PL EN
CASE REPORT
Migration attractiveness of big cities – current state and perspectives
 
More details
Hide details
1
Zakład Demografi i i Gerontologii Społecznej Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Dorota Kałuża-Kopias   

Zakład Demografi i i Gerontologii Społecznej, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: dkaluza@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:41-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The goal of this paper is an attempt to present the diversity in the current and prognosed migration effects (migration balance) in the biggest Polish cities. Five biggest Polish cities (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań) are covered by the study. The analysis of the index of cities’ migration attractiveness presented in the study allows to get the more detailed picture of the mechanisms of internal migration.
 
REFERENCES (13)
1.
Cieślik A. (2005), Geografi a inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Badania Ekonomiczne, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
2.
Gawryszewski A. (2005), Ludność Polski w XX wieku, Monografi e nr 5, Warszawa, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
3.
Grochowski M. (2004), Suburbanizacja w poszukiwaniu lepszych warunków życia (przykład sfery podmiejskiej Warszawy), w: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Holzer J.Z. (2003), Demografi a, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Jałowiecki B. (2005), Polskie miasta w procesie metropolizacji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (19), s. 5–15.
 
6.
Kałuża-Kopias D. (2010a), Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych największych miast w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, s. 199–217.
 
7.
Kałuża-Kopias D. (2010b), Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 237, s. 29–42.
 
8.
Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., Kozubek E. (2008), Typologies of European urbanrural regions: A review and assessment, „Geographia Polonica”, vol. 81, nr 2, s. 25–42.
 
9.
Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 
10.
Mikulec A. (2008), Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989–2007, Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi.
 
11.
Obraniak W. (2007), Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984– 2006, Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi.
 
12.
Raźniak P. (2007), Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000–2005, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 8.
 
13.
Szukalski P. (2012), Sytuacja demografi czna Łodzi, Łódź, Wydawnictwo Biblioteka.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top