STUDIA
Polityka senioralna w Polsce — analiza agendy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Barbara Szatur-Jaworska   

Instytut Polityki Społecznej UW, Nowy Świat 67, pok. 110, 00-927 Warszawa; adres internetowy autorki: b.szatur-jaworska@uw.edu.pl
Data publikacji: 27-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;30:47–75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł odpowiada na pytanie, dlaczego w 2012 r. polityka senioralna znalazła się w polskiej agendzie politycznej. Autorka przeprowadza analizę zaproponowanego w dokumentach rządowych pojęcia „polityka senioralna”. Charakteryzuje ją jako politykę publiczną, sięgając do dwóch kategorii analitycznych: problemu publicznego i agendy. Założeniem wyjściowym analizy jest twierdzenie, że polityka senioralna jest obecnie w Polsce elementem systemowej agendy politycznej. Autorka analizuje tak określoną politykę senioralną na poziomie centralnym i regionalnym. Przedstawia także uwarunkowania pojawienia się jej w agendzie centralnej, wykorzystując w analizie koncepcję trzech strumieni Johna W. Kingdona. Źródłami danych są: dokumenty urzędowe, raporty z badań, raporty z realizacji programów społecznych oraz obserwacja uczestnicząca.
 
REFERENCJE (47)
1.
Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
2.
Grzybowski A. (2000), Pamiętając o seniorach, „Tygodnik Katolicki «Niedziela»”, nr 9, (wersja elektroniczna na www.niedziela.pl).
 
3.
Hryniewicka A. (2013), Ekspertyza wojewódzkich strategii polityki społecznej pod kątem pracy na rzecz społeczności lokalnych, realizacji środowiskowej metody pracy socjalnej na terenie województwa. Tekst udostępniony na stronie: http://www.osl.org.pl/wp-conte... [dostęp: 3.03.2015].
 
4.
Informacja o realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych, Departament Polityki Senioralnej MPiPS, Warszawa 23.09.2013, s. 5 i 7; dokument dostępny na: http://senior.gov.pl/assets/up... [dostęp: 2.11.2014].
 
5.
Mazurkiewicz P. (1999), Międzynarodowy Rok Osób Starszych. Działania władz polskich, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 
6.
Nowak E. (2013), Metodologiczne problemy badania zależności pomiędzy agendą medialną, publiczną i polityczną, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin — Polonia, Sectio K, vol. 20, nr 2 (DOI102478/v10226-012-0046-2).
 
7.
Ostrowski Ł. (2012), ZOOM NA UTW. Zestawienie danych z badania ilościowego — konsultacji z uczestnikami seminarium podsumowującego projekt, Warszawa, listopad 2012, s. 11. Materiał roboczy.
 
8.
Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym (2010), Warszawa, MPiPS.
 
9.
Polska. Rynek pracy i zabezpieczenie społeczne — podstawowe wielkości i wskaźniki w latach 1998–2007 (2008), Warszawa, MPiPS.
 
10.
Rocznik Statystyczny 2010 (2010), Warszawa, GUS.
 
11.
Rocznik Statystyczny 2013 (2013), Warszawa, GUS.
 
12.
Starzyk K. (2014), ZOOM na Rady Seniorów. Diagnoza funkcjonowania, Warszawa, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
 
13.
Strategia polityki społecznej na lata 2007–2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. Dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 (2005), Warszawa, Ministerstwo Polityki Społecznej.
 
14.
Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce. Raport 2004 (2006), Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa.
 
15.
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009–2010 (2010), Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa.
 
16.
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2012–2013 (2013), Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa.
 
17.
Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
18.
Szatur-Jaworska B. (red.) (2014), O sposobach mówienia o starości. Debata — analiza — przykłady, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
19.
Szatur-Jaworska B. (red.) (2008), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
20.
Szatur-Jaworska B. (red.) (2012), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
21.
Trociuk S. (red.) (2012), Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
22.
Uścińska G., Bieniasz D. (2014), Prawa socjalne seniorów podróżujących za granicę. Poradnik dla osób starszych, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
23.
Zybała A. (2013), Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa, Difin.
 
24.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 139, poz. 932).
 
25.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887).
 
26.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).
 
27.
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398).
 
28.
Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637).
 
29.
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1318).
 
30.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1717).
 
31.
Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (Monitor Polski 2012 r., poz. 642).
 
32.
Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (Monitor Polski 2014 r., poz. 52).
 
33.
Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (Monitor Polski, poz. 118).
 
34.
Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ (Monitor Polski 2014 r., poz. 115).
 
35.
Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (Monitor Polski 2012 r., poz. 590).
 
ISSN:1640-1808