PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Cooperation of local social policy public subjects aimed at efficient social inclusion
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Ewa Flaszyńska   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; adres internetowy autorki: eflaszynska@wp.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;32:85-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the results of the research carried out in July and August 2015 in the Warsaw Labour Office and in the Social Welfare Centre in Bielany District in Warsaw. The aim of the research, apart from presenting the already existing connections between the two institutions mentioned above, was to identify the obstacles in cooperation between them and to determine the conditions necessary for a successful cooperation. The study was also aimed at finding effective ways of supporting the common customers of the Labour Office and Social Welfare Centre, as well as at gaining knowledge of the shared operating methods and optimizing the system of activation of the customers common for the two institutions. Both quantitative and qualitative methods such as desk research, paper and pencil interview and individual in-depth interview were used in the research to ensure that the data collected is reliable, the rese
 
REFERENCES (27)
1.
CRIS (2011). Siła i niemoc. O roli współpracy i przyczynach niewydolności aktualnych rozwiązań systemowych w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Bliźniaki czy rywale. Współpraca PUP i OPS w powiatach grodzkich w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej”. Rybnik: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
 
2.
CRZL (2014). Współpraca instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: „Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie”. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
3.
Czapiński, J., Panek, T. (2013). Wykluczenie społeczne. Diagnoza Społeczna 2013.
 
4.
Flaszyńska, E. (2015). Program Aktywizacja i Integracja — założenia i wdrażanie. W: M. Grewiński (red.) Polityka rynku pracy — w kierunku poszukiwania polskiego modelu kontraktacji usług. Warszawa: Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka.
 
5.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
6.
MPiPS (2009). Badanie ewaluacyjne w zakresie analizy aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
7.
MPiPS (2014). Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy.
 
8.
„Polityka Społeczna” (2015a). Numer tematyczny (nr 1), pt. Lokalna polityka społeczna.
 
9.
„Polityka Społeczna” (2015b). Numer tematyczny (nr 2), pt. Reforma polityki rynku pracy.
 
10.
ROPS Białystok (2014). Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej — województwo podlaskie. Białystok: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 
11.
ROPS Katowice (2014). Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na terenie województwa śląskiego. Katowice: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy (Dz. U. Nr 97, poz. 482).
 
13.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz. 631).
 
14.
Sprawozdanie MPiPS-01, MPiPS-03 za 2014 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015.
 
15.
Spytek-Bandurska, G. (2010). Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych. Warszawa: IPS UW.
 
16.
Statystyki Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Pobrano z: http://www.up.warszawa.pl/inde... [dostęp: 17.10.2015].
 
17.
Szarfenberg, R. (red.). (2011). Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup — diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji. Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.
 
18.
Szarfenberg, R. (2008). Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej. W: G. Firlik-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.) Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
UP Warszawa (2015). Program Aktywizacja i Integracja. Raport z realizacji. Warszawa: Urząd Pracy m.st. Warszawy.
 
20.
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1438).
 
21.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).
 
22.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149).
 
23.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach.
 
24.
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598).
 
25.
WUP Opole (2014). Diagnoza współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej w województwie opolskim. Raport końcowy z badań. Opole: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 
26.
Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (2009), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
27.
Zub, M. (red.). (2011). Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej. Warszawa: WYG International i DARR SA.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top