STUDIA
Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny i perspektywy
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Demografi i i Gerontologii Społecznej Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Kałuża-Kopias   

Zakład Demografi i i Gerontologii Społecznej, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: dkaluza@uni.lodz.pl
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:41–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W historii rozwoju wielkich miast migracje ludności miały kluczowe znaczenie. Dysproporcja atrakcyjności migracyjnej polegająca na tym, że, miasta duże charakteryzowały się dodatnim saldem migracji w stosunku do miast mniejszych, jak również obszarów wiejskich, utrzymywała się aż do początku transformacji systemowej. Z dekady na dekadę udział napływu ludności na wieś, w relacji do odpływu, wzrastał najszybciej w wielkich miastach. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia zróżnicowania największych miast w Polsce pod względem obecnych i przyszłych, zakładanych w prognozie GUS z 2008 r., efektów migracji (sald migracji). Do analizy wybranych zostało pięć największych miast polskich (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań). Aby w sposób pełny pokazać zróżnicowanie zjawiska migracji wewnętrznych w badanych miastach, analizę uzupełniono o wskaźnik atrakcyjności migracyjnej. Jako miernik atrakcyjności migracyjnej przyjęto wskaźnik przedstawiający relację salda migracji do obrotu migracyjnego.
 
REFERENCJE (13)
1.
Cieślik A. (2005), Geografi a inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Badania Ekonomiczne, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
2.
Gawryszewski A. (2005), Ludność Polski w XX wieku, Monografi e nr 5, Warszawa, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
3.
Grochowski M. (2004), Suburbanizacja w poszukiwaniu lepszych warunków życia (przykład sfery podmiejskiej Warszawy), w: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Holzer J.Z. (2003), Demografi a, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Jałowiecki B. (2005), Polskie miasta w procesie metropolizacji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (19), s. 5–15.
 
6.
Kałuża-Kopias D. (2010a), Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych największych miast w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, s. 199–217.
 
7.
Kałuża-Kopias D. (2010b), Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 237, s. 29–42.
 
8.
Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., Kozubek E. (2008), Typologies of European urbanrural regions: A review and assessment, „Geographia Polonica”, vol. 81, nr 2, s. 25–42.
 
9.
Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 
10.
Mikulec A. (2008), Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989–2007, Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi.
 
11.
Obraniak W. (2007), Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984– 2006, Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi.
 
12.
Raźniak P. (2007), Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000–2005, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 8.
 
13.
Szukalski P. (2012), Sytuacja demografi czna Łodzi, Łódź, Wydawnictwo Biblioteka.
 
ISSN:1640-1808