PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Współpraca lokalnych publicznych podmiotów polityki społecznej szansą skutecznego działania na rzecz osób wykluczonych społecznie — raport z badań w Warszawie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 26-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Flaszyńska   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; adres internetowy autorki: eflaszynska@wp.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;32:85–107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2015 r. w Warszawie, w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. Celem badań, obok pokazania już istniejących interakcji pomiędzy tymi dwoma instytucjami, była identyfikacja barier we współpracy oraz warunków udanej współpracy, identyfikacja przesłanek skutecznego wsparcia wspólnych klientów, uzyskanie szerokiej wiedzy na temat wspólnych metod działania oraz optymalizacji systemu aktywizacji wspólnych klientów obu tych instytucji. W badaniu zostały wykorzystane zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe (triangulacja) celem zapewnienia rzetelności uzyskanych danych, zebrania jak najpełniejszego materiału badawczego oraz sformułowania poprawnych logicznie i metodologicznie wniosków: analiza dokumentów, badania kwestionariuszowe, indywidualny wywiad pogłębiony.
 
REFERENCJE (27)
1.
CRIS (2011). Siła i niemoc. O roli współpracy i przyczynach niewydolności aktualnych rozwiązań systemowych w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Bliźniaki czy rywale. Współpraca PUP i OPS w powiatach grodzkich w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej”. Rybnik: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
 
2.
CRZL (2014). Współpraca instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: „Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie”. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
3.
Czapiński, J., Panek, T. (2013). Wykluczenie społeczne. Diagnoza Społeczna 2013.
 
4.
Flaszyńska, E. (2015). Program Aktywizacja i Integracja — założenia i wdrażanie. W: M. Grewiński (red.) Polityka rynku pracy — w kierunku poszukiwania polskiego modelu kontraktacji usług. Warszawa: Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka.
 
5.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
6.
MPiPS (2009). Badanie ewaluacyjne w zakresie analizy aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
7.
MPiPS (2014). Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy.
 
8.
„Polityka Społeczna” (2015a). Numer tematyczny (nr 1), pt. Lokalna polityka społeczna.
 
9.
„Polityka Społeczna” (2015b). Numer tematyczny (nr 2), pt. Reforma polityki rynku pracy.
 
10.
ROPS Białystok (2014). Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej — województwo podlaskie. Białystok: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 
11.
ROPS Katowice (2014). Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na terenie województwa śląskiego. Katowice: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy (Dz. U. Nr 97, poz. 482).
 
13.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz. 631).
 
14.
Sprawozdanie MPiPS-01, MPiPS-03 za 2014 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015.
 
15.
Spytek-Bandurska, G. (2010). Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych. Warszawa: IPS UW.
 
16.
Statystyki Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Pobrano z: http://www.up.warszawa.pl/inde... [dostęp: 17.10.2015].
 
17.
Szarfenberg, R. (red.). (2011). Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup — diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji. Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.
 
18.
Szarfenberg, R. (2008). Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej. W: G. Firlik-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.) Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
UP Warszawa (2015). Program Aktywizacja i Integracja. Raport z realizacji. Warszawa: Urząd Pracy m.st. Warszawy.
 
20.
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1438).
 
21.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).
 
22.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149).
 
23.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach.
 
24.
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598).
 
25.
WUP Opole (2014). Diagnoza współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej w województwie opolskim. Raport końcowy z badań. Opole: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 
26.
Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (2009), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
27.
Zub, M. (red.). (2011). Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej. Warszawa: WYG International i DARR SA.
 
ISSN:1640-1808