PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Local Policy of Education Facing Challenges Posed by Demographic Changes
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Politologii Uniwersytet Wrocławski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Dorota Moroń   

Instytut Politologii UWr., ul. Koszarowa 3 bud. 2/3 51-149 Wrocław; adres elektroniczny autorki: dorota.moron@uni.wroc.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:109-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this paper is to identify main challenges of local education policy in the face of changes resulting from demographic problems. The discussion analyses the influence that the factual and forecasted demographic changes has on the number of students and education institutions. Especially in the field of financing education, in which the growth of expenses has been recorded despite of a decreasing number of students, these challenges have been identified. It results in a progressive weakening of economic effectiveness, which then creates new challenges in organising education, i.e. the establishment of school networks or the employment of teachers. The data and forecasts of the Statistical Office of the Polish Republic, research results in Management of Education in Municipalities as well as the results of own research, conducted throughout Lower Silesia, provide the empirical basis of the analysis.
 
REFERENCES (24)
1.
Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu: określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych (2010), Wrocław, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.
 
2.
Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdl/app... [dostęp: 15.01.2014].
 
3.
Barr N. (2010), Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, tłum. B. Więckowska, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 
4.
Boni M. (red.) (2011), Młodzi 2011, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
5.
Boni M. (red.) (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
6.
Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P. (2012), Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych, Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
7.
Chłoń-Domińczak A., Węziak-Białowolska D., Uwarunkowania demograficzne samorządowych strategii oświatowych, https://www.ore.edu.pl/index.p... [dostęp: 17.04.2013].
 
8.
Herbst M. (red.) (2012), Finansowanie oświaty, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
9.
Herbst M., Finansowanie przedszkoli w Polsce – stan obecny i wyzwania na przyszłość, http://wartowiedziec.org/attac... [dostęp: 17.01.2014].
 
10.
Herbst M., Levitas A. (2012), Decentralizacja systemu oświaty w Polsce. Lata 2000–2010 – czas stabilizacji i nowe wyzwania, w: M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
11.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 
12.
Levitas A. (red.) (2012), Strategie oświatowe, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
13.
Misiąg W. (2011), System finansowania oświaty – krytyczna analiza istniejących uregulowań, w: P. Kubicki, P. Zbieranek (red.), Samorząd a edukacja, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
14.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 (2013), Warszawa, GUS.
 
15.
Prognoza ludności na lata 2008–2035, http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 17.04.2013].
 
16.
Sprawozdania budżetowe. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministers... [dostęp: 07.07.2014].
 
17.
Stan i struktura ludności według wieku w latach 1989–2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 04.05.2013].
 
18.
Szymborski J. (red.) (2010), Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
19.
Zamorska K. (2010), Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
20.
Zamorska K. (2012), Wprowadzenie. Polityka edukacyjna, w: M. Makuch, D. Moroń (red.), Edukacja i polityka edukacyjna. Współczesne wyzwania, problemy i rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
21.
Zarządzanie oświatą w gminach. Podsumowanie badania ankietowego (2012), Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Warszawski.
 
22.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, tekst ujednolicony ze zm.
 
23.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 827.
 
24.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1265.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top