolation measures to protect victims of domestic violence, which are: an occupation order and a restraining order, and additionally ensuring the improvement of proceedings and curbing the phenomenon of prolonging pending proceedings in cases of separating a person suffering from violence from a person using such violence. The author of this publication wants to show that effective counteracting domestic violence is also possible on the basis of civil proceedings, and not only through criminal proceedings. The work uses the dogmatic-legal and comparative-law methods.
 
REFERENCJE (24)
1.
Budniak-Rogala, A. (2021)In E. Marszałkowska-Krześ (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck.
 
2.
Gil, I. (2021)In E. Marszałkowska-Krześ (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck.
 
3.
Haller, B. The Austrian Legislation against Domestic Violence, http://www.ikf.ac.at/english/a....
 
4.
Julke, G. (2021). In K. Flaga-Gieruszyńska (ed.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego. Tom 8. Warsaw: C.H. Beck.
 
5.
Lewoc, M. (2015). Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kraków: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
 
6.
Logar, R. & Niemi, J. „Emergency barring orders in situations of domestic violence: article 52 of the Istambul Convention”, https://edoc.coe.int/en/violen....
 
7.
Mazowiecka, L. (2013). Czy prokuratorzy biorą udział w budowaniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Czy prokurator (funkcjonariusz Policji) powinien kierować sprawy związane z przemocą w rodzinie do mediacji?. In L. Mazowiecka (ed.), Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie. (172-179). Warsaw: Wolters Kluwer.
 
8.
Mikołajczuk, K. (2020). Different forms of violence – selected issues. Review of European and Comparative Law, 4(2020), 103-118. https://doi.org/10.31743/recl.....
 
9.
Nowakowska, U. (2013). Ocena ryzyka w sprawach o przemoc w rodzinie. In L. Mazowiecka (ed.), Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie. (142-158). Warsaw: Wolters Kluwer.
 
10.
Olszewska, A. (2016). Problematyka przemocy w rodzinie w świetle wybranych uregulowań międzynarodowych. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 39(2016), 167-189. DOI: 10.19195/2084-5065.39.10.
 
11.
Pelikan, Ch., Haller, B. & Smutny, P. (2004). The Austrian Protection against Domestic Violence Act 1996. Crime Policy in Europe, Council of Europe 2004, 37-46. Strasbourg: Council of Europe.
 
12.
Pruś, P. (2021). In M. Manowska (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Warsaw: Wolters Kluwer.
 
13.
Sasal, H. D. (2005). Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. Warsaw: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.
 
14.
Spurek, S. (2008). Austria – model do poprawy. Niebieska Linia, 2(2008), 13-14.
 
15.
Spurek, S. (2009). Izolacja sprawcy przemocy od ofiary a kodeks postępowania karnego. Niebieska Linia, 6(2009), 17-18.
 
16.
Spurek, S.. (2013). Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary. Prokuratura i Prawo, 7-8(2013), 147-156.
 
17.
Spurek, S. (2013). Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warsaw: Wolters Kluwer.
 
18.
Spurek, S. (2019). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer.
 
19.
Stefańska, E. (2021). In M. Manowska (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Warsaw: Wolters Kluwer.
 
20.
Tomaszewska, A. (2020). Ocena skutków prawnych regulacji zawartej w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 279) – opinia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z 24.2.2020 r. Warsaw: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
 
21.
Ważny, A. (2015) In A. Kiełtyka & A. Ważny (ed.), Przeciwdziałanie przemocy w rodzimie. Komentarz, edited by Andrzej Kiełtyka, and Andrzej Ważny, (36-41). Warsaw: Wolters Kluwer.
 
22.
Wijckmans, B. & Vanhauwaert, R. (2013) Tackling domestic violence in the EU – Policies & practices. Thematic Paper, 6(2013), https://eucpn.org/sites/defaul....
 
23.
Woś, P. (2021). In J. Misztal-Konecka (ed.), Leksykon cywilnego postępowania nieprocesowego. Podstawowe pojęcia. (73-73). Warsaw: C.H. Beck.
 
24.
Wrona, G. (2020). Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top