PL EN
CASE REPORT
Retirement age and value of pension in situation of life expectancy rise: Looking for adjustment mechanism
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Piotr Szukalski   

Instytut Socjologii UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autora: pies@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;34:53-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rising life expectancy has been observed during the last decades and this trend is anticipated to continue. It is related to changes in relation between the length of professional activity and duration of being pensioner. One-time changes of the most important parameters of pension system don’t solve the problem and result in need for further changes. The aim of the article is to present solutions existing in the sphere of pension adjustments in the European countries, where some automatic mechanisms of pension system adjustment to increaseing life expectancy are developed.
 
REFERENCES (29)
1.
Borowczyk, E. (2014). Reformy włoskiego systemu emerytalnego. Ubezpieczenie Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 46–52. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpi....
 
2.
CAREFIN (Centre for Applied Research in Finance) (2010). Pension funds in Italy. Milano: Università Bocconi, 87 s. Pobrano z: http://www.iopsweb.org/resourc....
 
3.
EU (2007). Pension schemes and projection models in EU-25 Member States. European Economy. Occasional Papers, nr 35. Brussels: European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, 377 s. Pobrano z: http://europa.eu/epc/pdf/pensi....
 
4.
Eurofound (2015). Reform of old age pension and retirement systems in the EU. Pobrano z: https://www.eurofound.europa.e....
 
5.
GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: ZWS GUS, 167 s. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tem....
 
6.
GUS (2015). Trwanie życia w 2014 r. Warszawa: ZWS GUS.
 
7.
Kłos, B. (2015). Wiek i staż ubezpieczeniowy w systemach emerytalnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Analizy BAS, nr 13 (133), s. 1–14. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS....
 
8.
Kłos, B. (2016). Analiza okresów pobierania emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Analizy BAS, nr 3 (139), s. 1–7. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS....
 
9.
Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
10.
Kryńska, E., Szukalski, P. (red.) (2013). Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy. Łódź: Wydawnictwo UŁ. Pobrano z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
11.
Loichinger, E., Weber, D. (2016). Trends in working life expectancy in Europe, IIASA Working Paper. WP 16-004. Laxenburg (Austria): International Institute for Applied Systems Analysis, 20 s. Pobrano z: http://pure.iiasa.ac.at/12353/....
 
12.
Mackenbach, J.P. (2013). Convergence and divergence of life expectancy in Europe: a centennial view. European Journal of Epidemiology, vol. 28, nr 3, s. 229–240. Pobrano z: http://doi.org/10.1007/s10654-....
 
13.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2011). Follow-up to the UNECE Regional Implementation Strategy (RIS) of the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA). ITALY. Pobrano z: http://www.unece.org/fileadmin....
 
14.
OECD (2007). Modernising social policy for the new life course. Paris: OECD Publishing. Pobrano z: browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/8107171e.pdf.
 
15.
OECD (2013). Pensions at a glance 2013. Paris: OECD Publishing, 368 s. Pobrano z: http://www.oecd.org/pensions/p....
 
16.
OECD (2015). Pensions at a glance 2015. Paris: OECD Publishing, 374 s. Pobrano z: http://www.oecd-ilibrary.org/d....
 
17.
Pieńkowska-Kamieniecka, S., Rutecka, J. (2014). System emerytalny w Niemczech — analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 19–33. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpi....
 
18.
Plak, J. (2014). Reforma emerytalna we Włoszech w 2012 r. W: W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych (s. 173–185). Studia Ekonomiczne nr 179, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
19.
Portugal. Peer review on public information on pension systems and pension system changes (2008). Pobrano z: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8387...en.
 
20.
Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 411 s.
 
21.
Szczur, M. (2014). System emerytalny w Szwecji — przykład innowacyjnego i stabilnego finansowo rozwiązania problemu zabezpieczenia dochodów na starość. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 34–45. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpi....
 
22.
Szukalski, P. (2015). Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia. Polityka Społeczna, nr 2, s. 1–5.
 
23.
Szukalski, P. (2016). Polityka aktywnego starzenia się. W: B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (s. 201–219). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
24.
Szumlicz, T. (2012). O (nie)podwyższaniu wieku emerytalnego w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Polemika i głos w dyskusji. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 7, s. 3–7. Pobrano z: https://piu.org.pl/public/uplo....
 
25.
Škorpík, J., Suchomel, M. (2011). The Czech Republic. W: K. Hirose (red.), Pension reform in Central and Eastern Europe in times of crisis, austerity and beyond (s. 141–170). Budapest: International Labour Organization. Pobrano z: http://www.ilo.org/budapest/wh....
 
26.
Vallin, J., Meslé, F. (2001). Tables de mortalité françaises pour les XIXe et XXe siècles et projections pour le XXIe siècle. Données Statistiques, nr 4. Paris: INED (Institut national d’études démographiques), 102 s. + CD.
 
27.
Vostatek, J. (2013). Pension reform in Czechia: Soft compulsion myths and lies. W: M. Szczepański (red.), Reformowanie systemów emerytalnych — porównania i oceny (s. 97–107). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Pobrano z: http://repozytorium.put.poznan....
 
28.
WHO (World Health Organization) (2012). Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce. Copenhagen: Publications WHO Regional Office for Europe, 127 s. Pobrano z: www.who.un.org.pl/common/files_download.php?fid=18.
 
29.
Więckowska, B. (2011). Wpływ kohortowych tablic trwania życia na wysokość świadczeń emerytalnych. W: System emerytalny — problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS (s. 54–65). Warszawa: ZUS. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/System....
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top