PL EN
OTHER
Emergent effects of social assistance and social work; 25 years of reflection on how to limit them. Introduction to volume 35(4)2016
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii UAM w Poznaniu
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Dobroniega Trawkowska   

Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznań; adres elektroniczny autorki: dobtra@amu.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:11-21
 
 
REFERENCES (24)
1.
Bartoszek, A., Czekaj, K., Trawkowska, D. (red.) (2012). Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
2.
Boudon, R. (2009). Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej, przeł. K. Kowalski. Kraków: NOMOS.
 
3.
Frysztacki, K., Nóżka, M., Smagacz-Poziemska, M. (red.) (2011). Dzieci ulicy — procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, rec. M. Kocik. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 16.
 
4.
Golczyńska-Grondas, A. (2015). Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych — podstawowe problemy, implikacje dla praktyki. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 30(3).
 
5.
Hryniewicz, J.T. (2007). Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
6.
Kaźmierczak, T. (2014). O potrzebie końca pomocy społecznej jaką znamy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27(4).
 
7.
Krzyszkowski, J. (1998). Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź: Wydawnictwo OMEGA-PRAXIS.
 
8.
Krzyszkowski, J. (2005). Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
9.
Leitner, S. (2012). Praca socjalna z osobami starszymi w Niemczech. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 18.
 
10.
Marzec, I. (2014). Zaangażowanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników socjalnych województwie śląskim. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27(4).
 
11.
Miś, L. (2014). Mężczyźni a praca socjalna. Analiza wybranych problemów, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27(4).
 
12.
Pawlak, M. (2013). Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko. Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r., Warszawa: Wydawnictwo IPSiR UW.
 
13.
Rybka, I. (2014). Budowanie subsydiarnych relacji między podmiotami polityki i pomocy społecznej a rozwój środowiskowej pracy socjalnej, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 25(2).
 
14.
Rymsza, M. (2014). Od akcji dobroczynnej do pracy środowiskowej — działalność Brata Alberta w środowisku ludzi bezdomnych w Krakowie i w innych miastach polskiej Galicji na przełomie XIX i XX wieku. W: M. Rymsza (red.), Praca środowiskowa w Polsce — tradycja i teraźniejszość. Dobre praktyki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
15.
Rymsza, M., Karwacki, A. (2013). Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesami świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej i Zakładach Aktywności Zawodowej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
16.
Skuza, Z., Żukowska, B. (2010). Wokół 13 postulatów. Propozycje zmian w pomocy społecznej. Problemy Społeczne, maj-czerwiec, dostępne na stronie: <http://www.av.fr.pl/PS_3-2010_...>.
 
17.
Szarfenberg, R., Trawkowska, D. (2010). Jaka pomoc społeczna? Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 13–14, s. 125–127.
 
18.
Timoszuk, S., Majdzińska, K. (2016). Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy społecznej — na przykładzie trudności w integracji uchodźców. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 32 (1).
 
19.
Trawkowska, D. (2010a). Dokąd zmierzamy? Socjologiczna analiza działań podejmowanych wobec rodzin wieloproblemowych przez pomoc społeczną. Teologia i moralność, tom 7, s. 33–44.
 
20.
Trawkowska, D. (2010b). Czy był to milowy krok, czy możemy raczej mówić o „kroku milowym, którego nie było”? Krótkie podsumowanie debaty w ramach Forum na temat pomocy społecznej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 13–14, s. 185–188.
 
21.
Trawkowska, D. (2012a). Wprowadzenie. Zmiany w pomocy społecznej i w pracy socjalnej — czego i dlaczego mamy się bać? Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 19, s. 125–128.
 
22.
Trawkowska, D. (2012b). Koncepcje i wyznaczniki dobrych praktyk w pomocy społecznej. W: A. Bartoszek, K. Czekaj, K. Faliszek, A. Niesporek, D. Trawkowska Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach — Księga Dobrych Praktyk. Katowice: Wydawnictwo Elamed we współpracy z UM Katowice i Wydawnictwo UŚ, s. 18–31.
 
23.
Wirkus-Ostrowska, J. (2013). Outsiderzy z happy endem. W: M. Rudnik (red.) Rodzina bliżej siebie, czas przemian gdyńskiej pomocy Społecznej i nowatorskich inwestycji w człowieka. Gdynia: MOPS Gdynia, s. 155–164.
 
24.
Wódz, K. (20 15). Pracownik socjalny w tożsamości zbiorowej. Recenzja A. Niesporka, T. Warczoka, Ł. Trembaczowskiego (2013). Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych. Katowice: Uniwersytet Śląski, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 28, s. 121–128.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top