PL EN
CASE REPORT
Social policy targeted to groups in life cycle. Challenges for theory and practice
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Stanisława Golinowska   

Uniwersytet Jagielloński — Collegium Medicum, Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Grzegórzecka 20, 51-531 Kraków, oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa; adres internetowy autorki: stanislawa.golinowska@uj.edu.pl oraz stellag@onet.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;28:15-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main characteristic in providing contemporary social policy is targeting. It means that social programmes and measures are addressed to the selected group of people. The debate about universal and targeted social policies includes analysing of experience with targeting which shows the main effect of this kind of intervention. It is saving of public money due to narrowing the scope of beneficiaries. An alternative approach to targeting in social policy is presented in the article. As vulnerable groups are defined people with specific social needs and social problems in life cycle: children, youth, in adult life: women, disable people and elderly people. Description of their social problems is based on the literature review, reports from statistical surveys and researches. At the same time social policy addressed to population group in life cycle is analysed. The direction of European targeted social programmes is compared with those performed in Poland.
 
REFERENCES (60)
1.
Arnett J.J. (2004), Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties, New York, Oxford University Press.
 
2.
BAEL (2013), Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2013 r., Warszawa, GUS.
 
3.
Balcerzak-Paradowska B. (red.) (1999), Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, Warszawa, IPiSS.
 
4.
Barr N. (2012), Economics of the Welfare State, wyd. 5, New York, Oxford University Press.
 
5.
Beck U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, London, Sage.
 
6.
Białek E.D. (2009), Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Białystok, Wydawnictwo Impuls.
 
7.
Blecharz J., Siekańska M. (2012), Psychologiczne aspekty starzenia się i starości, w: A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź (red.), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Boni M., Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
9.
Bonneux L., van der Gaag N. (2012), The future of disability in Poland, „Polityka Społeczna”, nr 2 (numer monograficzny pt. Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji), Warszawa, IPiSS, PFRON.
 
10.
Bradshaw J., Chzhen Y., de Neubourg C., Main G., Martorano B., Menchini L. (2012), Relative Income Poverty Among Children in Rich Countries, Innocenti Working Paper, 01, Florence, UNICEF Innocenti Research Centre, www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2012_01.pdf.
 
11.
Bruyn S.T. (1987), The Field of Social Investment, Cambridge, Cambridge University Press.
 
12.
Bynner J.M. (2005), Rethinking the youth phase of the life-course: the case for emerging adulthood?, „Journal of Youth Studies”, vol. 8, nr 4.
 
13.
Chłoń-Domińczak A., Poznańska D. (2007), Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce, Budapeszt, ILO.
 
14.
Côté J., Bynner J.M. (2008), Changes in the transition to adulthood in the UK and Canada: the role of structure and agency in emerging adulthood, „Journal of Youth Studies”, vol. 11, nr 3.
 
15.
Denstad F.Y. (2009), Youth Policy Manual. How to develop a national youth strategy, Strasbourg, Council of Europe.
 
16.
Duda K. (2012), Proces starzenia się, w: A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź (red.), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Esping-Andersen G. (2002), A Child-Centred Social Investment Strategy, w: G. EspingAndersen, D. Gallie i inni, Why We Need a New Welfare State, New York, Oxford University Press.
 
18.
Esping-Andersen G. (2009), The Imcomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles, Cambridge, Polity Press.
 
19.
European Commission (2009a), European Research on Youth. Supporting young people to participate fully in society, Luxembourg.
 
20.
European Commission (2009b), An EU Strategy for Youth — Investing and Empowering. Youth Report, Brussels, COM(2009) 200 final.
 
21.
European Commission (2010a), Green Paper: towards adequate, sustainable and safe European pension systems, Brussels, COM(2010) 365 final.
 
22.
European Commission (2010b), Youth on the Move, Brussels, COM(2010) 477 final.
 
23.
European Commission (2012), EU Youth Report, Brussels.
 
24.
European Commission (2013), Towards Social Investment for Growth and Cohesion — including implementing the European Social Fund 2014–2020, Brussels, COM(2013) 83.
 
25.
Giddens A. (1998), The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Cambridge, Polity.
 
26.
Giddens A. (2007), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. A. Szulżycka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Golinowska S. (2010), Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne, „Kultura i Społeczeństwo”, t. LIV, nr 3.
 
28.
Golinowska S. (2012), Demedykalizacja niepełnosprawności i jej konsekwencje instytucjonalne, „Polityka Społeczna”, nr 2 (numer monograficzny pt. Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji), Warszawa, IPiSS, PFRON.
 
29.
Golinowska S., Sowa A. (2012), Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 2 (numer monograficzny pt. Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji), Warszawa, IPiSS, PFRON.
 
