Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Zróżnicowanie realizacji uprawnienia do opieki przedszkolnej w województwie mazowieckim – w poszukiwaniu politycznych uwarunkowań lokalnego obywatelstwa społecznego
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Social Policy, University of Warsaw
2
Institute of Sociology, University of Warsaw
Data publikacji: 01-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:85–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W niniejszym tekście analizujemy zjawisko zróżnicowania korzystania z edukacji przedszkolnej z perspektywy koncepcji lokalnego obywatelstwa społecznego. Przyjęcie tej perspektywy oznacza, że poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest dla nas odzwierciedleniem poziomu realizacji uprawnienia do tej edukacji - składnika „społecznego elementu obywatelstwa”. Obywatelstwo społeczne, zgodnie z tradycją Marshallowską, traktujemy jako przede wszystkim fenomen polityczny. Uwzględniamy gospodarcze uwarunkowania lokalnej polityki społecznej w zakresie edukacji przedszkolnej, jednak uwagę koncentrujemy na lokalnych, politycznych uwarunkowaniach obywatelstwa społecznego, w tym szczególnie tych, które są związane z różnymi formami partycypacji politycznej mieszkańców. W niniejszym artykule pokazujemy, że zróżnicowanie aktywności politycznej mieszkańców gmin, mierzone lokalną frekwencją wyborczą (w wyborach parlamentarnych), w znacznie większym stopniu niż zróżnicowanie w dochodach gminy per capita jest powiązane z różnicami w poziomie realizacji uprawnienia do edukacji przedszkolnej.
 
REFERENCJE (23)
1.
Balcerzak-Paradowska, B. (2007), Ocena systemu opieki instytucjonalnej nad małym dzieckiem w Polsce w aspekcie umożliwienia godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. in: System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem, C. Sadowska-Snarska (ed.), WSE w Białymstoku, Białystok.
 
2.
Brady, H., Verba, S., Schlozman, K. (1995), Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. “The American Political Science Review”, Vol. 89, No. 2.
 
3.
Dziemianowicz – Bąk A., Bochno I. (2012), Gminy wobec wyzwań oświatowych – przykłady strategicznych działań samorządów w zakresie edukacji, Warszawa.
 
4.
Federowicz M. (2011), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Warszawa.
 
5.
Herczyński J. (2012), Wskaźniki oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Warszawa.
 
6.
Izdebski H., M. Kulesza (2004), Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, 3rd edition, Warszawa.
 
7.
Lankina T.V., Hudalla A., Wollmann H. (2009), Local Governance in Central and Eastern Europe: Comparing Performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia, Palgrave McMillan, Basingstoke.
 
8.
Marchlewski W. (2011), Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich, Warszawa.
 
9.
Marshall T H.(1950), Citizenship and Social Class: And Other Essays. Cambridge, University Press.
 
10.
Nie, N., Powell, G., Prewitt, K. (1969), Social Structure and Political Participation: Developmental Relationships, Part I. “The American Political Science Review”, vol. 63, No. 2.
 
11.
Nyczaj-Drąg M. (2009), Osiągnięcia szkolne uczniów w kontekście kapitału społecznego rodziny. Analiza porównawcza dwóch równoległych klas pierwszych szkoły podstawowej, in: Idee – diagnozy – nadzieje – szkoła polska a idee równości. Szkice teoretyczne i studia empiryczne, Męczkowska-Christiansen A., P. Mickiewicz (ed.), Wrocław, Wydawnictwa Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
12.
Assessment of results of the regulation of the Bill of. 19.12.2012 r. to the Act on Amending the Act on Education System and Certain Other Acts, all documents available on the Ministry of the National Education’s offi cial website: http://www.men.gov.pl [retrieved May 28, 2013].
 
13.
Piwowarski R. (ed.,) (2007), Dziecko. Sukcesy i porażki, Warsaw, Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.
 
14.
Rossteutscher S. (ed.) (2005), Democracy and the Role of Associations: Political, Organizational and SocialContexts, Routlege.
 
15.
Ordinance of the Minister of National Education of 31 August 2010 on other forms of pre-school care, the conditions of establishing and organising these forms and their operation, Journal of Laws 2010, No. 161, item 1080.
 
16.
Szlendak T. (ed.) (2006), Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa.
 
17.
Szlendak T. (2003), Zaniedbana piaskownica. ISP, Warszawa.
 
18.
Swianiewicz P., M. Herbst, W. Marchlewski (2005), Finansowanie i realizowanie zadań oświatowych na obszarach wiejskich, Warszawa.
 
19.
Swianiewicz P. (ed.) (2012), Edukacja przedszkolna. Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, ORE, Warszawa.
 
20.
Act on the Education System, article 14, item 3; Journal of Laws 2004, No. 256, item 2572, with later amendments.
 
21.
The justifi cation of the bill on amending the Act on the Education System and other Acts, of November 19, 2012 (2012), The Ministry of National Education, www.men.gov.pl, retrieved March 15, 2013.
 
22.
Verba, S., Nie, N. (1972), Participation in America. Political Democracy and Social Equality. Chicago, London: University of Chicago Press.
 
23.
Zahorska M., M. Żytko (red.), (2004), Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808