PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Generational differentiation of the unemployed and their civilisational competences level in Ruda Śląska
 
 
More details
Hide details
1
University of Silesia Institute of Sociology
 
 
Publication date: 2020-05-18
 
 
Corresponding author
Rafał Muster   

Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; author’s email address: rafal.muster@us.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;46:81-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents partial results of empirical research carried out by the public employment services from Ruda Śląska. The study was an attempt to show to what extent generational differentiation affects, among others on the level of civilisation competences possessed. These competences include: computer skills and Internet usage, adaptability to the changing labour market conditions, category B driving licence, spatial mobility or communicative knowledge of at least one foreign language, best confirmed by an appropriate certificate. Having these competences at a sufficiently high level makes it easier to start work, maintain it and change it if necessary. The research, the results of which were presented in the article, were carried out based on the standardised interview technique on a representative sample of 430 unemployed selected in a quantitative manner. The research results were aggregated into four age (generational) categories of respondents: “baby boomers” (born before 1965), “X” (born in 1965–1979), “Y” (born in 1980–1989) and “Z” (born after 1989). The analysis carried out clearly showed the growing problem of the deficit of civilisational competences with the older unemployed, which can significantly hamper their effective professional insertion. The results of the conducted research have an application dimension and can be used in the policy of reinserting human resources to the local labour markets.
 
REFERENCES (32)
1.
Bendyk, E. (2007). Neokracja: utopia czy ład społeczny. In: M. Dąbrowski, M. Zając (ed.), E-edukacja.net (pp. 207–211). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 
2.
Borkowski, I. (2007). E-exclusion—nowy obszar generowania nierówności społecznych. In: J. Klebaniuk (ed.), Oblicza nierówności społecznych (pp. 329–340). Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.
 
3.
Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009). Zrozumieć pokolenie Y—wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. In: M. Juchnowicz (ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitału ludzkim (pp. 118–134). Warszawa: Wolters Kluwer.
 
4.
Diec, A. (2010). Człowiek wobec wymagań współczesnego rynku pracy. In: D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg (eds.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki (pp. 18–31). Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
 
5.
Galewski, T. (2009). Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce. In: M. Noga, M. K. Stawicka (eds.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji (pp. 93–103). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
6.
Gawron, G., Muster, R. (2008). Społeczeństwo informacyjne w mikroskali. Komputer i Internet w życiu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród wymagań pracodawców na tyskim rynku pracy. Humanizacja Pracy, vol. 6/246 (pp. 27–38).
 
7.
Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Gulczyńska, H., Świerzbowska-Kowalik, E. (1996). Alfabetyzm funkcjonalny—kwalifikacje—praca. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, issue 1/7 (pp. 45–62).
 
9.
Hysa, B. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, vol. 97 (pp. 385–398).
 
10.
Jabłońska, M.R., Billewicz, K. (2016). Pokolenie przełomu w WEB 2.0. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 56 (pp. 83–97).
 
11.
Król, H. (2006). Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. In: H. Król, A. Ludwiczyński (eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji (pp. 50–91). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w 2018 roku (2019). PUP Ruda Śląska.
 
13.
Muster, R. (2010). Poziom kompetencji cywilizacyjnych u wybranych grup z lokalnego rynku pracy w Chorzowie—analiza porównawcza. Humanizacja Pracy, iss. 4–5/256–257 (pp. 47–59).
 
14.
Muster, R. (2018). Dojazdy do pracy mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii—próba analizy zjawiska. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, vol. 9, book 2 (pp. 81–99).
 
15.
Muster, R. (2019a). Pokoleniowe zróżnicowanie osób bezrobotnych a oczekiwania wobec pracodawców w świetle badań empirycznych. Humanizacja Pracy, iss. 2/296 (p. 39–52).
 
16.
Muster, R. (2019b). Wiek bezrobotnych jako czynnik różnicujący gotowość podjęcia pracy i uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej. Polityka Społeczna, iss. 5–6/542–543 (pp. 29–34).
 
17.
Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
18.
Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
19.
Rakowska, J. (2014). Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady). Studia Regionalne i Lokalne, iss. 3/57 (p. 46–59).
 
20.
Skwarek, J. (2013). Analfabetyzm dorosłych jako jeden z czynników wykluczenia społecznego. Cieszyński Almanach Pedagogiczny, no. 2 (pp. 160–171).
 
21.
Słownik języka polskiego (1978). Vol. 1. Warszawa: PWN.
 
22.
Spytek-Bandurska, G. (2013). Telepraca w Polsce—aspekty prawne i społeczne. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, no. 21/2 (pp. 139–153).
 
23.
Szczepański, M.S. (2006). Juniorzy i debiutanci na rynku pracy. Nowoczesny pracownik—próba portretu socjologicznego. In: B. Pactwa, P. Rojek-Adamek (eds.), Edukacja całożyciowa—kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy (pp. 9–24). Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
 
24.
Szczepański, M.S. (2003). Zamiast przedmowy: ludzie z sieci i cnoty obywatelskie. In: A. Matczewski (ed.), Praca i zarządzanie w sieci (pp. 7–11). Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
 
25.
Wiktorowicz, J., Warwas, I. (2016). Pokolenia na rynku pracy. In: J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba et al. Pokolenia—co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego (pp. 19–37). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
26.
Walkowiak, R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
27.
Załoga, W. (2013). Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, no. 97 (pp. 449–468).
 
28.
The Labour Code (Journal of Laws [Dziennik Ustaw] of 1974 No. 24, item 141 with later amendments).
 
29.
Act of 20th April 2004 on employment promotion and labour market institutions (co nsolidated text: Journal of Laws of 2019, item1482).
 
30.
Błaszczak, A. (2018). Początek roku z rekordem ofert pracy w sieci. Rzeczpospolita, 22.04.2018 r. Available at: https://www.rp.pl/Poszukiwanie...) [access date: 09.09.2018].
 
31.
https://bdl.stat.gov.pl [access date: 05.03.2019].
 
32.
http://www.puprudaslaska.pl/ur... [access date: 12.08.2019].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top