PL EN
STUDIA
Automatyczne mechanizmy dostosowywania wieku uzyskania uprawnień emerytalnych i wysokości świadczenia do przemian umieralności
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 26-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Szukalski   

Instytut Socjologii UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autora: pies@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;34:53–70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wydłużanie się trwania życia, obserwowane w ostatnich dekadach i przewidywane w kolejnych, prowadzi do zmiany relacji między okresem aktywności zawodowej i pobierania świadczenia emerytalnego. Jednorazowe zmiany polegające na podwyższeniu wieku uzyskiwania uprawnień emerytalnych nie rozwiązują problemu, lecz prowadzą po pewnym czasie do konieczności wdrażania kolejnych zmian. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stosowanych rozwiązań, które — w różny sposób i w różnym zakresie — próbują umożliwiać dostosowanie wieku uzyskania uprawnień emerytalnych i wysokości świadczenia emerytalnego do zachodzących zmian umieralności.
 
REFERENCJE (29)
1.
Borowczyk, E. (2014). Reformy włoskiego systemu emerytalnego. Ubezpieczenie Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 46–52. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpi....
 
2.
CAREFIN (Centre for Applied Research in Finance) (2010). Pension funds in Italy. Milano: Università Bocconi, 87 s. Pobrano z: http://www.iopsweb.org/resourc....
 
3.
EU (2007). Pension schemes and projection models in EU-25 Member States. European Economy. Occasional Papers, nr 35. Brussels: European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, 377 s. Pobrano z: http://europa.eu/epc/pdf/pensi....
 
4.
Eurofound (2015). Reform of old age pension and retirement systems in the EU. Pobrano z: https://www.eurofound.europa.e....
 
5.
GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: ZWS GUS, 167 s. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tem....
 
6.
GUS (2015). Trwanie życia w 2014 r. Warszawa: ZWS GUS.
 
7.
Kłos, B. (2015). Wiek i staż ubezpieczeniowy w systemach emerytalnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Analizy BAS, nr 13 (133), s. 1–14. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS....
 
8.
Kłos, B. (2016). Analiza okresów pobierania emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Analizy BAS, nr 3 (139), s. 1–7. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS....
 
9.
Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
10.
Kryńska, E., Szukalski, P. (red.) (2013). Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy. Łódź: Wydawnictwo UŁ. Pobrano z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
11.
Loichinger, E., Weber, D. (2016). Trends in working life expectancy in Europe, IIASA Working Paper. WP 16-004. Laxenburg (Austria): International Institute for Applied Systems Analysis, 20 s. Pobrano z: http://pure.iiasa.ac.at/12353/....
 
12.
Mackenbach, J.P. (2013). Convergence and divergence of life expectancy in Europe: a centennial view. European Journal of Epidemiology, vol. 28, nr 3, s. 229–240. Pobrano z: http://doi.org/10.1007/s10654-....
 
13.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2011). Follow-up to the UNECE Regional Implementation Strategy (RIS) of the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA). ITALY. Pobrano z: http://www.unece.org/fileadmin....
 
14.
OECD (2007). Modernising social policy for the new life course. Paris: OECD Publishing. Pobrano z: browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/8107171e.pdf.
 
15.
OECD (2013). Pensions at a glance 2013. Paris: OECD Publishing, 368 s. Pobrano z: http://www.oecd.org/pensions/p....
 
16.
OECD (2015). Pensions at a glance 2015. Paris: OECD Publishing, 374 s. Pobrano z: http://www.oecd-ilibrary.org/d....
 
17.
Pieńkowska-Kamieniecka, S., Rutecka, J. (2014). System emerytalny w Niemczech — analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 19–33. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpi....
 
18.
Plak, J. (2014). Reforma emerytalna we Włoszech w 2012 r. W: W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych (s. 173–185). Studia Ekonomiczne nr 179, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
19.
Portugal. Peer review on public information on pension systems and pension system changes (2008). Pobrano z: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8387...en.
 
20.
Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 411 s.
 
21.
Szczur, M. (2014). System emerytalny w Szwecji — przykład innowacyjnego i stabilnego finansowo rozwiązania problemu zabezpieczenia dochodów na starość. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 34–45. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpi....
 
22.
Szukalski, P. (2015). Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia. Polityka Społeczna, nr 2, s. 1–5.
 
23.
Szukalski, P. (2016). Polityka aktywnego starzenia się. W: B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (s. 201–219). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
24.
Szumlicz, T. (2012). O (nie)podwyższaniu wieku emerytalnego w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Polemika i głos w dyskusji. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 7, s. 3–7. Pobrano z: https://piu.org.pl/public/uplo....
 
25.
Škorpík, J., Suchomel, M. (2011). The Czech Republic. W: K. Hirose (red.), Pension reform in Central and Eastern Europe in times of crisis, austerity and beyond (s. 141–170). Budapest: International Labour Organization. Pobrano z: http://www.ilo.org/budapest/wh....
 
26.
Vallin, J., Meslé, F. (2001). Tables de mortalité françaises pour les XIXe et XXe siècles et projections pour le XXIe siècle. Données Statistiques, nr 4. Paris: INED (Institut national d’études démographiques), 102 s. + CD.
 
27.
Vostatek, J. (2013). Pension reform in Czechia: Soft compulsion myths and lies. W: M. Szczepański (red.), Reformowanie systemów emerytalnych — porównania i oceny (s. 97–107). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Pobrano z: http://repozytorium.put.poznan....
 
28.
WHO (World Health Organization) (2012). Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce. Copenhagen: Publications WHO Regional Office for Europe, 127 s. Pobrano z: www.who.un.org.pl/common/files_download.php?fid=18.
 
29.
Więckowska, B. (2011). Wpływ kohortowych tablic trwania życia na wysokość świadczeń emerytalnych. W: System emerytalny — problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS (s. 54–65). Warszawa: ZUS. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/System....
 
ISSN:1640-1808