PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Between Routine Actwities and Social Innovations. The Practice of Functioning of Communal Social Welfare Centersfrorn Łódzkie Province Rural Communes
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki
 
2
Katedra Metod i Technik Badawczych, Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Katarzyna Zajda   

Katedra Socjologii Wsi i Miasta UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: katarzyna.zajda@uni.lodz.pl
 
 
Agnieszka Kretek-Kamińska   

Katedra Metod i Technik Badawczych UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:107-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the issue of potential areas where social innovations can be implemented by communal social welfare centers. The innovations were defined as changes in the sphere of solving social problems with the introduction of social practices alternative to the dominant ones. With reference to the structuration theory by Anthony Giddens, an original model of analysis of social innovation development is proposed in the article. It also presents the relevant findings of empirical research carried out in February and March 2017 within rural communes of Łódzkie Province as part of the research project ‘Local social innovation systems in rural areas’. Information obtained during 19 free-form interviews with managers of communal social welfare centers was used in the article. With the assumption that social welfare is a possible and desirable area of introducing social innovations, the respondents’ assessments of routine practices of social welfare centers and examples of their workers applying atypical (different from standard procedures) activities were analyzed. Three different types of unconventional practices of social welfare centers’ workers were identified on the basis of the analyses.
 
REFERENCES (15)
1.
Cajaiba-Santana, G. (2014). Social innovation: Moving the field forward. A conceptual Framework Technological Forecasting and Social Change, vol. 82, s. 42-51.
 
2.
Giddens, A. (1981).A Contemporary Critique ofHistorical Materialism, 1.1: Power, Poverty and the State. London: Macmillan.
 
3.
Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline ofthe Theory of Structuration. Cambridge: Polity.
 
4.
Granosik, M. (2012). «Mówię jak jest, robię, co mi każą» — o interpretacyjnym rozdarciu współczesnego pracownika socjalnego. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. (187-202). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Karwacki, A., Glińska-Neweś, A. (2015). Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakościowe. Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 21-42.
 
6.
Oosterlynck, S., Kazepov, Y., Novy, A., Cools, P., Barberis, E., Wukovitsch, F., Sarius, T., Leubolt, B. (2013). The butterfły and the elephant: łocal social innovation, the welfare State and newpoverty dynamics. ImPRovE Discussion Paper No. 13/03. Herman Deleeck Centre for Social Policy. Antwerp: University of Antwerp.
 
7.
Rymsza, A. (2013). Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
8.
Sewell, W.H. (2006). Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja. W: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wyb. i oprać.), Współczesne teorie socjologiczne. (700-722). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Skubik, B., Jurewicz K. (2016). Praktyczne aspekty wdrażania innowacji społecznych. Rekomendacje dla decydentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 433, s. 172-179.
 
10.
Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania jinansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, Monitor Polski z 2015 r., poz. 821.
 
11.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. opomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.
 
12.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zm.
 
13.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.
 
14.
Zajda, K. (2012). Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego). Wieś i Rolnictwo, nr 3 (156), s. 66-77.
 
15.
Zajda, K. (2017). Obecna a preferowana sieć współpracy gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego jako uwarunkowanie wdrażania innowacji społecznych. Artykuł złożony do druku w czasopiśmie Polityka Społeczna.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top