PL EN
CASE REPORT
Right offamilies caringfor disabled relatives to the social security — the chances and the barriers ofits realisation
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej UW
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:13-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to provide the recognition of some problems concerning social security of families and informal carers who provide long-term care, as well as to explain what are the causes of it and the barriers for strengthening that social category in social and materiał aspect of their live. Firstly, there are enumerated and described current changes in public policy and debate what may lead to the change of status offamilies and informal carers of the disabled in Poland. Author distinguishes the attempts of reform of the long-term care system, the introducing the elderly policy agenda, the program ‘Pro- -life’ for the families with disabled children and the period ofthe protests ofthe representatives ofthe families and carers of disabled people who demand long term care. The next part is about certain problems with guaranteeing the descent level ofsocial security for the carers. The focus in that chapter is mainly put on the act of family benefits, according to that the benefits bound with informal long-term care are delivered. In the last part, there are considered hypothetical reasons for the shortage ofsocial security for informal carers. Author analyse that issue on several dimensions: the phenomena of long-term care and it’s social status, the formal and legislative framework and the social relations among the of the representatives of the carer’s social rights.
 
REFERENCES (29)
1.
Augustyn, M. (red.). (2010). Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje. Warszawa: Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej RP.
 
2.
Bakalarczyk, R. (2015). Polityka wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W cieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP i protestów społecznych. Studia z Polityki Publicznej, nr 1 (5), s. 63-80.
 
3.
Bakalarczyk, R. (2017) Deficyt bezpieczeństwa emerytalnego opiekunów osób niesamodzielnych jako skutek dezaktywizującego zawodowo systemu opieki w Polsce. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka, nr 4.
 
4.
Bakalarczyk, R. (2018), Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
5.
Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Sic! Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z., Zrałek, M. (2016). Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania. W: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski (red.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji, propozycja modelu. (13-46). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
6.
Janocha, W. (2009). Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 
7.
Kołaczek, B. (2010). Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
8.
Kubicki, P. (2015). Świadczenie pielęgnacyjne — proteza całościowego systemu wsparcia. W: R. Bakalarczyk, P. Kubicki, M. Polakowski, D. Szelewa, Niepełnosprawność: problemy opieki. (19-25). Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung — Przedstawicielstwo w Polsce — Fundacja Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA).
 
9.
Morgan, F. (2012). Care and ineąuality: a conceptual and empiricalperspective on the treatment ofinformal care as a social risk in England. Paper presented at the Social Policy Association Conference, University of York.
 
10.
Morgan, F. (2015). The treatment ofinformal care as a social risk: an anałysis ofthe uneąual and inadeąuate protection ofinformal carers by State care policies in England. Paper presented at the Social Policy Association (SPA) Conference, Belfast Metropolitan College.
 
11.
Najwyższa Izba Kontroli (2016), Informacja o wynikach kontroli. Świadczeniepomocy osobom starszym przez gminy ipowiaty. Pobrane z: file:///C:/Users/aniak/Downloads/nik-p-15-044-pomoc-osobom-starszym.pdf [dostęp: 17.03.2018].
 
12.
Philips, J. (2010). Troska. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
13.
Pieters, D., Greve, B. (1993). The concept of social security law. W: B. Greve, D. Pieters, Social Security in an Interdisciplinary Perspective. (113). Denver-Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, rozdz. 1, cyt. za: Kowalczyk, O. (2009), Zagadnienia ogólne zabezpieczenia społecznego. W: O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej. (59-74). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
14.
Racław, M. (2015). Opiekunowie rodzinni jako pracodawcy migrantek — „nowi tradycjonaliści” z klasy średniej. W: P. Sobieszak-Penszko, Niewidzialna sita robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobamistarszymi. (115-147). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
15.
Ranci, C., Pavolini, E. (2013). Institutional Change in Long-term Care: Actors, Mechanism and Impact. W: C. Ranci, E. Pavolini (red.), Reforms in Long-term Care Policies In Europę: Investigating Institutional Change and SocialImpacts. (269-314). New York: Springer.
 
16.
Siporska, A. (2013). Koordynacja opieki zdrowotnej i długoterminowej w Unii Europejskiej (seminarium w Centrali ZUS). (8-11) Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka nr 711.
 
17.
Szlązak, M., Piłat, A., Sarata, J. (2015). Opiekunowie rodzinni osób starszych —problemy, potrzeby, wyzwania dla politykispołecznej. Raportz badania. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 
18.
Szluz, B. (2007). Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej. Roczniki Teologiczne, t. 54, z. 10, s. 201-214.
 
19.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, https://www.rpo.gov.pl/pl/konw... [dostęp: 29.02.2016],.
 
20.
Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 roku, Bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność, 2018.
 
21.
Program wieloletni «Senior-WIGOR» na lata 2015-2020, Monitor Polski z dn. 13 kwietnia 2015 r., poz. 341.
 
22.
Projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym z 21 listopada 2014 r., http://mieczyslawaugustyn.pl/w... [dostęp: 10.03.2016].
 
23.
Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, Dz. U. z 2016 r., poz. 1250.
 
24.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.
 
25.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dz. U. z 2014 r., poz. 567.
 
26.
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Dz. U. z 2016 r., poz. 1860.
 
27.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776.
 
28.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, Dz. U. z 2014 r., poz. 1443. Wraz z uzasadnieniem.
 
29.
Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Monitor Polski z dn. 4 lutego 2014 r., poz. 118.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top