STUDIA
Zrównoważony rozwój rynków mieszkaniowych jako współczesne wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Lis   

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; adres elektroniczny autora: piotr.lis@ue.poznan.pl
Data publikacji: 22-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;37:53–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono konsekwencje zmiany uwarunkowań demograficznych, społecznych, ekonomicznych, jak i pochodzących z systemu finansowego (dostępność i koszt finansowania) na wyznaczenie priorytetów w realizacji celów głównych polityki mieszkaniowej. Interwencja państwa jest uzasadniona w przypadkach, gdy ma ona skorygować pojawiające się nieefektywności i niesprawności rynków mieszkaniowych, zapewnić sprawiedliwość społeczną oraz stabilność społeczną i finansową. Zwrócono uwagę na stronę kosztową interwencji państwa. Biorąc pod uwagę korzyści i koszty interwencji państwa, uznano, że może ono stabilizować przebieg cykli mieszkaniowych przez prowadzenie aktywnej społecznej polityki mieszkaniowej.
 
REFERENCJE (21)
1.
Andrzejewski, A. (1987). Polityka mieszkaniowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Bengtsson, B. (2001). Housing as a Social Right: Implications for Welfare State Theory. Scandinavian Political Studies, no. 24 (4), s. 255–275.
 
3.
Bengtsson, B. (2004). The right to housing in universal and selective housing regimes. Cambridge: ENHR Conference.
 
4.
CECODHAS (2007). Housing and the European Union Policy, Exchange. Current Issues and Future Challenges. Special Edition, 7.
 
5.
EKES (2013). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie problematyki związanej z definicją mieszkalnictwa socjalnego jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. 2013/C 44/09.
 
6.
Ghekiere, L. (2009). Institutional mechanism and social housing finance: a European comparative perspective. W: Financing social housing. After the economic crisis. Brussels: CECODHAS Seminar.
 
7.
Hoek-Smit, M.C., Diamond, D.B. (2003). The Design and Implementation of Subsidies for Housing Finance. Washington, D.C.: The World Bank Seminar on Housing Finance.
 
8.
Jałowiecki, B., Łukowski, W. (2007). Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Kowalewski, A., Mordasewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J., Śleszyński, P. (2013). Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
10.
Lis, P. (2005). Koncepcje polityki mieszkaniowej. Zeszyt Naukowy Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, nr 31, s. 1–58.
 
11.
Lis, P. (2008). Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
12.
Lis, P. (2011). Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej. W: J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego — wybrane problemy (s. 9–28). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Lis, P. (2012). Współczesne wyzwania polityki mieszkaniowej. W: K. Pająk, J. Mazurkiewicz, P. Błaszczyk (red.), Szkice o współczesnej polityce gospodarczej: Jubileusz 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej (s. 64–100). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Lis, P. (2015). Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
15.
Lis, P. (2015a). Relationships between the finance system and housing markets. University of Leeds: Fessud Working Papers Series, no. 99, s. 1–66.
 
16.
Lis, P. (2015b). Financialisation of the system of provision applied to housing in Poland. University of Leeds: Fessud Working Paper Series, no. 100, s. 1–85.
 
17.
Maclennan, D., More, A. (1997). The Future of Social Housing: Key Economic Questions. Housing Studies, nr 12 (4), s. 531–547.
 
18.
Nordhaus, W.D. (1975). The political business cycle. Review of Economic Studies, nr 42(2), s. 169–190.
 
19.
Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M. (2014). Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społecznej ludności ubogiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
20.
Rataj, Z. (2013). Problem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez niezamożne gospodarstwa domowe. W: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej — rynek finansowy (s. 243–256). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
21.
Ziobrowski, Z. (2009). Wstęp. W: tegoż, Rewitalizacja miast polskich. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 
ISSN:1640-1808