PL EN
CASE REPORT
Close relationship and cross inspiration between social policy and public policy
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:149-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main point of the argument is that for social policy researchers it is useful to recognize the importance of a public policy paradigm. Especially suited for that purpose is Harold Lasswell’s school of thought originated from a policy sciences idea with a strong value orientation. Polish tradition of sociotechnics represented in the works of Adam Podgórecki shares many features with policy sciences, except one. It was designed as a value neutral tool for an effective social action. Concepts, theories and measures developed in policy studies and policy analysis are of a direct relevance to science on and for social policy. The author shows how the very concepts of social policy and public policy are interconnected. Also the classifi cations of public policy explicitly consisting social policy were presented. Sociotechnics as a part of social policy and public policy thinking seem to be a clear link between the two. Assuming that social policy is not value neutral it should be considered as closer to policy sciences. Metatheoretical analysis of the latter is a useful tool for theory and research on Polish science on and for social policy. Application of theories and concepts developed in policy sciences and studies inspired by them werealso shown. Offi cial introduction of sciences on public policy into Polish law on sciences could be deemed as an important opportunity and challenge for social policy theory, research and forms of institutionalization.
 
REFERENCES (53)
1.
Berkel R. van, Graaf W., Sirovátka T. (red.) (2012), Governance of the activation policies in Europe, „International Journal of Sociology and Social Policy”, vol. 32, nr 5/6.
 
2.
Buchs M. (2007), New governance in European social policy: the open method of coordination, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 
3.
Daly M. (2003), Governance and Social Policy, „Journal of Social Policy”, vol. 32, nr 1.
 
4.
Dingeldey I., Rothgang H. (red.) (2009), Governance of Welfare State Reform, Cheltenham, Elgar.
 
5.
Dror Y. (1983), Public Policymaking Reexamined, New Brunswick, N.J., Transaction Books.
 
6.
Fenwick J., Miller K.J., McTavish D. (2012), Co-governance or meta-bureaucracy? Perspectives of local governance ‘partnership’ in England and Scotland, „Policy and Politics”, vol. 40, nr 3.
 
7.
Frazer H., Marlier E., Nicaise I. (red.) (2010), A Social Inclusion Roadmap for Europe 2020, Antwerp, Garant.
 
8.
Frączkiewicz-Wronka A. (2008), O potrzebie wprowadzenia zasad zarządzania publicznego do organizacji publicznych, w: K. Głąbicka, M. Grewiński (red.), Wokół polityki społecznej, Warszawa, WSP TWP.
 
9.
Frączkiewicz-Wronka A. (red.) (2007), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, Warszawa, WSP TWP.
 
10.
Frieske K.W. (1990), Socjologia w działaniu. Nadzieje i rozczarowania, Warszawa, Wydawnictwa UW.
 
11.
Frieske K.W. (2008), Nauki społeczne w służbie spraw publicznych – polskie tradycje, w: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, Warszawa, PARP.
 
12.
Grewiński M. (2011), Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi, w: K. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa, WSP TWP.
 
13.
Hill M., Hupe P. (2006), Analysing policy processes as multiple governance: accountability in social policy, „Policy and Politics”, vol. 34, nr 3.
 
14.
Hogwood B.W., Gunn L.A. (1984), Policy Analysis for the Real World, Oxford, Oxford University Press.
 
15.
Krzeczkowski K. (1930), Problemat polityki społecznej, „Ekonomista”, t. 3.
 
16.
Krzeczkowski K. (1947), Polityka społeczna. Wybór pism, Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej.
 
17.
Kubin J. (1996), Analiza polityki i socjotechnika, w: L.W. Zacher (red.), Z zagadnień socjologii polityki, t. 1, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 
18.
Kubin J., Podgórecki A. (red.) (1973), Stosowanie nauk społecznych w praktyce, Wrocław, Ossolineum.
 
19.
Lasswell H.D. (1951), The Policy orientation, w: H.D. Lasswell, D. Lerner (red.), Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, Stanford, Stanford University Press.
 
20.
Lasswell H.D., McDougal M. (1992), Jurisprudence for a Free Society: Studies in Law, Science, and Policy, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.
 
21.
Leś E. (2011), Specyfi ka polskiego sektora obywatelskiego na tle doświadczeń europejskich, w: W. Anioł, M. Duszczyk, P. Zawadzki (red.), Europa socjalna – iluzja czy rzeczywistość, Warszawa, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
22.
Levi-Faur D. (2011), The Odyssey of the Regulatory State. Episode One: The Rescue of the Welfare State, Jerusalem Papers in Regulation & Governance, Working Paper nr 39, listopad.
 
