PL EN
CASE REPORT
What a professionalization of social work in Poland? What a development of social services?
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Marek Rymsza   

ISNS UW, Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, adres elektroniczny autora: marek.rymsza@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:25-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the presented paper the author makes a sociological analysis of professionalization processes of social work and social services in Poland after 1989. He considers the accompanying phenomena, both positive and negative. The author points to four paths of professionalization of social work: institutional, educative, practical and expansive. He also discusses the main directions of social assistance and social services evolution and the conditions which must be fulfilled in future to advance professionalization of social work and social services.
 
REFERENCES (47)
1.
Barbier, J.M. (2006). Działanie w kształceniu i pracy socjalnej, przeł. G. Karbowska. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Berkel, R. van (2012). Aktywizacja w Holandii w kontekście polityki społecznej oraz zarządzania i organizacji frontowej pracy socjalnej. Studium przypadku. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Boudon, R. (2008) Efekt odwrócenia, przeł. A. Karpowicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
4.
Davies, M. (wybór i opr.) (1999). Socjologia pracy socjalnej, przeł. B. Siewierski. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 
5.
Frieske, K.W. (2004). Praca socjalna i socjologia: ile człowieka jest w człowieku?. W: K. Wódz, K. Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
6.
Frysztacki, K. (2002). Między socjologią i pracą socjalną. W: K. Frysztacki, K. Piątek (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
7.
Frysztacki, K. (2004). Pomoc człowiekowi — welfare — praca socjalna. W: K. Wódz, K. Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
8.
Frysztacki, K. (2008). Siła i słabość procesów profesjonalizacji pracy socjalnej. W: B. Matyjas, M. Porąbaniec (red.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
9.
Frysztacki, K., Piątek, K. (red.) (2002). Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
10.
Goffman, E. (2011). Instytucje totalne, przeł. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
11.
Jarosz, M. (red.) (2005). Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
12.
Jordan, P. (2007). Ośrodek pomocy i aktywności społecznej — renesans pracy środowiskowej. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 
13.
Kaczyńska, W. (red.) (2010). O etyce służb społecznych. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
14.
Kamiński, T. (2012). Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w pomocy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
15.
Kantowicz, E. (2011). Kultura profesjonalizacji pracowników socjalnych i jej kształtowanie w procesie edukacji. W: K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
16.
Karwacki, A. (2010). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
17.
Kaźmierczak, T. (2014a). Narzędzia indywidualizacji usług reintegracyjnych. Kontrakt socjalny i case management. W: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
18.
Kaźmierczak, T. (2014b). Reintegracja w sektorze ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne integracji przez pracę. W: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
19.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (red.) (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
20.
Kotlarska-Michalska, A. (red.) (2013). Kobiety w pracy socjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 
21.
Kozak, M. (2012). Rozwój służb społecznych po 1989 roku oczami praktyka. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
22.
Krasiejko, I. (2011). Nowa rola asystenta rodziny. W: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
23.
Kromolicka, B. (red.) (2005). Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
24.
Kromolicka, B. (2011). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce — praktyka codzienności. W: K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
25.
Łuczyńska, M. (2013). Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
26.
Matyjas, B., Porąbaniec, M. (red.) (2008) W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
27.
Merton, R. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska i J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Niedbalski, J. (2014). Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
29.
Parsons, T. (2009). System społeczny, przeł. M. Kaczmarczyk. Kraków: NOMOS.
 
30.
Payne, M. (2005). Modern Social Work Theory. New York: Palgrave Macmillan.
 
31.
Rymsza, M. (red.) (2011). Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
32.
Rymsza, M. (2012a). Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
33.
Rymsza, M. (2012b). Paradoks polskiej pomocy społecznej: profesjonalizacja pracy socjalnej na obrzeżach systemu. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
34.
Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 
35.
Rymsza, M. (2014). Pracownicy socjalni, służby społeczne — profesjonalizacja i rozwój zawodowy. Polityka Społeczna, nr 3.
 
36.
Rymsza, M. (2016). Polityka rodzinna — cele, wartości, rozwiązania — w poszukiwaniu konsensualnego programu. Studia BAS, nr 1.
 
37.
Rymsza, M., Karwacki, A. (2012). O współczesnej aktywizacji i integracji — w stronę nowego modelu polityki społecznej?. W: K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej — wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
38.
Skrzypczak, B. (2009). Kierunki rozwoju profesjonalnej pracy socjalnej w kontekście doświadczeń programu Centra Aktywności Lokalnej. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
39.
Szmagalski, J. (2012). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
40.
Szpunar, M. (red.) (2010). Asystentura rodziny. Nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. Gdynia: MOPS i Uniwersytet Gdański.
 
41.
Trawkowska, D. (2009). Profesjonalizm w pacy socjalnej — perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
42.
Wilensky, H., Lebeaux, Ch. (1965). Industrial Society and Social Welfare, New York i London: The Free Press.
 
43.
Wódz, K., Piątek, K. (red.) (2004). Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
44.
Wódz, K., Leśniak-Berek, E. (2007). Superwizja w pomocy społecznej. W: S. Pawlas-Czyż (red .), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
45.
Wódz, K., Pawlas-Czyż, S. (red.) (2008). Praca socjalna wobec nowych obszar ów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
46.
Zalewski, D. (2005). Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
47.
Żukiewicz, A. (2002). Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top