PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Researche on intersectoral relations in Poland in the context of social policy
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Stanisław Kamiński   

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław; adres elektroniczny autora: stanislaw.kaminski@ue.wroc.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:71-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Scope and forms of intersectoral relations are important determinants of public tasks performance, also in field of social policy. Review of intersectoral relations research projects that were undertaken in Poland between 2014 and 2016 is presented in the article. Projects mentioned are classified according to their scope, subject, period and research method. The methodological analysis proved that data comparability is strongly limited. Chosen research findings are also presented in the article, as well as recommendations regarding futurę research in the field.
 
REFERENCES (32)
1.
Adamiak, P, Charycka, B., Gumkowska, M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raportz badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
2.
Adamiak, P, Dworakowska, Z., Herbst, J., Przewłocka, J. (2014). Współpraca w obszarze kultury. Samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 
3.
Brzezińska, A. (2011). Raport dotyczący współpracy wybranych jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz edukacji. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
4.
Corry, O. (2010). Defining and Theorizing the Third Sector. W: R. Taylor (red.), Third Sector Research. (11-20). New York-London: Springer.
 
5.
Dąbrowska, J., Gumkowska, M., Wygnański, J. (2002). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2002. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
6.
Dubisz S. (red.). (2008), Uniwersalny słownik języka polskiego (płyta CD). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Fuchs, P. (2014). Raportz analizy istniejących dobrych praktyk w zakresie współpracy finansowej między JST i NGO w ramach projektu «Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych*. Powiat bolesławiecki. Pobrane z: http://www.ekonomiaspoleczna.g... [dostęp: 18.03.2018].
 
8.
Grewiński, M. (2009). Wielosektorowa polityka społeczna. Oprzeobrażeniachpaństwa opiekuńczego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
9.
Grewiński, M., Karwacki, A. (2010). Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
10.
Hausner, J. (red.). (2013). Raport o partnerstwiepubliczno-prywatnym w Polsce. Warszawa: Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 
11.
Kamiński, S. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma relacji międzysektorowych. W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? (119-127). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
12.
Kamiński, S. (2016). Współdziałanie sektora publicznego i organizacji non-profit w Polsce w świetle wybranych badań. W: O. Kowalczyk, A. Kubów, W. Wątroba (red.), Społeczeństwo i zmiana. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Zdzisława Pisza. (263-274). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
13.
Karwacka, M. (2016). Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
14.
Kazanecka, M., Kamiński, S. (2016). Współpraca organizacji non-profit z administracją publiczną. W: K. Goś-Wójcicka, P. Łysoń (red.), Działalność organizacji non-profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych. (71-95). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
15.
Korbus, B., Cieślak, R., Zalewski, D. (2013). Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Warszawa: Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 
16.
Kowalewska, A., Szut, J. (2011). Nowepodejście do zamówieńpublicznych. Raportz badań 2010/2011. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
17.
Lorentzen, H. (2010). Sector Labels. W: R. Taylor (red.), Third Sector Research. (21-35). New York-London: Springer.
 
18.
Ministerstwo Rozwoju (2016). Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, http://www.ppp.gov.pl/baza/Str... [dostęp: 18.03.2018].
 
19.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Sprawozdanie zfunkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013. Warszawa: MPiPS.
 
20.
Nagel, K. (2014), Relacje i współzależności pomiędzy ekonomią społeczną a sektorami prywatnym i publicznym Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 176, s. 76-86.
 
21.
Nałęcz, S., Sekuła, T., Borysiak, K., Wilk, R. (2014). Metodologia badań SOF-1 i SOF-4 za 2012 rok. W: K. Goś-Wójcicka, S. Nałęcz (red.), Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego ipracodawców w 2012 r. (15-36). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
22.
Przewłocka, J., Adamiak, P. (2013). Współpraca miasta st. Warszawy z organizacjamipozarządowymi. Raportz badania. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
23.
Sekuła, T., Nałęcz, S., Salacha, M. (2016). Rola sektora non-profit w świadczeniu usług społecznych. W: K. Goś-Wójcicka, P. Łysoń (red.), Działalność organizacji non-profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca iświadczenie usług społecznych. (145-182). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
24.
Skrzek-Lubasińska, M., Dyjas-Pokorska, A., Kudrewicz-Roszkowska, M., Makuch, Ł., Stanek-Kowalczyk, A., Uhl, H. (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
25.
Sobiech-Grabka, K. (red.). (2015). Przeglądprzedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce. Raport końcowy. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
26.
Stowarzyszenie Klon/Jawor (2013). Współpraca w obszarze kultury w województwie śląskim: samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Warszawa.
 
27.
Stowarzyszenie Klon/Jawor (2018). Misja. Pobrane z: http://www.klon.org.p1/x/77998... [dostęp: 18.03.2018].
 
28.
Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Scholar.
 
29.
Szlendak, T., Karwacki, A. (2015). Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury. Elbląg: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida — Wilk Stepowy.
 
30.
Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dz.U. 1995, nr 88, poz. 439 z późn.zm.
 
31.
Urząd Zamówień Publicznych (2015). Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. Warszawa.
 
32.
Wilk, R. (2016). Współpraca organizacji non-profit z przedsiębiorstwami. W: K. Goś-Wójcicka, P. Łysoń (red.), Działalność organizacji non-profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych. (96-112). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top