PL EN
STUDIA
Kohabitacja: Najważniejsze problemy prawne w ocenie Polaków i Polek
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2
Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Monika Mynarska   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, 01-938 Warszawa, adres internetowy autorki: m.mynarska@uksw.edu.pl
Ewelina Słotwińska-Rosłanowska   

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, adres internetowy autorki: roslanowska@gmail.com
Data publikacji: 27-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:125–140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest scharakteryzowanie sytuacji prawnej konkubinatu w Polsce oraz przedstawienie najważniejszych jej aspektów z perspektywy młodych Polaków i Polek. Opinie 69 kobiet i mężczyzn w wieku 24–38 lat zostały zgromadzone w toku ośmiu zogniskowanych wywiadów grupowych. W ocenie respondentów brak rozpoznania kohabitacji przez polskie prawo może być atrakcyjny na wczesnym etapie związku, jednak staje się problematyczny dla par pozostających w związku nieformalnym dłużej, gromadzących wspólnie majątek i posiadających dzieci. W artykule zidentyfikowane zostają obszary, które w opinii respondentów wymagają regulacji prawnych. Należy równocześnie zauważyć, że badani wykazywali się powierzchowną wiedzą na temat praw i obowiązków partnerów, zarówno w kohabitacji jak i w małżeństwie.
 
REFERENCJE (20)
1.
Baranowska-Rataj A. (2014), Wpływ międzygeneracyjnych transferów norm na ryzyko urodzenia pozamałżeńskiego, w: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
2.
CBOS (2013), Związki partnerskie — za czy przeciw?, „CBOS News”, nr 7.
 
3.
Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, tłum. M. Bobako, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
GUS (2013), Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
5.
Heuveline P., Timberlake J.M. (2004), The role of cohabitation in family formation: The United States in comparative perspective, „Journal of Marriage and Family”, t. 66, nr 5, s. 1214–1230.
 
6.
Krejtz K., Krejtz I. (2005), Metoda analizy treści — teoria i praktyka badawcza, w: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny, t. 1: Wywiad jako postępowanie badawcze, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
7.
Matysiak A., Mynarska M. (2014), Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność?, w: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
Morgan D.L. (1998), The Focus Group Guidebook, Thousand Oaks, SAGE Publications.
 
9.
Mynarska M., Baranowska-Rataj A., Matysiak A. (2014), Free to stay, free to leave: Insights from Poland into the meaning of cohabitation, „Demographic Research”, vol. 31, nr 36, s. 1107–1136.
 
10.
Perelli-Harris B., Mynarska M., Berrington A., Berghammer C., Evans A., Isupova O.,.
 
11.
Keizer R., Klaerner A., Lappegård T., Vignoli D. (2014), Towards a new understanding of cohabitation: Insights from focus group research across Europe and Australia, „Demographic Research”, vol. 31, nr 34, s. 1043–1078.
 
12.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 159).
 
13.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 173).
 
14.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
 
19.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 114).
 
20.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159).
 
ISSN:1640-1808