PL EN
STUDIA
Spółdzielczość a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 01-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;20:67–87
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawowym celem artykułu jest analiza funkcjonowania sektora spółdzielczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie spowolnienia gospodarczego. W artykule wykazano, że spółdzielnie są ważnym elementem krajobrazu gospodarczego w większości państw Europy Zachodniej, a ich funkcjonowanie sprzyja utrzymaniu zatrudnienia i stabilizacji sytuacji gospodarczej. Wynika to z odmiennej reakcji sektora spółdzielczego na negatywne szoki zewnętrzne (skutkujące spadkiem popytu na oferowane dobra i usługi) w porównaniu z przedsiębiorstwami prywatnymi. W artykule przedstawiono kilka wniosków na temat funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej w okresie kryzysu, a także sformułowano argumenty za uwzględnieniem spółdzielni w podręcznikach do nauki ekonomii.
 
REFERENCJE (25)
1.
Birchall J., Ketilson L. (2009) Resilience of the cooperative business model in times of crisis, International Labour Organization, Geneva, http://www.copac.coop/publicat..., dostęp: 25.07.2012.
 
2.
Burda M., Hunt J. (2011) What explains the German labour market miracle in the great recession?, NBER Working Papers 17187, Cambridge, http://www.nber.org/papers/ w17187, dostęp: 25.07.2012.
 
3.
Cooperatives Europe (2010) European co-operatives. Key statistics, Brussels, http://www.coopseurope.coop/, dostęp: 01.08.2012.
 
4.
Cooperatives Europe (2012a) Co-operatives for Europe: Moving forward together, Brussels, http://www.coopseurope.coop/co..., dostęp: 03.08.2012.
 
5.
Cooperatives Europe (2012b) Contribution to the consultation on the review of the Regulation on the statute for a European Co-operative Society, Brussels, http://ec.europa.eu/enterprise..., dostęp: 17.01.2013.
 
6.
Dal-Re F. V. (2007) Directive 2003/72/EC supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees. Synthesis Report, Labour Asociados Consultores, http://ec.europa.eu/social/mai..., dostęp: 01.08.2012.
 
7.
Defourny J., Nyssens M. (2010) Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and United States: Convergences and Divergences, „Journal of Social Entrepreneurship” t. 1, nr 1.
 
8.
Ferri G. (2008) Why cooperative banks are particularly important at a time of crisis credit crunch, University of Bari Working Paper, http://www.globalcube.net/clie..., dostęp: 04.08.2012.
 
9.
Fox Business (2011) Credit Unions Feel Boost from Bank Transfer Day, http://www.foxbusiness.com/per..., dostęp: 17.01.2013.
 
10.
Hill, R. (2000) The case of the missing organizations: co-operatives and the textbooks, „The Journal of Economic Education”, t. 31, nr 3.
 
11.
Kalmi, P. (2007) The disapperance of cooperatives from economic textbooks, „Cambridge Journal of Economics”, t. 31.
 
12.
Komisja Europejska (2004) Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący promocji spółdzielczości w Europie, Bruksela COM (2004) 18 wersja ostateczna.
 
13.
Komisja Europejska (2012) Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The application of Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE), Brussels Com (2012) 17 final.
 
14.
Mering, T. (2011) Polityka społeczna Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim i Strategii Europa 2020. Nowa „przestrzeń społeczna” (l’espace sociale) dla Unii?, w: „Zeszyt Dziedzinowy — Nauki Społeczne” nr 1(3), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
15.
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP (2002) Zalecenie nr 193 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącym promowania spółdzielni, Genewa (http://www.ilo.org/dyn/ normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312531, dostęp: 01.08.2012.
 
16.
Miller, D. (1981) Market neutrality and the failure of co-operatives, „British Journal of Political Science”, t. 11, nr 3.
 
17.
Nałęcz, S., Konieczna-Sałamatin, J. (2008) Sektor spółdzielczy — główny pracodawca gospodarki społecznej, w: S. Nałęcz (red.), Gospodarka społeczna w Polsce, Instytut Nauk Politycznych, Warszawa.
 
18.
Pattiniemi, P. (2001) Finland. Labour co-operatives as an innovative response to unemployment, w: C. Borgaza, Emergence of Social Enterprise, Routledge, London.
 
19.
Rada UE (2003a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE), „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, numer L 207, 18 sierpnia 2003.
 
20.
Rada UE (2003b) Dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, nr L 207/25, 18 sierpnia 2003.
 
21.
Raiffeisen Bank Polska S.A. (2012) Friedrich Wilhelm Raiffeisen, w: http://www.raiffeisen.pl/o-ban..., dostęp: 17.01.2013.
 
22.
Rochdale Pioneers Museum (1995) Rochdale Pioneers Museum Toad Lane. The Home of Co-operation, Rochdale, http://www.rochdalepioneersmus... 2012/03/toadLaneBrochure_English.pdf, dostęp: 02.08.2012.
 
23.
Warszawski Instytut Bankowości (WIB) [2012] Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Banki 2011, Warszawa.
 
24.
Webb B. (1891) The Co-operative Movement in Great Britain, Swann Sonnenschein, London.
 
25.
Wolff R. (2012) Yes, there is an alternative to capitalism: Mondragon shows the way, „The Guardian”, 24.06.2012.
 
ISSN:1640-1808