PL EN
CASE REPORT
Support for employment and professional activation of the disabled – cost analysis of the system in 2009–2011
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Marcin Garbat   

Uniwersytet Zielonogórski, Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów, Al. Wojska Polskiego 69, 65-419 Zielona Góra; adres internetowy autora: M.Garbat@dzps.uz.zgora.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:81-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Disability should be considered not only in social categories, but also in economic categories, both in the individual as well as public dimension. These costs will always constitute a significant position in the central budget and individuals budgets of the public finance. It is in a main measure caused by very nature of disability, which generates additional costs. Without appropriate support persons with disabilities won’t manage on the labor market, and employers won’t be interested in employing such employees. Economic analysis of incurred costs in the system allows get to know with appearing facts and phenomena as well as to establish causes of these occurrences and facts, particularly low professional activity of persons with disabilities. Moreover, based on costs, peculiarly when we compare them with effects, it is possible to conduct a preliminary assessment of the system. In present analysis the costs evaluation incurred by PFRON (National Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities), ZUS (Social Insurance Institution), KRUS (Agricultural Social Insurance Fund) and NFZ (National Health Fund) was conducted.
 
REFERENCES (19)
1.
Barczyński A. (2001), Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
 
2.
Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego.
 
3.
Dezaktywacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań (2008), Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
 
4.
Górniak J. (2013), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński.
 
5.
Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych (2011), Warszawa, NIK, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia.
 
6.
Informacje i dane dotyczące rynku pracy, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, informacja dostępna na stronie internetowej: http://www.niepelnosprawni.gov... [dostęp: 16.02.2013].
 
7.
Komunikat GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości nominalnej produktu krajowego brutto na lata 2010–2011 z dnia 28 września 2012 roku, dostępny na stronie internetowej GUS: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 16.02. 2013].
 
8.
Koszty funkcjonowania systemu KRUS, Ubezpieczenie społeczne rolników z perspektywy 20-lecia funkcjonowania KRUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, http://www.krus.gov.pl/fileadm... [dostęp: 09.12.2012].
 
9.
Ministerstwo Finansów: http://www.pozytek.gov.pl/wyka... [dostęp: 09.09.2011].
 
10.
NGO: sprawni. Niepełnosprawni — pełnosprawni pracownicy organizacji pozarządowych (2008), projekt realizowany w latach 2005–2007 przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
11.
Otrębski W., Rożnowski B. (2009), Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Badania percepcji pracodawców, pracowników i poszukujących pracy, Lublin, Instytut Rynku Pracy.
 
12.
Pazderski F. (2012), Gdzie zmierza system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce?, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
13.
Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych (2011), Warszawa, GUS.
 
14.
Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 201, z późn. zm.
 
15.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.
 
16.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 563, z późn. zm.
 
17.
Wiśniewski Z., Zawadzki K. (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
18.
Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy (2011), Warszawa, ZUS, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.
 
19.
Wykorzystanie środków PFRON, Biuletyn Informacji Publicznej, PFRON, http://www.pfron.org.pl/portal... [dostęp: 16.02.2013].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top