PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Sport as an instrument of activation and social integration of physically disabled persons
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Jakub Niedbalski   

Instytut Socjologii UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź; adres internetowy autora: jakub.niedbalski@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;28:101-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aims at demonstrating the concept of social integration of the disabled, in which crucial role is played by sports activity. It is presented on the background of legalinstitutional conditions. First part of the article, referring to literature of the subject and reviewing the most significant legal acts, outlines a role and a meaning, which are ascribed to sports activity of the disabled in the process of their social integration. The second part points to a scope of aid from Polish state institutions and non-governmental organizations in supporting physical activity of this category of citizens. Further part of the article is referring to direct experiences of representatives of the disabled persons’ environment, practicing various forms and types of sport. In order to investigate the perspective of the researched persons unstructured interviews were conducted. Analysis and interpretation of the empirical material and existing data is based on the grounded theory. The research suggests that persons with disabilities have some difficulties in fulfilling their needs connected with physical activity and sports practicing. They also experience various inconveniences, and they struggle with limitations in the financial, organizational and social spheres. Therefore, legal, institutional and organizational solutions need to undergo some transformations, allowing for proper social integration of the disabled, where a significant meaning would be physical activity and sport practicing.
 
REFERENCES (35)
1.
Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Chin-Ju H., Brittain I. (2006), Negotiating Identities Through Disability Sport, „Sociology of Sport Journal”, nr 23.
 
3.
Czykwin E. (2008), Wstęp, w: E. Czykwin, M. Rusaczyk (red.), „Gorsi inni” — badania, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
4.
Femniak J. (2006), Paraolimpiady w świetle antropologii filozoficznej, w: J. Nowocień (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Tom I, Warszawa, AWF w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska.
 
5.
Gąciarz B., Ostrowska A., Pańków W. (2008), Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich — uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń, Warszawa, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny MPiPS.
 
6.
Glaser B. (1978), Theoretical Sensitivity, San Francisco, The Sociology Press.
 
7.
Glaser B., Strauss A. (1967), The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, Chicago, Aldine Publishing Company.
 
8.
Gorzko M. (2008) Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
9.
Gryglewicz A. (2005), Pozabudżetowe formy finansowania sportu osób niepełnosprawnych, w: Z. Dziubiński (red.), Sport jako kulturowa rzeczywistość, Warszawa, Salezjańska Organizacja Sportowa RP.
 
10.
Gryglewicz A., Smoleń A. (2006), Systemowe determinanty osiągnięć polskich sportowców niepełnosprawnych na igrzyskach paraolimpijskich, w: J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, t. 2, Warszawa, AWF w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska.
 
11.
Guttmann S.L. (1976), Significance of sport in rehabilitation of spinal paraplegics and tetraplegics, „Journal of the American Medical Association”, nr 2 (236).
 
12.
Heinemann K. (1989), Wprowadzenie do socjologii sportu, tłum. M. Skwieciński, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
 
13.
Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Kossewska J. (2003), Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych — postawy i ich determinanty, „Studia Psychologica I”, nr 14.
 
15.
Kowalik S. (2012), Mechanizmy oddziaływania na osobę niepełnosprawną poprzez dostosowaną aktywność ruchową, w: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna dla osób niepełnosprawnych. Studia z dostosowanej aktywności ruchowej, Poznań, AWF w Poznaniu.
 
16.
Kryńska E. (red.) (2013), Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej. Raport przygotowany w ramach projektu „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych — perspektywy wzrostu”, Warszawa, IPiSS.
 
17.
Łuszczyńska A. (2011), Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Major B., O’Brien L.T. (2005), The Social Psychology of Stigma, „Annual Review of Psychology”, nr 56.
 
19.
Molik B., Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A. (2008), Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Koszykówka na wózkach i rugby na wózkach, Warszawa, AWF w Warszawie.
 
20.
Nadolska A., Koper M. (2012), Możliwości kształtowania Ja cielesnego osób niepełnosprawnych poprzez ich uczestnictwo w sporcie dostosowanym, w: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna dla osób niepełnosprawnych. Studia z dostosowanej aktywności ruchowej, Poznań, AWF w Poznaniu.
 
21.
Nigel T., Smith A. (2009), Disability, Sport and Society, London, Tayler & Francis.
 
22.
Nowak A. (2005), Marginalizacja osób niepełnosprawnych, w: A. Nowak (red.), Wybrane społeczno-socjalne aspekty marginalizacji, Katowice, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania.
 
23.
Ossowski R. (1999), Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 
24.
Ostrowska A. (1997), Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych, w: E. Zakrzewska-Manterys, A. Gustavsson (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Warszawa, „Żak”.
 
25.
Pieszak E. (2012), Aktywność fizyczna a jakość życia osób z ograniczoną sprawnością, „Ecologia Humana”, nr 2 (10).
 
26.
Sahaj T. (2013), Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Warszawa, Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 
27.
Sobiecka J. (1999) Sport inwalidów — wyobcowany krąg ludzi?, „Postępy Rehabilitacji”, nr 13 (3).
 
28.
Stanisławski P. (2004), Od ofiary do herosa, „Integracja”, nr 2, www.niepelnosprawni.pl/ ledge/x/7925> [dostęp: 15.03.2014].
 
29.
Strauss A., Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research, London–New Delhi, Sage.
 
30.
Szarfenberg R. (2008), Pojęcie wykluczenia społecznego, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW.
 
31.
Tasiemski T., Kennedy P., Gardner B.P., Taylor N. (2005), The association of sports and physical recreation with life satisfaction in a community sample of people with spinal cord injuries, „NeuroRehabilitation”, nr 20.
 
32.
Tasiemski T., Koper M. (2013), Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie, „Niepełnosprawność — zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr 3 (8).
 
33.
Woods R.B. (2006), Social Issues in Sport, Champaign, IL, Human Kinetics Publishers.
 
34.
Wyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
 
35.
Żukowska Z. (2006), Wartości sportu mierzone uczestnictwem młodzieży niepełnosprawnej w igrzyskach paraolimpijskich, w: J. Nowocień (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy (t. 1), Warszawa, AWF w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top