PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Telework in Poland — legal and social aspects
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:139-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to present legal and social aspects of telework in Poland as one of atypical forms of work which makes the employment more flexible and changes behaviors of parties creating employment relationship. The author discusses the Labor Code provisions concerning telework, including dissimilarities resulting from the fact that this work is regularly performed outside the place of employment, and the results are sent to employers by means of electronic devices. The discussion of social context of telework introduction constitutes a significant part of this article. The author draws attention to chances of development of telework in Poland, which, to some extent, might diminish unemployment in Poland. Moreover, advantages of telework are supported by results of a survey conducted among employers. Discussed empirical research was conducted in 2012, and its aim was to identify a practical use of telework in employment.
 
REFERENCES (24)
1.
Borkowska S. red. (2003). Programy praca-życie a efektywność firm. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Czerwińska K. (2008). Flexicurity jako koncepcja polityki społecznej i zatrudnienia, „Polityka Społeczna”, 3.
 
3.
Dral A. (2009). Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
4.
Florek L., Pisarczyk Ł. red. (2011). Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 
5.
Kryńska E. red. (2003). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
6.
Kryńska E. red. (2009). Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Raport końcowy z badań. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.
 
7.
Kryńska E. red. (2007). Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach — przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
8.
Krzyśków B. (2005). Prawne aspekty telepracy, „Bezpieczeństwo Pracy”, 6.
 
9.
Książek D. (2004). Telepraca, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 7.
 
10.
Machol-Zajda L. red. (2001). Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
11.
Machol-Zajda L., Arendt Ł., Daniłowicz P. (2006). Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Raport z badań w województwie warmińsko-mazurskim. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
12.
Orczyk J., Żukowski M. red. (2007). Aktywizująca polityka społeczna. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
13.
Rymsza M. red. (2005) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
14.
Sadowska-Snarska C. (2006). Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 
15.
Sadowska-Snarska C. red. (2008). Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 
16.
Sobczyk A. (2009). Telepraca w prawie polskim. Kraków: Wydawnictwo WoltersKluwer.
 
17.
Spytek-Bandurska G. (2010). Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.
 
18.
Stroińska E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
19.
Świątkowski A. (2006) Telepraca — specyfika zatrudnienia na odległość, „Monitor Prawa Pracy”, 7.
 
20.
Wiśniewski J. (2010) Różnorodne formy zatrudnienia. Toruń: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 
21.
Rynek pracy w Polsce w pierwszym półroczu 2012 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 19.09.2012 r., http://www.mpips.gov.pl/analiz... [dostęp: 15.12.2012 r.].
 
22.
Raport z badań PBS DGA S.A. w ramach projektu: Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, http://www.pbsdga.pl/x.php/1,3... [dostęp: 15.12.2012 r.].
 
23.
Raport z badań PARP i MillwardBrown SMG/KRC: Telepraca — nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach, http://zdalniej.pl/telepraca/r... [dostęp: 15.12.2012 r.].
 
24.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 27.6.2007, Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, http://www.mpips.gov.pl/userfi... [dostęp: 15.12.2012 r.].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top