Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Pokoleniowe zróżnicowanie osób bezrobotnych a poziom ich kompetencji cywilizacyjnych w świetle badań empirycznych w Rudzie Śląskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Silesia Institute of Sociology
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Rafał Muster   

Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; author’s email address: rafal.muster@us.edu.pl
Data publikacji: 18-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;46:81–102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano cząstkowe wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia z Rudy Śląskiej. W badaniach tych podjęto próbę ukazania, w jakim stopniu pokoleniowe zróżnicowanie wiąże się z poziomem posiadanych kompetencji cywilizacyjnych. Do tych kompetencji można zaliczyć m.in.: umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu, zdolność adaptacji do zmieniających się uwarunkowań rynku pracy, posiadanie prawa jazdy kategorii B, mobilność przestrzenną oraz komunikatywną znajomość co najmniej jednego języka obcego. Posiadanie tych kompetencji na odpowiednio wysokim poziomie ułatwia podjęcie pracy, a także jej utrzymanie oraz ewentualną zmianę. Badania, których wyniki przedstawiono w artykule, zostały przeprowadzone za pomocą techniki standaryzowanego wywiadu na reprezentatywnej próbie 430 bezrobotnych dobranych w sposób kwotowy. Przy ustaleniu struktury próby badawczej pod uwagę wzięto następujące zmienne: wiek, płeć, poziom wykształcenia, czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych. Uzyskane wyniki badań były następnie agregowane w cztery kategorie wiekowe (pokolenia) respondentów: „baby boomers” (urodzeni przed 1965 rokiem), „X” (urodzeni w latach 1965–1979), „Y” (urodzeni w latach 1980–1989) i „Z” (urodzeni po 1989 roku). Przeprowadzona analiza jednoznacznie wykazała narastający problem deficytu kompetencji cywilizacyjnych u osób bezrobotnych starszych wiekiem, co w istotny sposób może utrudniać ich efektywną aktywizację zawodową. Wyniki badań mają wymiar aplikacyjny i mogą zostać wykorzystane w polityce aktywizacji zasobów ludzkich na lokalnych rynkach pracy.
 
REFERENCJE (32)
1.
Bendyk, E. (2007). Neokracja: utopia czy ład społeczny. In: M. Dąbrowski, M. Zając (ed.), E-edukacja.net (pp. 207–211). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 
2.
Borkowski, I. (2007). E-exclusion—nowy obszar generowania nierówności społecznych. In: J. Klebaniuk (ed.), Oblicza nierówności społecznych (pp. 329–340). Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.
 
3.
Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009). Zrozumieć pokolenie Y—wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. In: M. Juchnowicz (ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitału ludzkim (pp. 118–134). Warszawa: Wolters Kluwer.
 
4.
Diec, A. (2010). Człowiek wobec wymagań współczesnego rynku pracy. In: D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg (eds.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki (pp. 18–31). Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
 
5.
Galewski, T. (2009). Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce. In: M. Noga, M. K. Stawicka (eds.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji (pp. 93–103). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
6.
Gawron, G., Muster, R. (2008). Społeczeństwo informacyjne w mikroskali. Komputer i Internet w życiu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród wymagań pracodawców na tyskim rynku pracy. Humanizacja Pracy, vol. 6/246 (pp. 27–38).
 
7.
Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Gulczyńska, H., Świerzbowska-Kowalik, E. (1996). Alfabetyzm funkcjonalny—kwalifikacje—praca. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, issue 1/7 (pp. 45–62).
 
9.
Hysa, B. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, vol. 97 (pp. 385–398).
 
10.
Jabłońska, M.R., Billewicz, K. (2016). Pokolenie przełomu w WEB 2.0. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 56 (pp. 83–97).
 
11.
Król, H. (2006). Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. In: H. Król, A. Ludwiczyński (eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji (pp. 50–91). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w 2018 roku (2019). PUP Ruda Śląska.
 
13.
Muster, R. (2010). Poziom kompetencji cywilizacyjnych u wybranych grup z lokalnego rynku pracy w Chorzowie—analiza porównawcza. Humanizacja Pracy, iss. 4–5/256–257 (pp. 47–59).
 
14.
Muster, R. (2018). Dojazdy do pracy mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii—próba analizy zjawiska. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, vol. 9, book 2 (pp. 81–99).
 
15.
Muster, R. (2019a). Pokoleniowe zróżnicowanie osób bezrobotnych a oczekiwania wobec pracodawców w świetle badań empirycznych. Humanizacja Pracy, iss. 2/296 (p. 39–52).
 
16.
Muster, R. (2019b). Wiek bezrobotnych jako czynnik różnicujący gotowość podjęcia pracy i uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej. Polityka Społeczna, iss. 5–6/542–543 (pp. 29–34).
 
17.
Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
18.
Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
19.
Rakowska, J. (2014). Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady). Studia Regionalne i Lokalne, iss. 3/57 (p. 46–59).
 
20.
Skwarek, J. (2013). Analfabetyzm dorosłych jako jeden z czynników wykluczenia społecznego. Cieszyński Almanach Pedagogiczny, no. 2 (pp. 160–171).
 
21.
Słownik języka polskiego (1978). Vol. 1. Warszawa: PWN.
 
22.
Spytek-Bandurska, G. (2013). Telepraca w Polsce—aspekty prawne i społeczne. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, no. 21/2 (pp. 139–153).
 
23.
Szczepański, M.S. (2006). Juniorzy i debiutanci na rynku pracy. Nowoczesny pracownik—próba portretu socjologicznego. In: B. Pactwa, P. Rojek-Adamek (eds.), Edukacja całożyciowa—kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy (pp. 9–24). Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
 
24.
Szczepański, M.S. (2003). Zamiast przedmowy: ludzie z sieci i cnoty obywatelskie. In: A. Matczewski (ed.), Praca i zarządzanie w sieci (pp. 7–11). Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
 
25.
Wiktorowicz, J., Warwas, I. (2016). Pokolenia na rynku pracy. In: J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba et al. Pokolenia—co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego (pp. 19–37). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
26.
Walkowiak, R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
27.
Załoga, W. (2013). Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, no. 97 (pp. 449–468).
 
28.
The Labour Code (Journal of Laws [Dziennik Ustaw] of 1974 No. 24, item 141 with later amendments).
 
29.
Act of 20th April 2004 on employment promotion and labour market institutions (co nsolidated text: Journal of Laws of 2019, item1482).
 
30.
Błaszczak, A. (2018). Początek roku z rekordem ofert pracy w sieci. Rzeczpospolita, 22.04.2018 r. Available at: https://www.rp.pl/Poszukiwanie...) [access date: 09.09.2018].
 
31.
https://bdl.stat.gov.pl [access date: 05.03.2019].
 
32.
http://www.puprudaslaska.pl/ur... [access date: 12.08.2019].
 
ISSN:1640-1808