PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Spatial structure of short-term employment of foreigners in Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [Department of Social Policy and Insurance, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn]
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Anna Organiściak-Krzykowska   

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 4, 11-041 Olsztyn; e-mail: anna.krzykowska@uwm.edu.pl
 
 
Marek Piotrowski   

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 4, 11-041 Olsztyn; e-mail: mpiotrowski@uwm.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;42:95-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the forms of entrusting work to foreigners in Poland in recent years has been employing them on the basis of the employer’s statement on the intention to entrust work to a foreigner. The simplified procedure, enabling the employment of immigrants for a maximum period of six months per year, was recently growing in popularity. This study focused on the phenomenon of short-term employment of foreigners in Poland and the spatial differentiation of its scale. In the whole of the analyzed period of years 2008–2016, it can be seen that the most economically developed voivodeships expressed by far the highest demand for labor offered by economic migrants. Since 2014, however, a systematic decrease in the share of the Mazowieckie Voivodeship in the total number of submitted declarations has been noted. It seems that it may be a signal of impending saturation of the secondary segment of the labor market of this province with external labor resources.
 
REFERENCES (27)
1.
Chmielewska, I., Dobroczek, G., Panuciak, A. (2018). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce — raport z badania. Badanie zrealizowane w 2017 roku. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 
2.
Doeringer, P.B., Piore, M.J. (1971). Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington: Heath.
 
3.
Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
4.
Iglicka, K., Gmaj, K., Borodzicz-Smoliński, W. (2011). Circular Migration Patterns. Migration between Ukraine and Poland. Fiesole: European University Institute.
 
5.
Kaczmarczyk, P. (2015). Burden or Relief? Fiscal Impacts of Recent Ukrainian Migration to Poland. IZA Discussion Paper Series No. 8779.
 
6.
Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (red.) (2008). Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.
 
7.
Klimek, D. (2015). Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 
8.
Kubiciel-Lodzińska, S. (2012). Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy. Opole: Politechnika Opolska.
 
9.
Kubiciel-Lodzińska, S. (2016). Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
10.
Kubiciel-Lodzińska, S., Ruszczak, B. (2016). The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study. International Migration, vol. 54, iss. 5, s. 162–174.
 
11.
Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. Demography, vol. 3, no. 1, s. 47–57.
 
12.
Massey, D.S. (1990). Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation of Migration. Population Index, vol. 56, no. 1, s. 3–26.
 
13.
Massey, D.S. (2002). A Syntetic Theory of International Migration. W: V. Iontsev (red.), World in the Mirror of International Migration. Moscow: MAX Press.
 
14.
MRPiPS. Cudzoziemcy pracujący w Polsce — statystyki. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/anali... [dostęp: 11.10.2017].
 
15.
Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M. (2015). Conditions and Scale of Foreigners’ Employment in Poland. Olsztyn Economic Journal, vol. 10(3), s. 223–232.
 
16.
Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M., Nyklewicz, K., Skórska, A., Kucharski, L. (2013). Popyt na pracę cudzoziemców. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
17.
Piore, M.J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
 
18.
Piotrowski, M. (2015). Ukraińcy na rynku pracy w Polsce — komplementarni czy substytucyjni? Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, innowacje, projekty, nr 1 (35), s. 155–167.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1116.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 824.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 106.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 716.
 
24.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1559.
 
25.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919.
 
26.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2013 r. Poz. 1507.
 
27.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2015 r. Poz. 588.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top