Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Standardy jakości usług reintegracyjnych w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej. Założenia i rezultaty badań empirycznych prowadzonych w latach 2009–2013
Marek Rymsza 1  
,   Arkadiusz Karwacki 2  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
2
Instytut Socjologii UMK
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Rymsza   

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa; adres internetowy autora: marek.rymsza@uw.edu.pl
Arkadiusz Karwacki   

Instytut Socjologii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń; adres internetowy autora: arekarwa@umk.pl
Data publikacji: 26-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:147–161
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł otwiera omówienie specyfiki polskich rozwiązań w zakresie activation services. W jego dalszej części autorzy omawiają założenia metodologiczne oraz wyniki badania monitoringowego zrealizowanego na potrzeby wypracowania standardów jakości usług aktywizacyjnych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej. W artykule przedstawiono 18 standardów ogólnych, to znaczy dotyczących trzech wskazanych w tytule instytucji.
 
REFERENCJE (17)
1.
Berkel, R. van, Valkenburg, B. (red.) (2007). Making it Personal. Individualising activation services in the EU. Bristol: Policy Press.
 
2.
Berkel, R. van (2012). Aktywizacja w Holandii w kontekście polityki społecznej oraz zarządzania i organizacji frontowej pracy socjalnej. Studium przypadku. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Grewiński, M., Rymsza, M. (red.) (2012). Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 
4.
Karwacki, A. (2009). Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej w świetle badań. Toruń: Fundacja Instytut Spraw Publicznych [maszynopis niepublikowany].
 
5.
Karwacki, A. (2010a). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
6.
Karwacki, A. (2010b). Centra integracji społecznej w świetle badań — problemy i wyzwania badawcze. Trzeci Sektor, nr 21, s. 15–25.
 
7.
Karwacki, A. (2012). Usługi aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej w ofercie centrów integracji społecznej oraz wymiary rehabilitacji w zakładach aktywności zawodowej. Raport ze zrealizowanych badań terenowych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych [maszynopis].
 
8.
Karwacki, A., Rymsza, M. (2012). Zatrudnienie socjalne w czasach kryzysu: jaka przyszłość aktywizacji zawodowej i społecznej prowadzonej przez podmioty trzeciego sektora? Trzeci Sektor, nr 27, s. 38–48.
 
9.
Karwacki, A., Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2014). Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
10.
Kaźmierczak, T. (2005). Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? Refleksje wokół Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Trzeci Sektor, nr 2.
 
11.
Kaźmierczak, T. (2001). Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej. W: M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
12.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (2017). Activation Work within the Social Welfare System. The Case of Poland. W: R. van Berkel, D. Caswell, P. Kupka, F. Larsen (red.), Frontline Delivery of Welfare-to-Work Policies in Europe, London: Routledge [publikacja w druku].
 
13.
Lødemel, I., Trickey, H. (red.) (2000). An Offer You can’t Refuse. Workfare in the International Perspective. Bristol: The Policy Press.
 
14.
Mead, L. (1997). From Welfare to Work. Lessons from America. W: A. Deacon (red.), From Welfare to Work. Lessons from America „Choice in Welfare”, nr 39. London: The IEA Health and Welfare Unit.
 
15.
Piątek, K. (2012). Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej. Toruń: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
16.
Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 
17.
Rymsza, M., Karwacki, A. (2013). Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesami świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
ISSN:1640-1808