PL EN
CASE REPORT
Labour market policy in Poland since 1989 – experiences and challenges
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Małgorzata Szylko-Skoczny   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00–927 Warszawa; adres elektroniczny: ips@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:25-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper analyses the Polish labour market policy between 1989 and 2014 (the so-called III Polish Republic). It starts with its origin and development, which is followed by the most important changes of the last 25 years. The analysis is based on academic literature, legal acts as well as available statistical data. The author characterises and assesses specific development stages of the Polish labour market policy stressing causes, directions, the scope and consequences of these changes. Factors and barriers that made the realization of this policy difficult and the actions taken by the Polish government to improve the existing situation are pointed out. In the following parts, the author presents the aims and scope of the Polish labour market policy as well as changes of its priorities reflected in the withdrawal from protectionist measures in favour of supporting re-employment programmes. The author discusses changes in the institutional model of labour market policy implementation in Poland and the scope and structure of its financing.
 
REFERENCES (32)
1.
Baron-Wiaterek M. (2008), Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Dolny E. (2011), Aktywne programy rynku pracy w Polsce w latach 2005–2010, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Toruń, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
3.
Golinowska S. (2007), Potrzeba zmiany paradygmatu polityki społecznej w Polsce: od ochrony socjalnej do wspierania aktywności. Warunki i możliwości, w: J. Orczyk, M. Żukowski (red.), Aktywizująca polityka społeczna, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekono micznej.
 
4.
Jończyk J. (2004), Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.
 
5.
Kabaj M. (1997), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
6.
Kabaj M. (1999), Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu, w: E. Kryńska (red.), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
7.
Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1998), Polityka państwa na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
9.
Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
10.
Maksim M., Wiśniewski Z. (2012), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
11.
Męcina J. (2013), Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW.
 
12.
MPiPS (2008), Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, Warszawa.
 
13.
MPiPS (2011a), Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2011 r.,Warszawa.
 
14.
MPiPS (2011b), Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Pracy za 2010 rok, Warszawa.
 
15.
MPiPS (2012), Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Warszawa.
 
16.
MPiPS (2013), Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w sierpniu 2013, Warszawa.
 
17.
MPiPS (2014a), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, Warszawa.
 
18.
MPiPS (2014b), Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2013 r., Warszawa.
 
19.
MPiPS (2014c), Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za 2013 r., Warszawa.
 
20.
Nadolska J. (2010), Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
21.
Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
22.
Spytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M. (2011), Ocena wykonania ustawy antykryzysowej, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 
23.
Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
24.
Szylko-Skoczny M. (2006), Zwrot w polityce rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 
25.
Szylko-Skoczny M. (2010), Nowe priorytety w polityce rynku pracy, w: J. Szambelańczyk, M. Żukowski (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
26.
Szylko-Skoczny M. (2013), Kierunki zmian w polityce rynku pracy, w: A. Organiściak-Krzykowska (red.), Współczesne aspekty rynku pracy, Warszawa–Olsztyn, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 
27.
Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
28.
Wiśniewski Z. (2011), Podstawy aktywnej polityki rynku pracy, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Toruń, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
29.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. z 1989 r. Nr 75, poz. 446).
 
30.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. z 1991 r. Nr 106, poz. 457).
 
31.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514).
 
32.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top