STUDIA
Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – analiza kosztów systemu w latach 2009–2011
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Garbat   

Uniwersytet Zielonogórski, Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów, Al. Wojska Polskiego 69, 65-419 Zielona Góra; adres internetowy autora: M.Garbat@dzps.uz.zgora.pl
Data publikacji: 27-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:81–100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Niepełnosprawność należy rozpatrywać nie tylko w kategoriach społecznych, ale również w kategoriach ekonomicznych, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i publicznym. Koszty te zawsze będą stanowić ważną pozycję w budżecie centralnym oraz w budżetach jednostek finansów publicznych. Jest to w głównej mierze spowodowane samą istotą niepełnosprawności, która generuje dodatkowe koszty. Bez odpowiedniego wsparcia, osoby z niepełnosprawnością nie poradzą sobie na rynku pracy, a pracodawcy nie będą zainteresowani zatrudnianiem takich pracowników. Analiza ekonomiczna kosztów ponoszonych w systemie pozwala zapoznać się występującymi faktami i zjawiskami oraz ustalić przyczyny tych zjawisk i faktów, w tym szczególnie niską aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Ponadto na podstawie kosztów, zwłaszcza gdy porównamy je z efektami, można dokonać wstępnej oceny systemu. W niniejszej analizie poddano ocenie koszty ponoszone przez PFRON, ZUS, KRUS oraz NFZ.
 
REFERENCJE (19)
1.
Barczyński A. (2001), Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
 
2.
Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego.
 
3.
Dezaktywacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań (2008), Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
 
4.
Górniak J. (2013), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński.
 
5.
Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych (2011), Warszawa, NIK, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia.
 
6.
Informacje i dane dotyczące rynku pracy, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, informacja dostępna na stronie internetowej: http://www.niepelnosprawni.gov... [dostęp: 16.02.2013].
 
7.
Komunikat GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości nominalnej produktu krajowego brutto na lata 2010–2011 z dnia 28 września 2012 roku, dostępny na stronie internetowej GUS: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 16.02. 2013].
 
8.
Koszty funkcjonowania systemu KRUS, Ubezpieczenie społeczne rolników z perspektywy 20-lecia funkcjonowania KRUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, http://www.krus.gov.pl/fileadm... [dostęp: 09.12.2012].
 
9.
Ministerstwo Finansów: http://www.pozytek.gov.pl/wyka... [dostęp: 09.09.2011].
 
10.
NGO: sprawni. Niepełnosprawni — pełnosprawni pracownicy organizacji pozarządowych (2008), projekt realizowany w latach 2005–2007 przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
11.
Otrębski W., Rożnowski B. (2009), Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Badania percepcji pracodawców, pracowników i poszukujących pracy, Lublin, Instytut Rynku Pracy.
 
12.
Pazderski F. (2012), Gdzie zmierza system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce?, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
13.
Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych (2011), Warszawa, GUS.
 
14.
Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 201, z późn. zm.
 
15.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.
 
16.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 563, z późn. zm.
 
17.
Wiśniewski Z., Zawadzki K. (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
18.
Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy (2011), Warszawa, ZUS, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.
 
19.
Wykorzystanie środków PFRON, Biuletyn Informacji Publicznej, PFRON, http://www.pfron.org.pl/portal... [dostęp: 16.02.2013].
 
ISSN:1640-1808