PL EN
RESEARCH PAPER
How to capture these benefits? Systematic review of Polish literature on impact measurement in the social economy
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw
 
 
Submission date: 2019-08-22
 
 
Acceptance date: 2019-10-31
 
 
Publication date: 2020-12-14
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;50:77-95
 
The article is based on the report: Szymon Wójcik, “Systematic review of Polish literature in the scope of social impact measurement methods“ (Przegląd literatury krajowej w zakresie sposobów mierzenia oddziaływania społecznego) prepared under the project “Social economy participatory management system” coordinated by the Ministry of Family, Labour and Social Policy, co-financed from the EU funds under the OP KED 2014–2020.
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents results of a systematic literature review concerning measurement of the social impact of social economy entities and social enterprises. The query mainly covered leading Polish databases of scientific journals and publications as well as electronic university repositories. 463 texts were identified, 34 were included in the review. The article presents definition issues regarding social impact and the reasons indicating the necessity of measuring it. Social impact measurement methods most frequently proposed in the literature are also shortly presented: Prove and Improve, Social Audit (SA), Social Return on Investment (SROI), Local Multiplier (LM3), Balanced Scorecard (BSC), ESometr.
 
REFERENCES (42)
1.
Balsewicz, A. (2015). Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej — korzyści ekonomiczne i społeczne. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 107–114.
 
2.
Bohdziewicz-Lulewicz, M. (2006). Metody i techniki mierzenia społecznego wpływu przedsiębiorstw społecznych, czyli jak uchwycić wartość dodaną podmiotów ekonomii społecznej. Trzeci Sektor, 7.
 
3.
Bohdziewicz-Lulewicz, M. (2008). Balanced Scorecard jako narzędzie pomiaru oddziaływania społecznego w przedsiębiorstwach społecznych tworzonych przez organizacje pozarządowe w Polsce. Ekonomia Społeczna, 2, 61–68.
 
4.
Bohdziewicz-Lulewicz, M., Gil, B., Głowacki, J., Jelonek, M., & Rosiek, K. (2012). Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej – główne dylematy i wyzwania. Ekonomia Społeczna, 2, 16–32.
 
5.
Chodyński, A., Jabłoński, M., & Jabłoński, A. (2007). Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników. Problemy Jakości, 5, 39–42.
 
6.
Chomiuk, A. & Gabryelewicz, K. (2017). Efektywność przedsiębiorstw społecznych w realizacji celów społecznych i biznesowych. Ekonomia Społeczna, 1, 72–83.
 
7.
CKS. (2010). Zastosowanie analizy i wskaźnika SROI w Europie i Kanadzie. Downloaded from Urząd M. St. Warszawy — Centrum Komunikacji Społecznej website http://strategia.um.warszawa.p... (access: 9.01.2019).
 
8.
Dufour, B. (2019). Full Length Article: Social impact measurement: What can impact investment practices and the policy evaluation paradigm learn from each other? Research in International Business and Finance, 47, 18–30.
 
9.
Duraj, J. (2011). Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa społecznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 47, 39–47.
 
10.
EC, & OECD. (2015). Policy brief on social impact measurement for social enterprises: policies for social entrepreneurship. Downloaded from the European Commision, Organisation for Economic Co-operation and Development website: http://bookshop.europa.eu/uri?... (access: 12.11.2019).
 
11.
Głowacki, J. (2010). Mierzenie społecznej wartości dodanej. Ekonomia Społeczna, 1, 26–34.
 
12.
Głowacki, J. (2013). ESometr już działa! Ekonomia Społeczna, 3, 155–156.
 
13.
Głowacki, J. (2015). Wartość w ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 2, 60–68. https://doi.org/10.15678/ES.20....
 
14.
Głowacki, J. & Jelonek, M. (2013). Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej. https://www.isp.org.pl/pl/publ... (access: 12.11.2019).
 
15.
Głowacki, J., Płonka, M., & Rosiek, K. (2012). Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej. In M. Frączek, J. Hausner, & S. Mazur (ed.), Wokół ekonomii społecznej. Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 
16.
Goleński, W. (2017). Efektywność organizacyjna podmiotów ekonomii społecznej — próba operacjonalizacji. Ekonomia Społeczna, 1, 7–21.
 
