STUDIA
Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych?
Marek Rymsza 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Rymsza   

ISNS UW, Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, adres elektroniczny autora: marek.rymsza@uw.edu.pl
Data publikacji: 26-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:25–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł zawiera socjologiczną analizę procesu profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego i służb społecznych w Polsce w okresie po 1989 r., uwzględniającą towarzyszące temu procesowi pożądane i niepożądane zjawiska. Autor wyróżnia cztery nurty profesjonalizacji pracy socjalnej: instytucjonalny, edukacyjny, praktyczny i ekspansyjny. Omawia także główne kierunki ewolucji pomocy społecznej i służb społecznych. Omawia ponadto warunki, jakie muszą być spełnione w przyszłości, aby profesjonalizacja pracy socjalnej i rozwój służb społecznych postępowały.
 
REFERENCJE (47)
1.
Barbier, J.M. (2006). Działanie w kształceniu i pracy socjalnej, przeł. G. Karbowska. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Berkel, R. van (2012). Aktywizacja w Holandii w kontekście polityki społecznej oraz zarządzania i organizacji frontowej pracy socjalnej. Studium przypadku. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Boudon, R. (2008) Efekt odwrócenia, przeł. A. Karpowicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
4.
Davies, M. (wybór i opr.) (1999). Socjologia pracy socjalnej, przeł. B. Siewierski. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 
5.
Frieske, K.W. (2004). Praca socjalna i socjologia: ile człowieka jest w człowieku?. W: K. Wódz, K. Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
6.
Frysztacki, K. (2002). Między socjologią i pracą socjalną. W: K. Frysztacki, K. Piątek (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
7.
Frysztacki, K. (2004). Pomoc człowiekowi — welfare — praca socjalna. W: K. Wódz, K. Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
8.
Frysztacki, K. (2008). Siła i słabość procesów profesjonalizacji pracy socjalnej. W: B. Matyjas, M. Porąbaniec (red.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
9.
Frysztacki, K., Piątek, K. (red.) (2002). Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
10.
Goffman, E. (2011). Instytucje totalne, przeł. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
11.
Jarosz, M. (red.) (2005). Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
12.
Jordan, P. (2007). Ośrodek pomocy i aktywności społecznej — renesans pracy środowiskowej. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 
13.
Kaczyńska, W. (red.) (2010). O etyce służb społecznych. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
14.
Kamiński, T. (2012). Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w pomocy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
15.
Kantowicz, E. (2011). Kultura profesjonalizacji pracowników socjalnych i jej kształtowanie w procesie edukacji. W: K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
16.
Karwacki, A. (2010). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
17.
Kaźmierczak, T. (2014a). Narzędzia indywidualizacji usług reintegracyjnych. Kontrakt socjalny i case management. W: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
18.
Kaźmierczak, T. (2014b). Reintegracja w sektorze ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne integracji przez pracę. W: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
19.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (red.) (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
20.
Kotlarska-Michalska, A. (red.) (2013). Kobiety w pracy socjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 
21.
Kozak, M. (2012). Rozwój służb społecznych po 1989 roku oczami praktyka. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
22.
Krasiejko, I. (2011). Nowa rola asystenta rodziny. W: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
23.
Kromolicka, B. (red.) (2005). Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
24.
Kromolicka, B. (2011). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce — praktyka codzienności. W: K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
25.
Łuczyńska, M. (2013). Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
26.
Matyjas, B., Porąbaniec, M. (red.) (2008) W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
27.
Merton, R. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska i J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Niedbalski, J. (2014). Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
29.
Parsons, T. (2009). System społeczny, przeł. M. Kaczmarczyk. Kraków: NOMOS.
 
30.
Payne, M. (2005). Modern Social Work Theory. New York: Palgrave Macmillan.
 
31.
Rymsza, M. (red.) (2011). Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
32.
Rymsza, M. (2012a). Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
33.
Rymsza, M. (2012b). Paradoks polskiej pomocy społecznej: profesjonalizacja pracy socjalnej na obrzeżach systemu. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
34.
Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 
35.
Rymsza, M. (2014). Pracownicy socjalni, służby społeczne — profesjonalizacja i rozwój zawodowy. Polityka Społeczna, nr 3.
 
36.
Rymsza, M. (2016). Polityka rodzinna — cele, wartości, rozwiązania — w poszukiwaniu konsensualnego programu. Studia BAS, nr 1.
 
37.
Rymsza, M., Karwacki, A. (2012). O współczesnej aktywizacji i integracji — w stronę nowego modelu polityki społecznej?. W: K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej — wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
38.
Skrzypczak, B. (2009). Kierunki rozwoju profesjonalnej pracy socjalnej w kontekście doświadczeń programu Centra Aktywności Lokalnej. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
39.
Szmagalski, J. (2012). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
40.
Szpunar, M. (red.) (2010). Asystentura rodziny. Nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. Gdynia: MOPS i Uniwersytet Gdański.
 
41.
Trawkowska, D. (2009). Profesjonalizm w pacy socjalnej — perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
42.
Wilensky, H., Lebeaux, Ch. (1965). Industrial Society and Social Welfare, New York i London: The Free Press.
 
43.
Wódz, K., Piątek, K. (red.) (2004). Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
44.
Wódz, K., Leśniak-Berek, E. (2007). Superwizja w pomocy społecznej. W: S. Pawlas-Czyż (red .), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
45.
Wódz, K., Pawlas-Czyż, S. (red.) (2008). Praca socjalna wobec nowych obszar ów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
46.
Zalewski, D. (2005). Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
47.
Żukiewicz, A. (2002). Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
ISSN:1640-1808