PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
The significance of qualitative research in the evaluation ofpublic policies. The example of ASOS programme
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Monika Klimowicz   

Wydział Nauk Społecznych UWr, ul. Koszarowa 3,51-149 Wrocław; e-mail: monika.klimowicz@uwr.edu.pl
 
 
Małgorzata Michalewska-Pawlak   

Wydział Nauk Społecznych UWr, ul. Koszarowa 3,51-149 Wrocław; e-mail: malgorzata.michalewska@uni.wroc.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:87-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective ofthe paper is to explain the importance of qualitative research, particularly the process tracing method in the public policies evaluation. The article presents the methodology of using process tracing method and the conditions of its implementation in evaluation of public policies programmes. The article is based on research carried out within the research project Tnnovative Social Investment Strengthening Communities in Europę’ (InnoSi), financed by the European Commission in the frames of Horizon 2020 Programme. The main part of the article presents the partial results of empirical research based on the process tracing method, in the form of case study analysis covering the project ‘Active regardless the age’.
 
REFERENCES (26)
1.
Beach, D., Pedersen, R.B. (2013). Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 
2.
Bennett, A. (2010). Process Tracing and Causal Inference. W: H.E. Brady, D. Collier (red.), Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. (207-219). Lanham: Rowman and Littlefield.
 
3.
Bennett, A., Checkel, J.T. (2012). Process Tracing: From Philosophical Roots to Best Practices. Simons Papers in Security and Development, no. 21, s. 5-48.
 
4.
Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. PS: Political Science and Politics, vol. 44, iss. 4, s. 823-830.
 
5.
Johnson, J.B., Reynolds, H.T., Mycoff, J.D. (2010). Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Ławniczak, K. (2013). Process tracing. Siedzenie mechanizmów przyczynowych. W: K. Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej. (69-84). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 
7.
Ławniczak, K. (2015). Badanie społecznych aspektów decydowania w Radzie Unii Europejskiej. Propozycja ram metodologicznych. W: E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. (98-109). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
8.
Mahoney, J. (2011). The Logic of Process Tracing Tests in the Social Science. Sociałogical Methods & Research, vol. 41, iss. 4, s. 570-597.
 
9.
Mandes, S. (2008). Metody jakościowe w ewaluacji. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. (129-157). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
10.
Michalaszek A., Jastrzębowska, A., Kaczmarek, L. (2012). Metody Mouselab i WebDiP jako przykłady komputerowych metod śledzenia procesu stosowanych w badaniu procesów decyzyjnych. W: W. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze wpsychologii. (207-222). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
11.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008). Program Solidarnośćpokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Warszawa: MPiPS.
 
12.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2012). Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013. Warszawa: MPiPS.
 
13.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014a). Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Warszawa: MPiPS.
 
14.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014b), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 — rok 2013, Warszawa: MPiPS.
 
15.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2015), Sprawozdanie zrealizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 — rok 2014, Warszawa: MPiPS.
 
16.
Olejniczak, K. (2009). Praktyka ewaluacji efektów programu rozwoju regionalnego — studium porównawcze. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
17.
Parlament Europejski i Rada (2011). Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940120111 UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego RokuAktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L246, 23.9.2011.
 
18.
Punton, M., Welle, K. (2Q\5&).Apptying Process Tracing in Five Steps. Centre for Development Impact Practice Paper Annex, no. 10, s. 1-8.
 
19.
Punton, M., Welle, K. (2015b). Straws-in-the-wind, Hoops and Smoking Guns: What Can Process Tracing Offer to Impact Evaluation? Centre for Development Impact Practice Paper, no. 10, s. 1-8.
 
20.
Schulte-Mecklenbeck, M., Kuhberger, A., Ranyard, R. (red.). (2011). A Handbook of Process Tracing Methods for Decision Research: A Critical Review and User’s Guide. New York: Taylor & Francis.
 
21.
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna (2015). Oferta organizacji pozarządowej! podmiotu, o którym mowa wArt. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2014 r. Poz. 1118,1138 i 1146), realizacji zadania publicznego składana w 2015 roku na podstawie Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej Osób starszych na lata 2014-2020, oferta numer: 7114.
 
22.
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna (2016). Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego Aktywni bez względu na wiek. Gdańsk: TEWP.
 
23.
Tomczyk, Ł., Klimczuk, A. (2015).Aging in the Social Space. Kraków-Białystok: The Association of Social Gerontologists.
 
24.
Valters, C. (2014). Theories of Change in the International Development: Communication, Leaming andAccountability. The Justice and Security Research Programme Paper 17. The Asia Foundation. Pobrane z: http://www.lse.ac.uk/internati... [dostęp: 27.08.2016].
 
25.
Van Evera, S. (1997). Guide to Methodsfor Students ofPolitical Science. Ithaca: Cornell University Press.
 
26.
Vennesson, P. (2008). Case Studies and Process Tracing: Theories and Practices. W: D. della Porta, M. Keating (x&3.),Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top