23.
Lowi T.J. (1972), Four Systems of Policy, Politics, and Choice, „Public Administration Review”, vol. 32, nr 4.
 
24.
Lowi T.J. (1988), Forward: New dimensions in policy and politics, w: R. Tatalovich, B.W. Daynes (red.), Social Regulatory Policy: Moral Controversies in American Politics, Boulder, CO, Westview Press.
 
25.
Mark M.M., Henry G.T., Julnes G. (2000), Evaluation: An Integrated Framework for Understanding, Guiding, and Improving Policies and Programs, San Francisco, Jossey-Bass.
 
26.
Marlier E., Natali D., Van Dam R. (red.) (2010), Europe 2020: Towards a More Social UE?, Bruxelles, Lang.
 
27.
Netting F.E., O’Connor M.K. (2011), Analysing Social Policy: Multiple Perspectives for Critically Understanding and Evaluating Policy, New York, Wiley.
 
28.
Ozierański P. (2006), O związkach ewaluacji i socjotechniki, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 
29.
Parsons W. (2002), From Muddling Through to Muddling Up: Evidence Based Policy Making and the Modernisation of British Government, „Public Policy and Administration”, vol. 17, nr 3.
 
30.
Piątek K. (2012), Oblicza polityki społecznej: w kierunku autonomizacji polityki socjalnej, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.
 
31.
Pierre J. (2011), The Politics of Urban Governance, Houndmills, UK, Palgrave Macmillan.
 
32.
Podgórecki A. (1970), Socjologia jako narzędzie polityki społecznej, w: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie?, Warszawa, Książka i Wiedza.
 
33.
Podgórecki A. (1996), Sociotechnics: Basic Concepts and Issues, w: A. Podgórecki, J. Alexander, R. Shields (red.), Social Engineering, Ottawa, Carleton University Press.
 
34.
Rajkiewicz A. (red.) (1973a), Polityka społeczna, Warszawa, PWE.
 
35.
Rajkiewicz A. (1973b), Doświadczenia i postulaty w zakresie stosowania wyników badań społecznych, w: J. Kubin, A. Podgórecki (red.), Stosowanie nauk społecznych w praktyce, Wrocław, Ossolineum.
 
36.
Schneider A., Ingram H. (1993), Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy, „The American Political Science Review”, vol. 87, nr 2.
 
37.
Stepan M., Muller A. (2012), Welfare Governance in China? A Conceptual Discussion of Governing Social Policies and the Applicability of the Concept to Contemporary China, „Journal of Cambridge Studies”, vol. 7, nr 4.
 
38.
Supińska J. (1991), Dylematy polityki społecznej, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW.
 
39.
Supińska J. (1998), Rozwój i zadania polityki społecznej jako nauki, w: M. Księżopolski, A. Rajkiewicz, J. Supińska (red.), Polityka społeczna, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
40.
Szarfenberg R. (2002), Podstawy i granice racjonalizacji polityki społecznej [rozprawa doktorska, maszynopis].
 
41.
Szarfenberg R. (2008), Krytyka i afi rmacja polityki społecznej, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN.
 
42.
Szarfenberg R. (2011), Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 15.
 
43.
Szarfenberg R. (2013a), Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 20.
 
44.
Szarfenberg R. (2013b), Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej [ekspertyza dla projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania].
 
45.
Szarfenberg R. (2013c), Nauki o i dla polityki publicznej: podejścia teoretyczno-metodologiczne, w: A. Wojciuk, (red.), Analiza polityki publicznej. Podejścia teoretyczno- -metodologiczne, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
 
46.
Szarfenberg R. (2013d), Przyczynek do analizy roli organizacji pozarządowych w tworzeniu rządowych dokumentów programowych w obszarze polityki przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu [w druku].
 
47.
Szubert W. (1973), Studia z polityki społecznej, Warszawa, PWE.
 
48.
Velluti S. (2010), New Governance and the European Employment Strategy, London, Routledge.
 
49.
Woźnicki J. (2012), Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” nr 1.
 
50.
Zalewski P. (2008), Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników ewaluacji przez instytucje publiczne, w: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa, PARP.
 
51.
Zawicki, M. (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
 
52.
Ziemski S. (1967), Diagnoza, projektowanie, realizacja i ocena jako etapy postępowania, „Prakseologia”, nr 24.
 
53.
Zybała A. (2012), Polityki publiczne, Warszawa, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top