Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Badania relacji międzysektorowych w Polsce w kontekście polityki społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stanisław Kamiński   

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław; adres elektroniczny autora: stanislaw.kaminski@ue.wroc.pl
Data publikacji: 20-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:71–86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zakres i formy relacji międzysektorowych stanowią jeden z czynników wpływających na efekty realizacji zadań publicznych, w tym z zakresu polityki społecznej. Artykuł przedstawia wyniki przeglądu badań dotyczących relacji międzysektorowych w Polsce prowadzonych w latach 2014-2016. Projekty badawcze zostały sklasyfikowane według zakresu przedmiotowego, podmiotowego, czasowego i przestrzennego, celu oraz metody badawczej. Analiza założeń metodycznych wykazała, że porównywalność danych pochodzących z poszczególnych źródeł jest bardzo ograniczona. Ponadto zaprezentowano wybrane wyniki badań oraz sformułowano rekomendacje dotyczące kierunku rozwoju badań w omawianym obszarze.
 
REFERENCJE (32)
1.
Adamiak, P, Charycka, B., Gumkowska, M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raportz badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
2.
Adamiak, P, Dworakowska, Z., Herbst, J., Przewłocka, J. (2014). Współpraca w obszarze kultury. Samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 
3.
Brzezińska, A. (2011). Raport dotyczący współpracy wybranych jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz edukacji. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
4.
Corry, O. (2010). Defining and Theorizing the Third Sector. W: R. Taylor (red.), Third Sector Research. (11-20). New York-London: Springer.
 
5.
Dąbrowska, J., Gumkowska, M., Wygnański, J. (2002). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2002. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
6.
Dubisz S. (red.). (2008), Uniwersalny słownik języka polskiego (płyta CD). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Fuchs, P. (2014). Raportz analizy istniejących dobrych praktyk w zakresie współpracy finansowej między JST i NGO w ramach projektu «Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych*. Powiat bolesławiecki. Pobrane z: http://www.ekonomiaspoleczna.g... [dostęp: 18.03.2018].
 
8.
Grewiński, M. (2009). Wielosektorowa polityka społeczna. Oprzeobrażeniachpaństwa opiekuńczego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
9.
Grewiński, M., Karwacki, A. (2010). Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
10.
Hausner, J. (red.). (2013). Raport o partnerstwiepubliczno-prywatnym w Polsce. Warszawa: Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 
11.
Kamiński, S. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma relacji międzysektorowych. W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? (119-127). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
12.
Kamiński, S. (2016). Współdziałanie sektora publicznego i organizacji non-profit w Polsce w świetle wybranych badań. W: O. Kowalczyk, A. Kubów, W. Wątroba (red.), Społeczeństwo i zmiana. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Zdzisława Pisza. (263-274). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
13.
Karwacka, M. (2016). Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
14.
Kazanecka, M., Kamiński, S. (2016). Współpraca organizacji non-profit z administracją publiczną. W: K. Goś-Wójcicka, P. Łysoń (red.), Działalność organizacji non-profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych. (71-95). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
15.
Korbus, B., Cieślak, R., Zalewski, D. (2013). Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Warszawa: Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 
16.
Kowalewska, A., Szut, J. (2011). Nowepodejście do zamówieńpublicznych. Raportz badań 2010/2011. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
17.
Lorentzen, H. (2010). Sector Labels. W: R. Taylor (red.), Third Sector Research. (21-35). New York-London: Springer.
 
18.
Ministerstwo Rozwoju (2016). Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, http://www.ppp.gov.pl/baza/Str... [dostęp: 18.03.2018].
 
19.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Sprawozdanie zfunkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013. Warszawa: MPiPS.
 
20.
Nagel, K. (2014), Relacje i współzależności pomiędzy ekonomią społeczną a sektorami prywatnym i publicznym Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 176, s. 76-86.
 
21.
Nałęcz, S., Sekuła, T., Borysiak, K., Wilk, R. (2014). Metodologia badań SOF-1 i SOF-4 za 2012 rok. W: K. Goś-Wójcicka, S. Nałęcz (red.), Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego ipracodawców w 2012 r. (15-36). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
22.
Przewłocka, J., Adamiak, P. (2013). Współpraca miasta st. Warszawy z organizacjamipozarządowymi. Raportz badania. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
23.
Sekuła, T., Nałęcz, S., Salacha, M. (2016). Rola sektora non-profit w świadczeniu usług społecznych. W: K. Goś-Wójcicka, P. Łysoń (red.), Działalność organizacji non-profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca iświadczenie usług społecznych. (145-182). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
24.
Skrzek-Lubasińska, M., Dyjas-Pokorska, A., Kudrewicz-Roszkowska, M., Makuch, Ł., Stanek-Kowalczyk, A., Uhl, H. (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
25.
Sobiech-Grabka, K. (red.). (2015). Przeglądprzedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce. Raport końcowy. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
26.
Stowarzyszenie Klon/Jawor (2013). Współpraca w obszarze kultury w województwie śląskim: samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Warszawa.
 
27.
Stowarzyszenie Klon/Jawor (2018). Misja. Pobrane z: http://www.klon.org.p1/x/77998... [dostęp: 18.03.2018].
 
28.
Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Scholar.
 
29.
Szlendak, T., Karwacki, A. (2015). Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury. Elbląg: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida — Wilk Stepowy.
 
30.
Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dz.U. 1995, nr 88, poz. 439 z późn.zm.
 
31.
Urząd Zamówień Publicznych (2015). Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. Warszawa.
 
32.
Wilk, R. (2016). Współpraca organizacji non-profit z przedsiębiorstwami. W: K. Goś-Wójcicka, P. Łysoń (red.), Działalność organizacji non-profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych. (96-112). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
ISSN:1640-1808