PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Zmiany w strukturze zawodowej w Polsce do 2022 roku — czy rynek pracy podąża w kierunku polaryzacji?
Łukasz Arendt 1  
,   Artur Gajdos 2  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [Institute of Labour and Social Studies]
2
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki [Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz]
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Arendt   

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa; adres elektroniczny autora: l.arendt@ipiss.com.pl
Artur Gajdos   

Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź; adres elektroniczny autora: artur.gajdos@uni.lodz.pl
Data publikacji: 20-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;42:71–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu skoncentrowano się na zmianach w strukturze zawodowej i kwalifikacyjnej na rynku pracy w Polsce. Wskazano także na ich przyczyny: zarówno zmianę technologiczną będącą pochodną postępu technicznego, wzrost ogólnego poziomu wykształcenia zasobów pracy, jak również reformy instytucjonalne, odnosząc się w szczególności do hipotezy polaryzacji rynku pracy. Następnie przedstawiono spodziewane zmiany w strukturze zawodowej do 2022 roku, które zostały oparte na prognozie zatrudnienia według grup zawodów. Na tej podstawie zidentyfikowano wyzwania i możliwe napięcia, które mogą mieć miejsce w niektórych segmentach polskiego rynku pracy, a które wynikają z niedopasowania popytu i podaży w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.
 
REFERENCJE (53)
1.
Acemoglu, D. (2002). Technical Change, Inequality, and the Labor Market. Journal of Economic Literature, vol. 40, iss. 1, s. 7–72.
 
2.
Arendt, Ł. (2014). Wykorzystanie umów terminowych w Polsce w kontekście skutków światowego kryzysu gospodarczego. Polityka Społeczna, nr 9 (486), s. 12–17.
 
3.
Arendt, Ł. (2015). Zmiana technologiczna faworyzująca wysokie kwalifikacje czy polaryzacja polskiego rynku pracy — zarys problemu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 401, s. 13–25.
 
4.
Arendt, Ł., Kukulak-Dolata, I. (2015). Deregulacja i kontraktowanie usług rynku pracy w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W: M. Grewiński (red.), Polityka rynku pracy — w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji usług. (50–59). Warszawa–Opole: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.
 
5.
Arendt, Ł., Rzeńca, A. (2015). Kształcenie w dziedzinach nauka i technika w województwie łódzkim a potrzeby regionalnego rynku pracy. Polityka Społeczna, nr 3 (492), s. 13–19.
 
6.
Asplund, R., Barth, E., Lundborg, P., Nilsen, K.M. (2011). Polarization of the Nordic Labour Markets. Finnish Economic Papers, vol. 24, iss. 2, s. 87–110.
 
7.
Autor, D.H., Dorn, D. (2013). The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market. American Economic Review, vol. 103, no. 5, s. 1553–1597.
 
8.
Autor, D.H., Katz, L.F., Kearney, M.S. (2006). The Polarization of the U.S. Labor Market. American Economic Review, vol. 96, iss. 2, s. 189–194.
 
9.
Autor, D.H., Levy, F., Murnane, R.J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. Quarterly Journal of Economics, vol. 118, iss. 4, s. 1279–1333. DOI: 10.1162/003355303322552801.
 
10.
Autor, D.H., Price, B. (2013). The Changing Task Composition of the U.S. Labor Market: An Update of Autor, Levy, and Murnane (2003). MIT Working Paper.
 
11.
Bank Światowy (2015). Stan obecny i przyszłość opieki długoterminowej w starzejącej się Polsce. Uwagi na potrzeby opracowania polityki dotyczącej opieki długoterminowej. Pobrane z: http://www.niesamodzielnym.pl/... [dostęp: 10.09.2018].
 
12.
Biały, I., Cacko, M., Derucka, K., Łączyńska, M., Łukasiak, M., Skrzypczak, I., Strzelecka, H. (2018). Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
13.
Blankenau, W., Cassou, S.P. (2011). Industry estimates of the elasticity of substitution and the rate of biased technological change between skilled and unskilled labour. Applied Economics, vol. 43, iss. 23, s. 3129–3142. DOI: 10.1080/00036840903476361.
 
14.
Brunarska, Z., Grotte, M., Lesińska, M. (2012). Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne. CMR Working Papers, nr 60(118).
 
15.
Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2011). Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Lexington: Digital Frontier Press.
 
16.
Bukowski, M., Zawistowski, J. (red.). (2008). Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
17.
Card, D., DiNardo, J.E. (2002). Skill-Biased Technological Change and Rising Wage Inequality: Some Problems and Puzzles. Journal of Labor Economics, vol. 20, no. 4, s. 733–783.
 
18.
CEDEFOP (2011). Labour-market polarisation and elementary occupation in Europe. Blip or long-term trend? Research Paper, no. 9. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
19.
CEDEFOP (2015). Poland: Economic growth is not enough to increase employment. Pobrane z: http://www.cedefop.europa.eu/e... [dostęp: 30.01.2017].
 
20.
Chmielewska, I., Dobroczek, G., Puzynkiewicz, J. (2016). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce — raport z badania. Warszawa: Departament Statystyki Narodowego Banku Polskiego.
 
21.
Gajdos, A. (2012). The forecast of occupational structure of employment in Poland. W: Building on skills forecasts: Comparing methods and applications. (169–180). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
22.
Gajdos, A. (2015). Prognoza liczby pracujących w przekroju grup zawodów w Polsce na lata 2014–2022. Polityka Społeczna, nr 11–12 (500–501), s. 32–38.
 
