PL EN
CASE REPORT
Cohabitation: The key legal issues in the perspective of Poles
 
More details
Hide details
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
2
Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Monika Mynarska   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, 01-938 Warszawa, adres internetowy autorki: m.mynarska@uksw.edu.pl
 
 
Ewelina Słotwińska-Rosłanowska   

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, adres internetowy autorki: roslanowska@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:125-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to characterize legal status of cohabitation in Poland and to discuss key problematic issues related to it, as perceived by young Poles. Views of 69 men and women (aged 24–38) were collected in eight focus group interviews. According to the respondents, a lack of legal recognition of cohabitation may be attractive for couples at early stages of their relationship. It is perceived as problematic, however, for couples, who live together longer, accumulate joint possessions and have children. In the article, the main areas that—according to the respondents—require regulations are outlined. At the same time it is noticed that the respondents show unsatisfactory knowledge about partners’ mutual rights and obligations in both, cohabitation and marriage.
 
REFERENCES (20)
1.
Baranowska-Rataj A. (2014), Wpływ międzygeneracyjnych transferów norm na ryzyko urodzenia pozamałżeńskiego, w: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
2.
CBOS (2013), Związki partnerskie — za czy przeciw?, „CBOS News”, nr 7.
 
3.
Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, tłum. M. Bobako, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
GUS (2013), Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
5.
Heuveline P., Timberlake J.M. (2004), The role of cohabitation in family formation: The United States in comparative perspective, „Journal of Marriage and Family”, t. 66, nr 5, s. 1214–1230.
 
6.
Krejtz K., Krejtz I. (2005), Metoda analizy treści — teoria i praktyka badawcza, w: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny, t. 1: Wywiad jako postępowanie badawcze, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
7.
Matysiak A., Mynarska M. (2014), Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność?, w: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
Morgan D.L. (1998), The Focus Group Guidebook, Thousand Oaks, SAGE Publications.
 
9.
Mynarska M., Baranowska-Rataj A., Matysiak A. (2014), Free to stay, free to leave: Insights from Poland into the meaning of cohabitation, „Demographic Research”, vol. 31, nr 36, s. 1107–1136.
 
10.
Perelli-Harris B., Mynarska M., Berrington A., Berghammer C., Evans A., Isupova O.,.
 
11.
Keizer R., Klaerner A., Lappegård T., Vignoli D. (2014), Towards a new understanding of cohabitation: Insights from focus group research across Europe and Australia, „Demographic Research”, vol. 31, nr 34, s. 1043–1078.
 
12.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 159).
 
13.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 173).
 
14.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
 
19.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 114).
 
20.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top