17.
Guz, H. (2008). Monitoring i ewaluacja jako narzędzia wspierające zarządzanie przedsięwzięciami o społecznym charakterze. Ekonomia Społeczna, 2, 43–52.
 
18.
Harlock, J. (2013). Impact measurement practice in the UK third sector: a review of emerging evidence. http://epapers.bham.ac.uk/1800... (access: 12.11.2019).
 
19.
Herbst, K. (2006). Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny? Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 
20.
Jastrzębska, E. (2017). Wpływ przedsiębiorstw na otoczenie — ujęcie w raportach niefinansowych. Marketing i Rynek, 11 (CD), 158–173.
 
21.
Juraszek-Kopacz, B. & Tyrowicz, J. (2008). Zmierzyć, co niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego. https://fakty.ngo.pl/files/civ... (access: 12.11.2019).
 
22.
Kafel, T. (2012). Metoda Prove and Improve jako narzędzie pomiaru społecznego oddziaływania organizacji pozarządowych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 265, 125–139.
 
23.
Krawczyk, K. & Kwiecińska, D. (2008). Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej. In M. Adamczyk & J. Hausner (eds), Wspieranie ekonomii społecznej. Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 
24.
Łącka, I. (2015). Problemy oceny efektywności podmiotów ekonomii społecznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1(395 “Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju — odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa”), 241–251.
 
25.
Maas, K., & Liket, K. (2011). Talk the Walk: Measuring the Impact of Strategic Philanthropy. Journal of Business Ethics, 100(3), 445–464. Downloaded from JSTOR.
 
26.
Moher, D. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264.
 
27.
Moroń, D., & Klimowicz, M. (2016). Zastosowanie stopy społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efektywności projektów społecznych. Wrocławskie Studia Politologiczne, 21, 67–81.
 
28.
Oramus, M. (2011). Przydatność metody Social Return on Investment dla małych podmiotów ekonomii społecznej : studium przypadku fundacji Ale heca! Ekonomia Społeczna, 2, 61–74.
 
29.
Orłowska, A., Mazur, Z., & Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7.
 
30.
Płonka, M. (2008). Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 2, 26–34.
 
31.
Płonka, M. (2013). Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne. Ekonomia Społeczna, 2, 20–31.
 
32.
Rościszewska, E. (2015). Ocena efektywności realizacji usług. FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 
33.
Rymsza, M. (2011). Więziotwórcze funkcje przedsiębiorstw społecznych. Polityka Społeczna, 38(7 (448)), 14–18.
 
34.
SIIT. (2014). Measuring Impact: Subject Paper of the Impact Measurement Working Group. https://www.thinknpc.org/resou... (access: 12.11.2019).
 
35.
Smoter, M. (2012). Metoda audytu społecznego na przykładzie Stowarzyszenia SIEMACHA. Ekonomia Społeczna, 1, 54-68.
 
36.
Somers, A. B. (2005). Shaping the Balanced Scorecard for use in UK social enterprise. Social Enterprise Journal, 1, 43–56.
 
37.
Szarfenberg, R. (2010). Zagadnienia terminologiczne. In B. Szatur-Jaworska (ed.), Ewaluacja w służbach społecznych: praca zbiorowa. (24–33). Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
38.
Szatur-Jaworska, B. (2010). Typologie ewaluacji. In B. Szatur-Jaworska (ed.), Ewaluacja w służbach społecznych: praca zbiorowa. (34–44). Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
39.
Świeczkowski, P. (2011). Oddziaływanie wybranych spółdzielni socjalnych na gospodarkę lokalną miasta Krakowa, na przykładzie metody Local Multiplier 3 (LM3). Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce, 4, 31–35.
 
40.
Worek, B. (2008). Ewaluacja a rozwój ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 2, 93–94.
 
41.
Wronka, M. (2014). Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych — próba operacjonalizacji. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 27(2) Zarządzanie strategiczne: rozwój koncepcji i metod, 363–387.
 
42.
Wróblewska, M. N. (2017). Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nauka i Szkolnictwo Wyższe,.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top