PL EN
CASE REPORT
Politicization of demographic processes — theoretic approach
 
More details
Hide details
1
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Maciej Duszczyk   

Ośrodek Badań nad Migracjami UW, ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa; adres elektroniczny: migration.cmr@uw.edu.pl
 
 
Magdalena Lesińska   

Ośrodek Badań nad Migracjami UW, ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa; adres elektroniczny: migration.cmr@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;34:13-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Article discusses the relationship between demographic processes (aging of society) and state policy, in particular by analyzing how the state (as legal-political system) influences on the demographic situation, and this in turn has an impact on political decisions. The authors attempt to answer the question why and how population dynamics is the subject of state policy, and therefore subject to the process of politicization. This article attempts to answer the questions in theoretical terms, referring to concepts and ideas developed in the political science. The article consists of four parts. The first touches the topic of demographic processes as a matter of state policy, the second presents the assumptions and the process of politicization at the example of an aging population, the third discusses the mutual relationship between demographic processes and state policy, and the last part describes the possible policy responses to population decline and aging.
 
REFERENCES (16)
1.
Beyers, J., Kerremans, B. (2004). Bureaucrats, Politicians, and Societal Interests: How is European policy making politicized? Comparative Political Studies, vol. 37, nr 10, s. 1119–1150.
 
2.
Błędowski, P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficzne starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 11–23). Warszawa: PolSenior, Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 
3.
Christiansen, T. (1997). Tensions of European Governance: Politicized Bureaucracy and Multiple Accountability in the European Commission. Journal of European Public Policy, vol. 4, nr 1, s. 73–90.
 
4.
Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
5.
Grant, J., Hoorens, S., Sivadasan, S., Loo, M. van het, DaVanzo, J., Hale, L., Gibson, S., Butz, W. (2004). Low Fertility and Population Ageing. Causes, Consequences and Policy Options. RAND Corporation. Pobrano z: www.rand.org.
 
6.
Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems. World Politics, vol. 9, nr 3, s. 383–400.
 
7.
Fouilleux, E., Maillard, J. de, Smith, A. (2005). Technical or Political? The Working Groups of the EU Council of Ministers. Journal of European Public Policy, vol. 12, nr 4, s. 609–623.
 
8.
Karwat, M. (2010). Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy. Studia Politologiczne, vol. 17, s. 63–88.
 
9.
Klementewicz, T. (1996). Pojęcie tego, co polityczne Carla Schmitta a współczesne koncepcje polityki. W: R. Skarzyński (red.), Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna (s. 67–93). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
10.
Kurowska, A. (2012). Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet. Polityka Społeczna, nr 11–12, s. 14–20.
 
11.
McDonald, P., Kippen, R. (2001). The impact of immigration on the ageing of Australia’s population. W: M. Siddique (red.), International Migration into the 21st Century (s. 153–177). Cheltenham: Edward Elgar.
 
12.
Okólski, M. (1974). Polityka demograficzna. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne. Warszawa: PWN.
 
13.
Okólski, M., Fihel, A. (2013). Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństw — koncepcja teoretyczna projektu Mig/Ageing. Studia i Materiały nr 1.
 
14.
Park, S. (2007). Does Immigration Benefit a Regional Economy With An Aging Population?: Simulation Results from the Chicago CGE Model. Chicago: University of Illinois.
 
15.
Wilde, P. de (2010). How Politicisation Affects European Integration Contesting the EU Budget in the Media and Parliaments of the Netherlands, Denmark and Ireland. ARENA Report, 6 (10).
 
16.
World Population Policies (2013). Geneva: United Nations.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top