Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Między działaniami zrutynizowanymi a innowacjami społecznymi. Praktyki funkcjonowania gminnych ośrodków pomocy społecznej z gmin wiejskich województwa łódzkiego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki
2
Katedra Metod i Technik Badawczych, Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Zajda   

Katedra Socjologii Wsi i Miasta UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: katarzyna.zajda@uni.lodz.pl
Agnieszka Kretek-Kamińska   

Katedra Metod i Technik Badawczych UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl
Data publikacji: 20-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:107–120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto problem potencjalnych obszarów wdrażania innowacji społecznych przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Innowacje te zdefiniowano jako zmiany w sferze rozwiązywania problemów społecznych polegające na wprowadzaniu alternatywnych, w stosunku do dominujących, praktyk społecznych. Nawiązując do teorii strukturacji Anthony’ego Giddensa, zaproponowano autorski model analizy powstawania innowacji społecznych. Zaprezentowano także — wybrane ze względu na temat artykułu — wyniki badań empirycznych zrealizowanych w okresie od lutego do marca 2017 roku na obszarze gmin wiejskich województwa łódzkiego w ramach projektu badawczego pt. Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi (finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki). W artykule wykorzystano informacje uzyskane w trakcie 19 wywiadów swobodnych z kierowniczkami gminnych ośrodków pomocy społecznej. Traktując pracę socjalną jako możliwy i pożądany obszar wdrażania innowacji społecznych, analizie poddano sformułowane przez respondentów oceny zrutynizowanych praktyk działania ośrodków pomocy społecznej oraz przykłady stosowania przez pracowników tych instytucji działań nietypowych, odbiegających od standardowych procedur. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyszczególniono trzy odmienne typy nietypowych praktyk działania pracowników pomocy społecznej.
 
REFERENCJE (15)
1.
Cajaiba-Santana, G. (2014). Social innovation: Moving the field forward. A conceptual Framework Technological Forecasting and Social Change, vol. 82, s. 42-51.
 
2.
Giddens, A. (1981).A Contemporary Critique ofHistorical Materialism, 1.1: Power, Poverty and the State. London: Macmillan.
 
3.
Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline ofthe Theory of Structuration. Cambridge: Polity.
 
4.
Granosik, M. (2012). «Mówię jak jest, robię, co mi każą» — o interpretacyjnym rozdarciu współczesnego pracownika socjalnego. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. (187-202). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Karwacki, A., Glińska-Neweś, A. (2015). Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakościowe. Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 21-42.
 
6.
Oosterlynck, S., Kazepov, Y., Novy, A., Cools, P., Barberis, E., Wukovitsch, F., Sarius, T., Leubolt, B. (2013). The butterfły and the elephant: łocal social innovation, the welfare State and newpoverty dynamics. ImPRovE Discussion Paper No. 13/03. Herman Deleeck Centre for Social Policy. Antwerp: University of Antwerp.
 
7.
Rymsza, A. (2013). Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
8.
Sewell, W.H. (2006). Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja. W: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wyb. i oprać.), Współczesne teorie socjologiczne. (700-722). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Skubik, B., Jurewicz K. (2016). Praktyczne aspekty wdrażania innowacji społecznych. Rekomendacje dla decydentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 433, s. 172-179.
 
10.
Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania jinansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, Monitor Polski z 2015 r., poz. 821.
 
11.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. opomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.
 
12.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zm.
 
13.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.
 
14.
Zajda, K. (2012). Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego). Wieś i Rolnictwo, nr 3 (156), s. 66-77.
 
15.
Zajda, K. (2017). Obecna a preferowana sieć współpracy gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego jako uwarunkowanie wdrażania innowacji społecznych. Artykuł złożony do druku w czasopiśmie Polityka Społeczna.
 
ISSN:1640-1808