PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Orientacja na starość generacji przedemerytalnych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
 
 
Data publikacji: 05-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:127-139
 
STRESZCZENIE
Recent demographic projections for Poland over the next twenty five years assume that life expectance will rise to 77,2 for meals and to 83,5 for females. Over the same period, fertility rate is assumed to recover somewhat, but reach only 1,2 children per woman on average, well below 2,1 children required to maintain a stable population. The combination of increased longevity and lover fertility would normally be associated with quickly ageing population. The number of people aged 65 years and over will rise, particularly in the years after 2014, to about 8,5 million by 2030. There are expected substantial increase in outlay of social security system and national health care system. The results of survey conducted in Poland in the end of 2004 allowed the formation of basis for assuming that in Polish society the need to provide for security in old age is apparent and households undertake some activities to satisfy this need. However focusing on such a rational behaviour is not common. Over half of households in 2004 didn’t concentrate their attention on life condition in old age. The expected substantial increase in national health care system’s outlay can be softened by improving of state of health of agents and increasing households savings by the developing aging-oriented attitudes.
 
REFERENCJE (33)
1.
Błędowski, P. (1998), Samodzielność osób starszych jako zadanie polityki społecznej, „Gerontologia Polska”, t. 6, nr 3–4, s. 49–55.
 
2.
Błędowski, P. (2004), Polityka rodzinna wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi, (w:) T. Kowalewski i P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 267–277.
 
3.
Brugiavini, A. (2002), Ageing and Saving in Europe, (w:) A. Auerbach, H. Herrmann (red.), Ageing, Finacial Markets and Monetary Policy, Springer, Berlin–Heidelberg–New York, s. 1–7.
 
4.
GUS (2006), dane dostępne na stronie internetowej www.stat.gov.pl w dniu 10.01.2006.
 
5.
Daly, M.J. (1983), Some Microekonometric Evidence Concerning the Effect of the Canada Pension Plan on Personal Saving, „Economica”, nr 50, s. 63–69.
 
6.
Feldstein, M. (1995), Social Security and Saving: New Series Evidence, Working Paper, No. 5054, NBER, s. 63–69.
 
7.
Frąckiewicz, L. (2004), Ludzie starzy a problem samotności, (w:) T. Kowalewski i P. Szukalski(red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 259–266.
 
8.
Góra, M. (2003), Systemy emerytalne, PWE.
 
9.
Górniak, J. (2000), My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków, s. 109–140.
 
10.
Halicka, M. (2002), Satysfakcja życiowa ludzi starych w świetle badań jakościowych, „Gerontologia Polska”, t. 10, nr 3, s. 144–148.
 
11.
Halicka, M. (2004), Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empiryczne, Akademia Medyczna, Białystok.
 
12.
Katona, G. (1975), Psychological Economics, Elsewier, New York.
 
13.
Kurzynowski, A. (1991), Badanie potrzeb rodziny według faz jej rozwoju a polityka rodzinna, (w:) A. Kurzynowski (red.), Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, SGH, GUS, Warszawa.
 
14.
Liberda, B. (1999), Wpływ reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce na oszczędności, „Gospodarka Narodowa”, nr 5–6, s. 1–16.
 
15.
Perek-Białas, J., Rószkiewicz, M. (1999), Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia okresu starości, PONT Info, Warszawa, s. 126.
 
16.
Polacy o starości, Komunikat CBOS, nr 2061, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL....
 
17.
Polacy wobec ludzi starych i własnej starości, Komunikat CBOS, nr 2429, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL....
 
18.
Rószkiewicz, M. (2003a), Uwarunkowania gromadzenia zasobów w polskich gospodarstwach domowych w okresie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, 31–54.
 
19.
Rószkiewicz, M. (2003b), Zabezpieczenie własnej starości na tle innych potrzeb Polaków, „Polityka Społeczna”, nr 9, s. 7–13.
 
20.
Rószkiewicz, M. (2004), Zachowania oszczędnościowe Polaków w świetle teorii finansów behawioralnych, „Ekonomista”, nr 5, s. 675–695.
 
21.
Rudnicki, L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 
22.
Rutkowski, W. (1996), Dylematy reformy zabezpieczenia społecznego w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 10, s. 1–8.
 
23.
Ryglewicz, D. (2006), Problemy zdrowia publicznego w kontekście starzenia się populacji Polski, Raport WHO Project on Ageing and Health, Instytut Neurologii i Psychiatrii w Warszawie.
 
24.
Rysz-Kowalczyk, B., Szatur-Jaworska, B. (2004), Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, (w:) T. Kowalewski, P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 229–239.
 
25.
Urbaniak, B. (1998), Ekonomiczne przygotowanie do starości, „Gerontologia Polska”, t. 6, nr 3–4, s. 55–60.
 
26.
Szukalski, P. (2004), Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) – przyczyny, przejawy, konsekwencje, „Polityka Społeczna”, nr 2, s. 11–15.
 
27.
Szukalski, P. (2005), Rodzina jako obszar zainteresowania badawczego gerontologów społecznych, „Gerontologia Polska”, t. 13, nr 3, s. 162–169.
 
28.
Synak, B. (2000), Pozycja społeczna ludzi starych w warunkach zmian ustrojowych i cywilizacyjno-kulturowych, (w:) B. Synak (red.), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7–15.
 
29.
Tobiasz-Adamczyk, B. (1996), Czynniki psychospołeczne warunkujące długość życia osób starszych wiekiem, „Gerontologia Polska”, t. 5, nr 1, s. 30–35.
 
30.
Trafiałek, E. (1996), Samoocena statusu społecznego ludzi starych, „Gerontologia Polska”, t. 4, nr 3, s. 19–27.
 
31.
Trafiałek, E. (1997), Priorytety życiowe ludzi starych w przekazie międzypokoleniowym, „Gerontologia Polska”, t. 5, nr 2, s. 30–36.
 
32.
Worach-Kardas, H. (1997), Wydłużanie się średniego trwania życia w Polsce – aspekty demograficzne i środowiskowe, „Gerontologia Polska”, t. 5, nr 4, s. 8–13.
 
33.
Visco, I. (2002), Ageing Population: Economic Issues and Policy Challenges, (w:) H. Siebert (red.), Economic Policy for Ageing Societies, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg, s. 9–47.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top