PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Telepraca w Polsce — aspekty prawne i społeczne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 01-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:139–154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych i społecznych telepracy w Polsce jako jednej z atypowych form wykonywania pracy, przyczyniających się do uelastycznienia zatrudnienia i zmiany zachowań stron kreujących stosunek pracy. Autorka omawia przepisy prawa pracy dotyczące telepracy z uwzględnieniem odmienności wynikających stąd, że jest ona świadczona regularnie poza zakładem pracy, zaś pracownik przekazuje wyniki swojej pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ważną część opracowania stanowi omówienie społecznego kontekstu wprowadzania telepracy. Autorka zwraca uwagę na szanse rozwoju telepracy w Polsce, która może sprzyjać aktywizacji zawodowej niektórych kategorii bezrobotnych. Autorka wskazuje na mocne i słabe strony telepracy, ilustrując to wynikami badania opinii wyrażanych przez pracodawców. Omawiane badania empiryczne zostały przeprowadzone przez Autorkę w 2012 roku. Ich celem była identyfikacja praktycznej roli telepracy w zatrudnieniu.
 
REFERENCJE (24)
1.
Borkowska S. red. (2003). Programy praca-życie a efektywność firm. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Czerwińska K. (2008). Flexicurity jako koncepcja polityki społecznej i zatrudnienia, „Polityka Społeczna”, 3.
 
3.
Dral A. (2009). Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
4.
Florek L., Pisarczyk Ł. red. (2011). Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 
5.
Kryńska E. red. (2003). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
6.
Kryńska E. red. (2009). Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Raport końcowy z badań. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.
 
7.
Kryńska E. red. (2007). Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach — przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
8.
Krzyśków B. (2005). Prawne aspekty telepracy, „Bezpieczeństwo Pracy”, 6.
 
9.
Książek D. (2004). Telepraca, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 7.
 
10.
Machol-Zajda L. red. (2001). Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
11.
Machol-Zajda L., Arendt Ł., Daniłowicz P. (2006). Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Raport z badań w województwie warmińsko-mazurskim. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
12.
Orczyk J., Żukowski M. red. (2007). Aktywizująca polityka społeczna. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
13.
Rymsza M. red. (2005) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
14.
Sadowska-Snarska C. (2006). Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 
15.
Sadowska-Snarska C. red. (2008). Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 
16.
Sobczyk A. (2009). Telepraca w prawie polskim. Kraków: Wydawnictwo WoltersKluwer.
 
17.
Spytek-Bandurska G. (2010). Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.
 
18.
Stroińska E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
19.
Świątkowski A. (2006) Telepraca — specyfika zatrudnienia na odległość, „Monitor Prawa Pracy”, 7.
 
20.
Wiśniewski J. (2010) Różnorodne formy zatrudnienia. Toruń: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 
21.
Rynek pracy w Polsce w pierwszym półroczu 2012 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 19.09.2012 r., http://www.mpips.gov.pl/analiz... [dostęp: 15.12.2012 r.].
 
22.
Raport z badań PBS DGA S.A. w ramach projektu: Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, http://www.pbsdga.pl/x.php/1,3... [dostęp: 15.12.2012 r.].
 
23.
Raport z badań PARP i MillwardBrown SMG/KRC: Telepraca — nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach, http://zdalniej.pl/telepraca/r... [dostęp: 15.12.2012 r.].
 
24.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 27.6.2007, Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, http://www.mpips.gov.pl/userfi... [dostęp: 15.12.2012 r.].
 
ISSN:1640-1808