PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Wyzwania lokalnej polityki edukacyjnej w kontekście zmian demograficznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Politologii Uniwersytet Wrocławski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Moroń   

Instytut Politologii UWr., ul. Koszarowa 3 bud. 2/3 51-149 Wrocław; adres elektroniczny autorki: dorota.moron@uni.wroc.pl
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:109–124
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badawczym artykułu jest identyfikacja głównych wyzwań lokalnej polityki edukacyjnej w kontekście zmian, jakie niosą za sobą problemy demograficzne. Rozważania koncentrują się na analizie wpływu faktycznych i prognozowanych zmian demograficznych na liczbę uczniów i placówek edukacyjnych. Wyzwania identyfikowane są przede wszystkim w sferze finansowania edukacji, gdzie zauważalny jest wzrost wydatków przy zmniejszającej się liczbie uczniów. Prowadzi to do postępującego osłabienia efektywności ekonomicznej i przekłada się na wyzwania w sferze organizacji oświaty, m.in. ustalania sieci szkół czy zatrudniania nauczycieli. Empiryczną podstawę analiz stanowią dane i prognozy GUS, wyniki badań „Zarządzanie oświatą w gminach” oraz wyniki badań własnych, przeprowadzonych na terenie Dolnego Śląska.
 
REFERENCJE (24)
1.
Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu: określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych (2010), Wrocław, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.
 
2.
Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdl/app... [dostęp: 15.01.2014].
 
3.
Barr N. (2010), Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, tłum. B. Więckowska, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 
4.
Boni M. (red.) (2011), Młodzi 2011, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
5.
Boni M. (red.) (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
6.
Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P. (2012), Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych, Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
7.
Chłoń-Domińczak A., Węziak-Białowolska D., Uwarunkowania demograficzne samorządowych strategii oświatowych, https://www.ore.edu.pl/index.p... [dostęp: 17.04.2013].
 
8.
Herbst M. (red.) (2012), Finansowanie oświaty, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
9.
Herbst M., Finansowanie przedszkoli w Polsce – stan obecny i wyzwania na przyszłość, http://wartowiedziec.org/attac... [dostęp: 17.01.2014].
 
10.
Herbst M., Levitas A. (2012), Decentralizacja systemu oświaty w Polsce. Lata 2000–2010 – czas stabilizacji i nowe wyzwania, w: M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
11.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 
12.
Levitas A. (red.) (2012), Strategie oświatowe, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
13.
Misiąg W. (2011), System finansowania oświaty – krytyczna analiza istniejących uregulowań, w: P. Kubicki, P. Zbieranek (red.), Samorząd a edukacja, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
14.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 (2013), Warszawa, GUS.
 
15.
Prognoza ludności na lata 2008–2035, http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 17.04.2013].
 
16.
Sprawozdania budżetowe. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministers... [dostęp: 07.07.2014].
 
17.
Stan i struktura ludności według wieku w latach 1989–2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 04.05.2013].
 
18.
Szymborski J. (red.) (2010), Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
19.
Zamorska K. (2010), Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
20.
Zamorska K. (2012), Wprowadzenie. Polityka edukacyjna, w: M. Makuch, D. Moroń (red.), Edukacja i polityka edukacyjna. Współczesne wyzwania, problemy i rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
21.
Zarządzanie oświatą w gminach. Podsumowanie badania ankietowego (2012), Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Warszawski.
 
22.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, tekst ujednolicony ze zm.
 
23.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 827.
 
24.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1265.
 
ISSN:1640-1808