23.
Gajdos, A. (2016). Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
24.
Gajdos, A., Żmurkow-Poteralska, E. (2014). Prognozy liczby pracujących według grup zawodów w Polsce. Polityka Społeczna, numer tematyczny 1: Prognozowanie zatrudnienia, s. 14–20.
 
25.
Gawlikowska-Hueckel, K. (2014). Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Gospodarka Narodowa, nr 5 (273), s. 53–80.
 
26.
Goleński, W. (2015). Pracujący biedni w Polsce. Definicja, główne przyczyny, zjawiska powiązane. Polityka Społeczna, nr 2 (491), s. 16–21.
 
27.
Goos, M., Manning, A. (2007). Lousy and Lovely Jobs: the Rising Polarization of Work in Britain. Review of Economics and Statistics, vol. 89, iss. 1, s. 118–133. DOI: 10.1162/rest.89.1.118.
 
28.
Goos, M., Manning, A., Salomons, A. (2009). Job Polarization in Europe. American Economic Review, vol. 99, no. 2, s. 58–63.
 
29.
Goźlińska, E., Kruszewski, A. (2013). Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
30.
Green, D.A., Sand, B.M. (2015). Has the Canadian labour market polarized? Canadian Journal of Economics, vol. 48, iss. 2, s. 612–646.
 
31.
Hardy, W., Keister, R., Lewandowski, P. (2016a). Do entrants take it all? The evolution of task content of jobs in Poland. Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, vol. 47, s. 23–50. DOI: 10.17451/eko/47/2016/206.
 
32.
Hardy, W., Keister, R., Lewandowski, P. (2016b). Technology or Upskilling? Trends in the Task Composition of Jobs in Central and Eastern Europe. IBS Working Paper 01.
 
33.
Harrington, D., Priesemeister, J. (2014). Outsourcing and Offshoring in CEE: A Rapidly Changing Landscape. Colliers International.
 
34.
ILO (2012). International Standard Classification of Occupations ISCO-08: Structure, group definitions and correspondence tables, vol. 1. Geneva: International Labour Organization.
 
35.
Jung, J., Mercenier, J. (2014). Routinization-Biased Technical Change and Globalization: Understanding Labor Market Polarization. Economic Inquiry, vol. 52, iss. 4, s. 1446–1465. DOI: 10.1111/ecin.12108.
 
36.
Katz, L.F., Autor, D.H. (1999). Changes in the Wage Structure and Earnings Inequality. W: O.C. Ashenfelter, D. Card (red.), Handbook of Labor Economics, vol. 3A. (1463–1555). Amsterdam–Oxford: Elsevier.
 
37.
Kearney, A.T. (2016). Global Services Location Index: On the Eve of Disruption. Pobrane z: https://www.atkearney.com/docu... [dostęp: 30.01.2017].
 
38.
Kotlorz, D. (red.). (2011). Dylematy współczesnego rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
39.
Kryńska, E. (2007). Wpływ megatrendów światowych na polski rynek pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, no. 207, s. 5–19.
 
40.
Kryńska, E., Arendt, Ł. (2011). Strategiczne priorytety dla polskiego rynku pracy w perspektywie długookresowej. W: K. Pająk, J.J. Tomidajewicz (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej. (120–136). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
41.
Kwacz, Y., Ruiz, M., Scasso, J.I. (2013). Services Offshoring Ranking: A comparative analysis emerging economies. Towers Watson.
 
42.
Kwiatkowski, E. (1982). Z problematyki genezy teorii trzech sektorów gospodarki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, no. 19, s. 11–28.
 
43.
Levy, F., Murnane, R.J. (2004). The New Division of Labor: How Computers are Creating the Next Job Market. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
 
44.
Lewandowski, P., Keister, R., Hardy, W., Górka, S. (2017). Routine and Ageing? The Intergenerational Divide in the Deroutinisation of Jobs in Europe. IZA Discussion Paper, no. 10732.
 
45.
Lewandowski, P., Rutkowski, J. (red.). (2017). Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce. Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
 
46.
Lis, M., Miazga, A. (2014). Czas na jakość w szkolnictwie zawodowym. IBS Policy Paper 03.
 
47.
Makuch, M. (red.). (2014). Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo CEdu.
 
48.
Mandelman, F.S., Zlate, A. (2014). Offshoring, Low-Skilled Migration, and Labor Market Polarization. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2014-28.
 
49.
OECD (2017). Future of Work and Skills. Paper presented at the 2nd Meeting of the G20 Employment Working Group, 15–17.02.2017, Hamburg, Germany.
 
50.
Oesch, D. (2013). Occupational Change in Europe: How Technology & Education Transform the Job Structure. Oxford: Oxford University Press.
 
51.
Parteka, A. (2018). Import Intensity of Production, Tasks and Wages: Micro-Level Evidence for Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 6, no. 2, s. 71–89.
 
52.
Suchecki, B., Żmurkow-Poteralska, E. (2015). Prognoza makroekonomiczna liczby pracujących w Polsce na lata 2015–2022. Polityka Społeczna, nr 11–12 (500–501), s. 22–31.
 
53.
Vivarelli, M. (2014). Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of Economic Literature. Journal of Economic Issues, vol. 48, iss. 1, s. 123–154.
 
ISSN:1640-1808