PL EN
RESEARCH PAPER
What is obscured by routine in social work? Practice of social work in the face of challenges of the disability social model in Poland (on the example of disabled parents’ contacts with unites of social assistance). A sociological approach
 
 
More details
Hide details
1
Institute Of Applied Social Sciences University Of Warsaw
 
 
Publication date: 2020-10-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;49:37-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article attempts to define social work as a social practice, using the sociological understanding of practices as (1) habit and (2) disposition to register what is new. Such a theoretical perspective helped to reveal the causes of failure in implementing appropriate and effective assistance for parents with disabilities as a result of interference of several connected factors. Three such factors are discussed: institutionalization of helplessness in social assistance, relying on the stereotype of a disabled person (which corresponds to the medical model) and organizational ignorance. Finally, the necessity of introducing ground breaking innovations axiologically based on tolerance as an expression of social concern is emphasized.
 
REFERENCES (34)
1.
Barnes, C. (2012). Understanding the Social Model of Disability: Past, Present and Future. In N. Watson, A. Roulstone, & C. Thomas (eds.), The Routledge Handbook of Disability Studies. (12–29). Routledge.
 
2.
Chlebowski, K. (bd). Ignorancja. https://docplayer.pl/144741752....
 
3.
Davis, F. (1961). Deviance Disavowal: The Management of Strained Interaction by the Visibly Handicapped. Social Problems, 9, 120–132.
 
4.
Druciarek, M. (2018). Opis metod i technik badawczych. In D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław, & A. Wołowicz-Ruszkowska (eds.), Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. (29–34). Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Frysztacki, K. (ed.). (2019). Praca socjalna. 30 wykładów. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Gawkowska, A. (2010). Tolerancja, czyli wytrzymałość — zbyt wiele czy zbyt mało? In I. Jakubowska-Barnicka (ed.), O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej. (80–104). Wydawnictwo Trio.
 
7.
Gąciarz, B. (2017). Polityka społeczna wobec niepełnosprawności. Zarządzanie problemem czy strategia empowerment? In A. Karwacki, M. Rymsza, B. Gąciarz, T. Kaźmierczak, & B. Skrzypczak, Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment? (63–105). Wydawnictwo UMK.
 
8.
Głębocka, D. (2019). Problemy niepełnosprawności i reakcje z obszaru pracy socjalnej. In K. Frysztacki (ed.). Praca socjalna. 30 wykładów. (309–333). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Golinowska, S. (2018). O polskiej biedzie w latach 1990–2015. Definicje, miary i wyniki. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
10.
Goodley, D. (2011). Disability Studies: an Interdisciplinary Introduction. Sage.
 
11.
Granosik, M. (2006). Profesjonalny wymiar pracy socjalnej. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
12.
Koziarek, M. (2018). Wyniki z badania ilościowego. In D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław, & A. Wołowicz-Ruszkowska (eds.), Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. (149–176). Instytut Spraw Publicznych.
 
13.
Kubicki, P. (2017). Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami. Oficyna Wydawnicza SGH — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
14.
Mesjasz, Cz. (2017). Ignorancja i wiedza w zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 7, 3–10.
 
15.
Mesjasz, Cz., & Szarucki, M. (2017). Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(9), 69–86. https://doi.org/10.18559/SOEP.....
 
16.
Ogryzko-Wiewiórkowska, M. (2019). Role rodzinne a niepełnosprawność. In B. Szluz (ed.), Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. (28-39). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
17.
Oliver, M. (1990). The Politics of Disablement. MacMillan.
 
18.
Ostrowska, A. (2015). Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993–2013. Wydawnictwo IFiS PAN.
 
19.
Ostrowska, A., Sikorska, J., & Gąciarz, B. (2001). Osoby niepełnosprawne w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Instytutu Spraw Publicznych.
 
20.
Paszenda, I. (2017). Rutyna jako nie-codzienne doświadczenie edukacyjne w perspektywie pragmatyzmu. Studia z Teorii Wychowania, 4(21), 223–233.
 
21.
Racław, M. (2018). Rodzice, instytucje, organizacje: czy potrzeby jednostek wytworzą inteligentne usługi społeczne? In D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław, & A. Wołowicz-Ruszkowska (eds.), Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. (69–94). Instytut Spraw Publicznych.
 
22.
Racław, M. (2015). Instytucjonalne wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych. In E. Giermanowska, A. Kumaniecka-Wiśniewska, M. Racław, & E. Zakrzewska-Manterys, Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
23.
Racław, M., & Szawarska, D. (2018). Ukryte/niewidoczne niepełnosprawności a polityka tożsamości i etykietowania w życiu codziennym. Przegląd Socjologii Jakościowej, 14(3), 30–46. www.przegladsocjologiijakosciowej.org. http://dx.doi.org/10.18778/173....
 
24.
Rymsza, M. (ed.). (2011). Czy podejście aktywizujące ma szanse? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Instytut Spraw Publicznych.
 
25.
Szarfernberg, R. (2011). Osoby niepełnosprawne. In R. Szarfenberg (ed.), Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup — diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji. (99–152). WRZOS.
 
26.
Sztobryn-Giercuszkiewicz, J. (2017). Krytyczna teoria niepełnosprawności jako rama teoretyczna w badaniach nad niepełnosprawnością. In J. Niedbalski, M. Racław, & D. Żuchowska-Skiba (eds.), Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce. (23–41). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
27.
Trawkowska, D. (2009). Profesjonalizm w pracy socjalnej — perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń. In W. Szymczak (ed.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. (119–138). Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 
28.
Wiszejko-Wierzbicka, D., Racław, M., & Wołowicz-Ruszkowska, A. (2018). Wstęp. In D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław, & A. Wołowicz-Ruszkowska (eds.), Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. (9–13). Instytut Spraw Publicznych.
 
29.
Wiszejko-Wierzbicka, D., Racław, M., & Wołowicz-Ruszkowska, A. (eds.). (2018). Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. Instytut Spraw Publicznych.
 
30.
Wnuk-Lipiński, E. (2008). Socjologia życia publicznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
31.
Wołowicz-Ruszkowska, A. (2018). Między reglamentacją praw a nadmiarem roszczeń. Dylematy rodzicielstwa osób niepełnosprawnością. In D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław, & A. Wołowicz-Ruszkowska (eds.), Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. (129–147). Instytut Spraw Publicznych.
 
32.
Woźniak, Z. (2016). Praca socjalna a innowacja — między rutyną i zmianą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXVIII, 3, 205–230.
 
33.
Zakrzewska-Manterys, E. (2018). Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną jako zjawisko społeczne. Societas/Communitas, 2-2(26-2), 27–38.
 
34.
Zalewska, J. (2015). Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii potrzeb społecznych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top