PL EN
RESEARCH PAPER
Evaluation in the process of professionalization of social work
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociology, University of Silesia
 
 
Publication date: 2020-10-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;49:25-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There has been a long-standing discussion in Poland about the efficient and effective functioning of the social welfare and integration system. The transformations it has been undergoing for years in connection with the possibilities of benefiting from the EU funds and as a results of its attempted reforms and rationalisation demonstrate that the issue of professionalising the social worker profession is actually of little interest to anybody, despite the fact that this is a regulated profession with quite a strong presence in the current scientific discourse. If performed in a professional manner, methodical social work is a very important tool which may significantly contribute to increasing the efficiency and effectiveness of social interventions, thereby improving the quality of the public sphere in this segment. In this context, an important role is played by evaluation, understood as analysing the value of a specific action – with reference to social projects and programmes. Of particular importance here is the latest generation evaluation, which makes use of action research, thereby increasing the chances to raise the level of social participation and simultaneously reduce the problem of social exclusion. On the other hand, it is necessary to note the crucial role that evaluation may play in reinforcing and sustaining the professional identity of social workers, especially in the face of the constant changes and reforms of the social welfare system.
 
REFERENCES (25)
1.
Ewaluacja w administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania (2004). Comp. by K. Ekiert. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 
2.
Faliszek, K. (2013). W poszukiwaniu ewaluacji. Przegląd projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej województwa śląskiego. In K.Faliszek (ed.), Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych. Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
3.
Faliszek, K., & Leśniak-Berek, E. (2010). Praca socjalna w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim. In A. Kanios, & M. Czechowska-Bieluga (eds.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty. Oficyna Wydawnicza impuls.
 
4.
Faliszek, K., Libor, G., Muster, R., Nowalska-Kapuścik, D., & Szpoczek-Sało, M. (2013). Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
5.
Frysztacki, K. (2008). Siła i słabość procesów profesjonalizacji pracy socjalnej. In B. Matyjas, & M. Porąbaniec (eds.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
6.
Frysztacki, K. (2019). Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-edukacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Górniak, J. (2005). Ewaluacja jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER. In Ewaluacja programów o charakterze społeczno-gospodarczym finansowanych z funduszy strukturalnych. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
8.
Kantowicz, E. (2011). Kultura profesjonalizacji pracowników socjalnych i jej kształtowanie w procesie edukacji. In K. Piątek, & K. Szymańska-Zybertowicz (eds.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
9.
Korporowicz, L. (2001). Ewaluacja i społeczeństwo. In E. Hałas (ed.), Rozumienie zmian społecznych. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
10.
Korporowicz, L. (2005). Analiza dotychczasowych doświadczeń z zakresu ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce i opracowanie metodologii przeprowadzania oceny szacunkowej wstępnego projektu NPR 2007–2013. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 
11.
Merton, R. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
12.
Nevo, D. (1997). Konceptualizacja ewaluacji edukacyjnej. In L. Korporowicz (ed.), Ewaluacja w edukacji. Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 
13.
Nowalska-Kapuścik, D. (2013). Historia ewaluacji w Polsce i na świecie. In K. Faliszek (ed.), Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych. Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
14.
Olechnicki, K., & Załęcki, P. (2004). Słownik socjologiczny. Graffiti BC.
 
15.
Olejniczak, K. (2008). Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
16.
Ornacka, K. (2003). Ewaluacja. Między naukami społecznymi a pracą socjalną. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
17.
Rymsza, M. (2016). Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych? Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 35(4), 25–42.
 
18.
Szyszka, M. (2013). Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
19.
Trawkowska, D. (2009). Działania pozorne w pomocy społecznej – przejawy – mechanizmy – skutki. Przegląd Socjologiczny, 58(1), 129-147.
 
20.
Trawkowska, D. (2009a). Profesjonalizm w parcy socjalnej — perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń. In W. Szymczak (ed.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
21.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, Dz. U. 2019, poz. 1818.
 
22.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2003 nr 228, poz. 2255.
 
23.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, nr 149, poz. 887.
 
24.
Wódz, K. (2013). Instytucjonalne bariery rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej / organizowania społeczności lokalnej w Polsce. Ekspertyza przygotowana dla Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu systemowego 1.18: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
 
25.
Wódz, K., & Faliszek, K. (2017). State regulation of the social work profession: an example from Poland. In B. Blom, L. Evertsson, & M. Perlinski (eds.), Social and Caring Professions in European Welfare States. Policy Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top