Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Elastyczność zatrudnienia a pozycja związków zawodowych na poziomie zakładu pracy. Wnioski z badania według metodologii Programu Badawczego CRANET
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wiesława Kozek   

Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00–927 Warszawa; adres elektroniczny autorów: w.kozek@is.uw.edu.pl
Piotr Ostrowski   

Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00–927 Warszawa; adres elektroniczny autorów: ostrowskip@is.uw.edu.pl
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:101–118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W dyskursie medialnym związki zawodowe są wskazywane jako interesariusz niechętny zmianom w zakresie elastycznych systemów pracy. Wyniki badań przeprowadzonych według metodologii CRANET w dużych firmach prywatnych na terenie Warszawy i Mazowsza sugerują, że na poziomie firm skuteczny sprzeciw wobec takich zmian nie występuje w nasilonej postaci. W firmach, w których funkcjonują związki zawodowe, i w firmach, w których są one słabsze lub nie są w ogóle obecne, nasilenie zjawisk elastyczności zatrudnienia jest zbliżone. Jedynym wyjątkiem są umowy na czas określony: związki zawodowe prawdopodobnie mogą na poziomie zakładu pracy skutecznie sprzeciwiać się wprowadzaniu takich umów na dużą skalę.
 
REFERENCJE (19)
1.
Atkinson J. (1984), Manpower Strategies for Flexible Organizations, „Personnel Management”, t. 16, nr 8.
 
2.
Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
3.
Bednarski M., Frieske K.W. (red.) (2012), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
4.
CBOS (2012), Związki zawodowe i prawa pracownicze, Komunikat z badań, BS/52/2012.
 
5.
CBOS (2013), Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem, Komunikat z badań, BS/43/2013.
 
6.
Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci. Nowa przedmowa, tłum. M. Marody i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013, Warszawa, maj 2013, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, http://konfederacjalewiatan.pl... [dostęp: 4.07.2013].
 
8.
Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.....
 
9.
Decyzja Prezydium KK nr 1/2013 w sprawie opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, http://www.solidarnosc.org.pl/... [dostęp: 4.07.2013].
 
10.
Gardawski J., Gąciarz B., Mokrzyszewski A., Pańków W. (1999), Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
11.
Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P. (2005), Bliżej „junk job” niż „working poor”. Nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 10.
 
12.
Kozek W., Kubisa J. (2011), W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej opartej na elastyczności w transporcie pasażerskim, w: W. Kozek (red.), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
13.
Kozek W., Ostrowski P. (2003), Problem uzwiązkowienia w Polsce. Fatum przemian ekonomicznych czy przypadek szczególny?, w: W. Kozek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
14.
Kształcenie dorosłych (2009), Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS.
 
15.
Morawski W. (1970), Konflikt przemysłowy w Ameryce. Praktyka, ideologia a nauka, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
16.
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, http://www.opzz.org.pl/documen... [dostęp: 4.07.2013].
 
17.
Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007), http://www.stat.gov.pl/gus/wsk....
 
18.
Portet S. (2007), Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu rzeczy zakrytych, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
19.
Teauge P., Grahl J. (1992), Industrial Relations Trajectories and the Future European Human Resorce Managament, w: P. Teauge, J. Grahl (red.), Industrial Relations and European Integration, London, Lawrence and Wishart.
 
ISSN:1640-1808