PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Flexibility and trade unions position at the company level. Conclusions of the research based on the CRANET Research Programme methodology
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Wiesława Kozek   

Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00–927 Warszawa; adres elektroniczny autorów: w.kozek@is.uw.edu.pl
 
 
Piotr Ostrowski   

Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00–927 Warszawa; adres elektroniczny autorów: ostrowskip@is.uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:101-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Trade unions are often identified in frame of media discourse as stakeholders reluctant to change in flexible work systems. The results of the research methodology CRANET in large private companies in Warsaw and Mazovia region suggest that at the company level does not exist the trade union effective opposition in an enhanced form. In companies where unions exist, compared with companies where they are weak or not present at all, escalating phenomenon of employment flexibility is similar. The only exception is a contract for a fixed period: trade unions are likely to effectively oppose against the introduction of such contracts on a large scale at the company level.
 
REFERENCES (19)
1.
Atkinson J. (1984), Manpower Strategies for Flexible Organizations, „Personnel Management”, t. 16, nr 8.
 
2.
Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
3.
Bednarski M., Frieske K.W. (red.) (2012), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
4.
CBOS (2012), Związki zawodowe i prawa pracownicze, Komunikat z badań, BS/52/2012.
 
5.
CBOS (2013), Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem, Komunikat z badań, BS/43/2013.
 
6.
Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci. Nowa przedmowa, tłum. M. Marody i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013, Warszawa, maj 2013, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, http://konfederacjalewiatan.pl... [dostęp: 4.07.2013].
 
8.
Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.....
 
9.
Decyzja Prezydium KK nr 1/2013 w sprawie opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, http://www.solidarnosc.org.pl/... [dostęp: 4.07.2013].
 
10.
Gardawski J., Gąciarz B., Mokrzyszewski A., Pańków W. (1999), Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
11.
Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P. (2005), Bliżej „junk job” niż „working poor”. Nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 10.
 
12.
Kozek W., Kubisa J. (2011), W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej opartej na elastyczności w transporcie pasażerskim, w: W. Kozek (red.), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
13.
Kozek W., Ostrowski P. (2003), Problem uzwiązkowienia w Polsce. Fatum przemian ekonomicznych czy przypadek szczególny?, w: W. Kozek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
14.
Kształcenie dorosłych (2009), Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS.
 
15.
Morawski W. (1970), Konflikt przemysłowy w Ameryce. Praktyka, ideologia a nauka, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
16.
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, http://www.opzz.org.pl/documen... [dostęp: 4.07.2013].
 
17.
Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007), http://www.stat.gov.pl/gus/wsk....
 
18.
Portet S. (2007), Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu rzeczy zakrytych, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
19.
Teauge P., Grahl J. (1992), Industrial Relations Trajectories and the Future European Human Resorce Managament, w: P. Teauge, J. Grahl (red.), Industrial Relations and European Integration, London, Lawrence and Wishart.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top