PL EN
STUDIA
Upolitycznienie procesów demograficznych — próba podejścia teoretycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 26-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Duszczyk   

Ośrodek Badań nad Migracjami UW, ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa; adres elektroniczny: migration.cmr@uw.edu.pl
 
 
Magdalena Lesińska   

Ośrodek Badań nad Migracjami UW, ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa; adres elektroniczny: migration.cmr@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;34:13-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje temat wzajemnych relacji między procesami demograficznymi (starzeniem się społeczeństwa) a polityką państwa, w szczególności analizując, w jaki sposób państwo (w znaczeniu systemu prawno-politycznego) oddziałuje na procesy ludnościowe, a te z kolei wpływają na decyzje polityczne. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego i jak procesy demograficzne stają się przedmiotem polityki państwa, a tym samym przedmiotem procesu upolitycznienia. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na postawione pytania w ujęciu teoretycznym, odwołując się do koncepcji i terminów rozwijanych na gruncie politologii. Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej poruszony jest temat procesów demograficznych jako przedmiotu polityki państwa, druga przedstawia założenia i przebieg procesu upolitycznienia na przykładzie problemu starzejącego się społeczeństwa, w trzeciej podjęte są rozważania na temat wzajemnych relacji między procesami demograficznymi a polityką państwa, a część ostatnia opisuje możliwe narzędzia polityki demograficznej, jakimi dysponuje państwo.
 
REFERENCJE (16)
1.
Beyers, J., Kerremans, B. (2004). Bureaucrats, Politicians, and Societal Interests: How is European policy making politicized? Comparative Political Studies, vol. 37, nr 10, s. 1119–1150.
 
2.
Błędowski, P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficzne starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 11–23). Warszawa: PolSenior, Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 
3.
Christiansen, T. (1997). Tensions of European Governance: Politicized Bureaucracy and Multiple Accountability in the European Commission. Journal of European Public Policy, vol. 4, nr 1, s. 73–90.
 
4.
Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
5.
Grant, J., Hoorens, S., Sivadasan, S., Loo, M. van het, DaVanzo, J., Hale, L., Gibson, S., Butz, W. (2004). Low Fertility and Population Ageing. Causes, Consequences and Policy Options. RAND Corporation. Pobrano z: www.rand.org.
 
6.
Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems. World Politics, vol. 9, nr 3, s. 383–400.
 
7.
Fouilleux, E., Maillard, J. de, Smith, A. (2005). Technical or Political? The Working Groups of the EU Council of Ministers. Journal of European Public Policy, vol. 12, nr 4, s. 609–623.
 
8.
Karwat, M. (2010). Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy. Studia Politologiczne, vol. 17, s. 63–88.
 
9.
Klementewicz, T. (1996). Pojęcie tego, co polityczne Carla Schmitta a współczesne koncepcje polityki. W: R. Skarzyński (red.), Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna (s. 67–93). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
10.
Kurowska, A. (2012). Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet. Polityka Społeczna, nr 11–12, s. 14–20.
 
11.
McDonald, P., Kippen, R. (2001). The impact of immigration on the ageing of Australia’s population. W: M. Siddique (red.), International Migration into the 21st Century (s. 153–177). Cheltenham: Edward Elgar.
 
12.
Okólski, M. (1974). Polityka demograficzna. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne. Warszawa: PWN.
 
13.
Okólski, M., Fihel, A. (2013). Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństw — koncepcja teoretyczna projektu Mig/Ageing. Studia i Materiały nr 1.
 
14.
Park, S. (2007). Does Immigration Benefit a Regional Economy With An Aging Population?: Simulation Results from the Chicago CGE Model. Chicago: University of Illinois.
 
15.
Wilde, P. de (2010). How Politicisation Affects European Integration Contesting the EU Budget in the Media and Parliaments of the Netherlands, Denmark and Ireland. ARENA Report, 6 (10).
 
16.
World Population Policies (2013). Geneva: United Nations.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top