PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Struktura przestrzenna krótkoterminowego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [Department of Social Policy and Insurance, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn]
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Organiściak-Krzykowska   

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 4, 11-041 Olsztyn; e-mail: anna.krzykowska@uwm.edu.pl
Marek Piotrowski   

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 4, 11-041 Olsztyn; e-mail: mpiotrowski@uwm.edu.pl
Data publikacji: 20-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;42:95–105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jedną z form powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce było w ostatnich latach zatrudnianie ich na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Procedura uproszczona, umożliwiająca zatrudnienie imigranta zarobkowego na okres maksymalnie sześciu miesięcy w skali roku, cieszyła się rosnącą popularnością. W niniejszym opracowaniu skupiono uwagę na zjawisku krótkoterminowego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz przestrzennego zróżnicowania jego skali. W latach 2008–2016, stanowiących ramy czasowe badania, można zauważyć, że najsilniej rozwinięte gospodarczo województwa wyrażały zdecydowanie największy popyt na pracę oferowaną przez imigrantów zarobkowych. Od 2014 roku notowano jednak systematyczny spadek udziału województwa mazowieckiego w ogólnej liczbie składanych oświadczeń. Wydaje się, że może to być sygnał zbliżającego się nasycenia wtórnego segmentu rynku pracy tego województwa zewnętrznymi zasobami pracy.
 
REFERENCJE (27)
1.
Chmielewska, I., Dobroczek, G., Panuciak, A. (2018). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce — raport z badania. Badanie zrealizowane w 2017 roku. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 
2.
Doeringer, P.B., Piore, M.J. (1971). Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington: Heath.
 
3.
Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
4.
Iglicka, K., Gmaj, K., Borodzicz-Smoliński, W. (2011). Circular Migration Patterns. Migration between Ukraine and Poland. Fiesole: European University Institute.
 
5.
Kaczmarczyk, P. (2015). Burden or Relief? Fiscal Impacts of Recent Ukrainian Migration to Poland. IZA Discussion Paper Series No. 8779.
 
6.
Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (red.) (2008). Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.
 
7.
Klimek, D. (2015). Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 
8.
Kubiciel-Lodzińska, S. (2012). Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy. Opole: Politechnika Opolska.
 
9.
Kubiciel-Lodzińska, S. (2016). Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
10.
Kubiciel-Lodzińska, S., Ruszczak, B. (2016). The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study. International Migration, vol. 54, iss. 5, s. 162–174.
 
11.
Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. Demography, vol. 3, no. 1, s. 47–57.
 
12.
Massey, D.S. (1990). Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation of Migration. Population Index, vol. 56, no. 1, s. 3–26.
 
13.
Massey, D.S. (2002). A Syntetic Theory of International Migration. W: V. Iontsev (red.), World in the Mirror of International Migration. Moscow: MAX Press.
 
14.
MRPiPS. Cudzoziemcy pracujący w Polsce — statystyki. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/anali... [dostęp: 11.10.2017].
 
15.
Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M. (2015). Conditions and Scale of Foreigners’ Employment in Poland. Olsztyn Economic Journal, vol. 10(3), s. 223–232.
 
16.
Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M., Nyklewicz, K., Skórska, A., Kucharski, L. (2013). Popyt na pracę cudzoziemców. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
17.
Piore, M.J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
 
18.
Piotrowski, M. (2015). Ukraińcy na rynku pracy w Polsce — komplementarni czy substytucyjni? Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, innowacje, projekty, nr 1 (35), s. 155–167.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1116.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 824.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 106.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 716.
 
24.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1559.
 
25.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919.
 
26.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2013 r. Poz. 1507.
 
27.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2015 r. Poz. 588.
 
ISSN:1640-1808