Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Znaczenie analizy jakościowej w ewaluacji polityk publicznych na przykładzie programu ASOS
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Monika Klimowicz   

Wydział Nauk Społecznych UWr, ul. Koszarowa 3,51-149 Wrocław; e-mail: monika.klimowicz@uwr.edu.pl
Małgorzata Michalewska-Pawlak   

Wydział Nauk Społecznych UWr, ul. Koszarowa 3,51-149 Wrocław; e-mail: malgorzata.michalewska@uni.wroc.pl
Data publikacji: 20-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:87–105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł naukowy ma na celu wyjaśnienie znaczenia badań jakościowych, w szczególności zaś metodyprocess tracing, w ewaluacji rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS). W artykule przedstawiono metodykę zastosowania metody process tracing wykorzystywanej w badaniu studium przypadku oraz warunki, w jakich może być ona użyteczna w określaniu efektów realizacji programu w ramach polityk publicznych. Artykuł został oparty na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu naukowego Innovative Social Investment Strenghtening Communities in Europę (InnoSi) finansowanego przez Komisję Europejską z programu Horyzont 2020. W głównej części artykułu zaprezentowano częściowe wyniki badań empirycznych mających formę analizy studium przypadku i obejmujących projekt Aktywni bez względu na wiek w oparciu o metodę process tracing.
 
REFERENCJE (26)
1.
Beach, D., Pedersen, R.B. (2013). Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 
2.
Bennett, A. (2010). Process Tracing and Causal Inference. W: H.E. Brady, D. Collier (red.), Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. (207-219). Lanham: Rowman and Littlefield.
 
3.
Bennett, A., Checkel, J.T. (2012). Process Tracing: From Philosophical Roots to Best Practices. Simons Papers in Security and Development, no. 21, s. 5-48.
 
4.
Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. PS: Political Science and Politics, vol. 44, iss. 4, s. 823-830.
 
5.
Johnson, J.B., Reynolds, H.T., Mycoff, J.D. (2010). Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Ławniczak, K. (2013). Process tracing. Siedzenie mechanizmów przyczynowych. W: K. Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej. (69-84). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 
7.
Ławniczak, K. (2015). Badanie społecznych aspektów decydowania w Radzie Unii Europejskiej. Propozycja ram metodologicznych. W: E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. (98-109). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
8.
Mahoney, J. (2011). The Logic of Process Tracing Tests in the Social Science. Sociałogical Methods & Research, vol. 41, iss. 4, s. 570-597.
 
9.
Mandes, S. (2008). Metody jakościowe w ewaluacji. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. (129-157). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
10.
Michalaszek A., Jastrzębowska, A., Kaczmarek, L. (2012). Metody Mouselab i WebDiP jako przykłady komputerowych metod śledzenia procesu stosowanych w badaniu procesów decyzyjnych. W: W. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze wpsychologii. (207-222). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
11.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008). Program Solidarnośćpokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Warszawa: MPiPS.
 
12.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2012). Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013. Warszawa: MPiPS.
 
13.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014a). Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Warszawa: MPiPS.
 
14.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014b), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 — rok 2013, Warszawa: MPiPS.
 
15.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2015), Sprawozdanie zrealizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 — rok 2014, Warszawa: MPiPS.
 
16.
Olejniczak, K. (2009). Praktyka ewaluacji efektów programu rozwoju regionalnego — studium porównawcze. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
17.
Parlament Europejski i Rada (2011). Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940120111 UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego RokuAktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L246, 23.9.2011.
 
18.
Punton, M., Welle, K. (2Q\5&).Apptying Process Tracing in Five Steps. Centre for Development Impact Practice Paper Annex, no. 10, s. 1-8.
 
19.
Punton, M., Welle, K. (2015b). Straws-in-the-wind, Hoops and Smoking Guns: What Can Process Tracing Offer to Impact Evaluation? Centre for Development Impact Practice Paper, no. 10, s. 1-8.
 
20.
Schulte-Mecklenbeck, M., Kuhberger, A., Ranyard, R. (red.). (2011). A Handbook of Process Tracing Methods for Decision Research: A Critical Review and User’s Guide. New York: Taylor & Francis.
 
21.
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna (2015). Oferta organizacji pozarządowej! podmiotu, o którym mowa wArt. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2014 r. Poz. 1118,1138 i 1146), realizacji zadania publicznego składana w 2015 roku na podstawie Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej Osób starszych na lata 2014-2020, oferta numer: 7114.
 
22.
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna (2016). Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego Aktywni bez względu na wiek. Gdańsk: TEWP.
 
23.
Tomczyk, Ł., Klimczuk, A. (2015).Aging in the Social Space. Kraków-Białystok: The Association of Social Gerontologists.
 
24.
Valters, C. (2014). Theories of Change in the International Development: Communication, Leaming andAccountability. The Justice and Security Research Programme Paper 17. The Asia Foundation. Pobrane z: http://www.lse.ac.uk/internati... [dostęp: 27.08.2016].
 
25.
Van Evera, S. (1997). Guide to Methodsfor Students ofPolitical Science. Ithaca: Cornell University Press.
 
26.
Vennesson, P. (2008). Case Studies and Process Tracing: Theories and Practices. W: D. della Porta, M. Keating (x&3.),Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 
ISSN:1640-1808