30.
Golinowska S., Sowa A., Wilmowska A. (2012), Funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego oraz działalność lekarzy orzeczników w systemie zabezpieczenia społecznego i wspierania zatrudnienia, „Polityka Społeczna”, nr 2 (numer monograficzny pt. Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji), Warszawa, IPiSS, PFRON.
 
31.
Golinowska S., Kocot E., Sowa A. (2013), Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom XI, nr 2/2013.
 
32.
Grodzicki T. (2012), Stan zdrowia osób starszych w Polsce (wyniki badania PolSenior), prezentacja na konferencji pt. „Wyzwania dla polityki społecznej i zdrowotnej wobec starzenia się populacji”, 12 XII 2012, Kraków, Wydział Lekarski oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum.
 
33.
Hagemejer K. (2013), How to balance adequacy of coverage with financial sustainability?, http://www.actuaries.org/lyon2... [dostęp: 8.03.2014].
 
34.
Hemerijck A. (2013), Changing Welfare States, Oxford, Oxford University Press.
 
35.
Hendrick H. (2005), Child Welfare and Social Policy. An Essential Reader, Bristol, Policy Press.
 
36.
Jones G. (2009), Youth, Cambridge, Polity Press.
 
37.
Juul J. (2013), Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?, tłum. D. Syska, Podkowa Leśna, Wydawnictwo MiND.
 
38.
Kelly P. (2000), The dangerousness of youth-at-risk: the possibilities of surveillance and intervention in uncertain times, „Journal of Adolescence”, vol. 23, nr 4.
 
39.
Kępiński A. (2001), Rytm życia, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 
40.
Larkin M. (2009), Vulnerable Groups in Health and Social Care, London, Sage.
 
41.
Nagi S.Z. (1979), The Concept and Measurement of Disability, w: E.D. Berkowitz (red.), Disability Policies and Government Programs, New York, Praeger.
 
42.
Notten G., Roelen K. (2011), Monitoring child well-being in the European Union: Measuring cumulative deprivation, Innocenti Working Paper, 03, Florence, UNICEF Innocenti Research Centre.
 
43.
Nyce S.A., Schieber S.J. (2011), Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, tłum. A. i P. Kliberowie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
44.
OECD (2006), Sickness, Disability and Work. Breaking the Barriers. Norway, Poland and Swiss, vol. 1, Paris.
 
45.
Peyre A. (2005), Successful Targeting? The World Bank Evidence Supporting Targeting, Geneva, Mimeo, UNRISD.
 
46.
Pierson P. (1994), Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment, Cambridge, Cambridge University Press.
 
47.
Schild H-J., Williamson H., Wicke H-G, Lambert K. (2014), The think tank on youth policy in Europe, w: Perspectives on Youth 2020 — What Do You See, Strasbourg , Council of Europe and European Commission,.
 
48.
Schulz E. (2013), Employment in Health And Long-Term Care Sector in European Countries, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, nr 4.
 
49.
Schuck P.H., Zeckhauser R.J. (2006), Targeting in Social Programs: Avoiding Bed Bets, Removing Bad Apples, Washington DC, Brooking Institution Press.
 
50.
Sen A. (2003), Development as Capability Expansion, w: S. Fukuda-Parr, A.K. Shiva Kumar (red.), Readings in Human Development, New Delhi–New York, Oxford University Press.
 
51.
Szarota Z. (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
52.
Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
53.
Szatur-Jaworska B. (2011), Formy życia rodzinnego ludzi starych, „Polityka Społeczna”, nr 4 (numer tematyczny pt. Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. PolSenior), Warszawa, IPiSS, PFRON.
 
54.
Tarkowska E. (2009), Młodzież i jej świat społeczny, w: S. Golinowska (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze: Polska i inne kraje europejskie, Warszawa, IPiSS, Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
 
55.
Tess R. (2012), Children, w: P. Alcock, M. May, S. Wright (red.), The Students Companion to Social Policy, Oxford, Wiley–Blackwell.
 
56.
Underdown A. (2007), Young Children’s Health and Well-being, New York, Open University Press.
 
57.
UNICEF (2012), Measuring child poverty: new league tables of child poverty in the world’s rich countries, Innocenti Report Card, 10, Florence, UNICEF Innocenti Research Centre.
 
58.
Vaubel R. (1990), Sozialpolitik für mündige Bürger: Optionen für eine Reform, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft.
 
59.
Verbrugge L.M., Jette A.M. (1994), The disablement process, „Social Science and Medicine”, vol. 38, nr 1.
 
60.
Woźniak Z. (1999), Problemy starzenia się i starości wyzwaniem dla polityki społecznej na progu III tysiąclecia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LXI, z. 1.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top